တီႈမၢႆတွင်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း - 8 ( လွႆတႆးလႅင်း )
          ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼုိင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ  တီႈငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။                                                             
ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်             ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်


ၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်                                                             ၶူးသွၼ် ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်တၢင်ႇႄၼပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် 


                                                          ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်း    


ၶၢဝ်းယၢမ်း ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်တၢင်ႇႄၼ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်
ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လဵၼ်ႈၵဵမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လဵၼ်ႈၵဵမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လဵၼ်ႈၵဵမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လဵၼ်ႈၵဵမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းဝၼ်းလူင်း ပၢင်သွၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇေတႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇေတႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇေတႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇေတႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ မွပ်ႈယုိၼ်ႈပၼ်ဝႂ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ မွပ်ႈယုိၼ်ႈပၼ်ဝႂ်မၢႆတွင်း ၶူးသွၼ် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ႄလႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ( RCSS / SSA )


       ၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်ၵၢၼ် ပၢင်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉ  ၼမ်ႉၵတ်း ၶူးၼႆႉ လႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉ     
လုၵ်ႉၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈလႅၼ်လိၼ်ေသမႃး ၺႃးၵၼ် လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈမၢႆတွင်းႄတႉႄတႉ။ ငိၼ်း ၸူမ်းတီႈၶူးပူင်သွၼ် ႁဝ်းၶဝ် ႄလႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ ေၵႃႉ ဢၼ်ဢဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉပဵၼ် ယႂ်ႇေသ ပူၵ်းပွင် ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း  ႁဝ်း ၊ ငိၼ်းၸူမ်း ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ ( ဝၼ်း ပၢင်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉ ၽူိမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶူး 01 - 16 / 05 / 2018 )


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts