ဢီးယူႇ EU            ဢီးယူႇ EU ( European Union ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵုၼ်းယူႇရူပ်ႇၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈမႃးမူိဝ်ႈပီ 1951 မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 27 ၸုိင်ႈမူိင်း။

            မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ -
                    -  လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ။
                    -  လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ။
                    -  လွင်ႈၵၢၼ်မူိင်း။

           ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ႁ်ႂႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ( ၵျီႇဢူဝ်ႇ ) ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
            ၸုိင်ႈမူိင်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈမီး 27 ၸုိင်ႈမိူင်းၼင်ႈတ်ႂႈၼႆႉ -
     1.  Italy
     2.  Belgium
     3.  France
     4.  Germany
     5.  Luxembourg
     6.  Netherlands
     7.  Ireland
     8.  Denmark
     9.  Greece
     10.Spain
     11.Portugal
     12.Finland
     13.Sweden
     14.Austria
     15.Cyprus
     16.Cazech Republic
     17.Estonia
     18.Hungary
     19.Latvia
     20.Lithuania
     21.Malta
     22.Poland
     23.Slovakia
     24.Slovenia
     25.Bulgaria
     26.Romania
     27.Croatia

( မၢႆတွင်း )
       ၸုမ်းဢီးယူႇၼႆႉ  မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 28 မူိင်းၼႆေသတႃႉ ယွၼ်ႉၸုိင်ႈမူိင်းဢင်းၵိတ်း ယွတ်းထွၼ်တူဝ်မူိဝ်ႈ  23/06/2016 ၼၼ်ႉေသ ဝၢႆးေသၼႆႉ ေၵႃႈၵိုတ်း 27 မူိင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။


သႅင်သုိၵ်း ( ShanStateDefenceArmy )
ေၶႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထုိင်ၾႃႉ မၢႆၼႃႈလိၵ်ႈ 375/376
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts