Obama ယၢမ်ႈထၢမ် Jack Ma လွင်ႈထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉ               Obama ယၢမ်ႈထၢမ် Jack Ma ဝႃႈႁဵတ်းသင်မႃး မူိဝ်ႈလ်ႂ ၊ လၢတ်ႈမႃးမူိဝ်ႈလ်ႂ ေၵႃႈမ်ႂးၵႆႉၵႆႉ လၢတ်ႈလွင်ႈ ထိင်းသိမ်း သႃႇၽႃႇဝ လွင်ႈပႃႇမႆႉ ပႃႇတွၵ်ႇယူႇေသႇေသႇ။ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉ  Jack Ma ေၵႃႈ  ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ မူိဝ်ႈၵဝ် ေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ၼ်ႂးၼွင်ဢၼ်ၼုိင်ႈ ၊ ထုိင်မႃး မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၵဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇတူၺ်း ၼွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈတူၼ်ႈမႆႉ လႆႈ ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆယွၼ်ႉသႃႇၽႃႇဝ ႄလႈ ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၸ်ႂမႃးၸွမ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ယဝ်ႉဢမ်ႇၸ်ႂႈႁႃး ?
   
       ဝူၼ်ႉတူၺ်းႄလႈ မူိဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် Cancer ဢမ်ႇႁၼ်မီး ၊ ၼ်ႂးၶူိဝ်းႁဝ်း ေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၽ်ႂမီး။ တူၺ်းလူးၵမ်ႉၼႆႉ Cancer ေၵႃႈမီးၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၊ ၼ်ႂးဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်း ၼ်ႂးပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းေၵႃႈတၢင်းမီး တၢင်းပဵၼ် Cancer လူး ၵွၼ်ႇ။ ၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်း Jack Ma လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢေမႇရိၵၼ်ႇ Obama ၵႂႃႇ။


                Jack Ma ၶိုၼ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ႁဝ်းႁႃး ႁူႉေမႃႁႃငိုၼ်း ၊ ႁႃၶမ်း ၊ ႁႃပၢႆး မၢၵ်ႈမီးလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၽိတ်းၸ်ႂ လႆႈႁႃလႆႈမႃးငိုၼ်း ၶမ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတီႈ လွင်ႈ ထိင်းသိမ်း သႃႇၽႃႇဝ ပႃႇမႆႉ ပႃႇတွၵ်ႇ။ ႁႃမႃးငိုၼ်း လႆႈမႃးငိုၼ်း ၶမ်း ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၵုမ်ႇပဵၼ် ငိုၼ်းၸ်ႂႉၸႆၢႇ ယႃတူဝ်ႁဝ်းလၢႆလၢႆ။ ေပႃးၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်း ဝူၼ်ႉတူၺ်း ႁႃငိုၼ်း ၶမ်းလႆႈမႃး ေၵႃႈ ႁႃမႃးလၢႆလၢႆ ေသႁိူဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။


              ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇေတ ႁ်ႂႈပၢႆးယူႇလီႁဝ်းလီ ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ သႃႇၽႃႇဝ ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇ ႁဝ်းယူႇ ၊ လွင်ႈႁဝ်းႁၵ်ႉသႃ လွင်ႈၽုိၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈ ယႃႈယႃ ႁဝ်းၼုိင်ႈမဵဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ။ ၵွပ်ႈၼႆယဝ်ႉ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ( Jack Ma ) ႁႃ လႆႈငိုၼ်း ၼမ်ႉတွၼ်းမႃးတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ ( Company  ) ဢႃႇလီပႃႇပႃႇ မႃးၸူိဝ်းၼၼ်ႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇၸ်ႂႉ တီႈတႃႇေတ ထိင်းသိမ်း သႃႇၽႃႇဝ လၢႆလၢႆ။ လၢႆး Jack Ma လၢတ်ႈၼႆႉ မၢၼ်ႇေတႉယဝ်ႉ ၊ လွင်ႈႁူင်း ယႃ လွင်ႈယူတ်းယႃ ၸူိဝ်းၼႆႉ ၶ်ႂႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၵႃႇႁုိဝ်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ  ၊ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇေမႃယူႇ ၸွမ်း သႃႇၽႃႇဝ ႄလႈ ေမႃထိင်းသိမ်းၸွမ်းၼႆၸုိင် မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇ လီမႃးၶိုၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။               ေပႃးမႃးတူၺ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆးၼႆႉ ၶႃႈေၵႃႈ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမူိင်းႁဝ်းပၢႆး ယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇလီၼႆၸုိင် ၵွပ်ႈႁဝ်းယႃႉပႃႇမႆႉ ပႃႇတွၵ်ႇေၵႃႈပဵၼ်လႆႈ ၊ မူိင်းတႆးႁဝ်း ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေတၵတ်းယဵၼ်လီ ၊ ၾူၼ်ေၵႃႈေတတူၵ်းၸွမ်းၶၢဝ်းမၼ်း ၊ လွင်ႈပဵၼ်ႄၽးမူိင်းၵူၼ်းလူင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီး ၊ လွင်ႈၵိၼ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး။ ထုိင်မႃးမူိဝ်ႈလဵဝ် ၵမ်ႉဝႃႈတီႈၼၼ် မႆႈၼႃႇ ပဵၼ်ႄၽး ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ဢိင်ႇသၼ်ႇ ဢဝ်တၢႆၵႂႃႇပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၸုမ်း ပဵၼ်ၵွင်။ ေတႇဢဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၶႃႈေတႉယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ပီးၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၽူႈမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶဝ်ေတေမႃ ပွင်ႇၸ်ႂေသ ေတေမႃႁၵ်ႉ သႃထိင်းသိမ်း သႃႇၽႃႇဝ ၶူဝ်းၶွင်မူိင်းတႆး ႄလႈ ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းယူႇ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts