ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်    မူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20.05.2018 လႆႈမီး ပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ႄလႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢၼ်ေတၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ
1. ၶူးမူၺ်ၶိူဝ်း   2.  ၶူးဢွင်ႇၶမ်း  3. ၶူးၸၢႆးၾူႈ 4.  ၶူးလၢဝ်သႅင်  ႄလႈ  5.  ၶူးၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း။
ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉတွၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ( လုၵ်ႈႁဵၼ်း ) ၊ၼမ်ႉ ၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ သမ်ႉ လႆႈသင်မႃးၶႃႈႁိုဝ် ?  တူဝ်ၵဝ်ႇ သမ်ႉၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးသင်လၢႆလၢႆ ? ၸႅၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း ေသၸ်ႂႉၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး။ လႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းမီး ၸ်ႂႁၢတ်းႁၢၼ်မႃးႄတႉႄတႉ။

     တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵၢၼ်လိၵ်ႈ ၵၢၼ်လၢႆး ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉ ၸုမ်းၶူး ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေတ လႆႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇေသႇေသႇ။ သွၼ်လိၵ်ႈ သွၼ်လၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ေၵႃႇ သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမူိင်းမူိဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထၢင်ႇၽ်ႂေၵႃႈေတဢမ်ႇထိင်။

       ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸွင်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ  ဢမ်ႇမီး သင်ၶႆႈႁူႉ ထတ်းတူၺ်း ေၵႃႈလႆႈ ၊ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်း ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၼႆၸုိင်ႈ ၸွင်ႇၶဝ် မီးလွင်ႈတူိင်း တွၼ်းမႃးႁႃး ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေတလႆႈႁဵတ်းပႃးလၢႆတၢင်ႇႄၼႈ ( Presentation )  ယူႇ။

             ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းေၵႃႈမိူဝ်ႈၵၼ် ေပႃးၶူးမၼ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ သင်ေၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈတိုၼ်းမိူၼ် ၶူးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ၶူးမၼ်းၶတ်းၸ်ႂၶႃႈႁိုဝ် ? မီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈထတ်းတူၺ်းတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်းေၵႃႈ ႁူႉလီၼႃႈယဝ်ႉ။
              
           ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းေတမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶူးမၼ်းေၵႃႈလူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉမူိၼ် ၵၼ်ယူႇ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts