ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ပဵၼ်ဢီႈသင် ?
            ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ပဵၼ်သင် ???   ေပႃးမႃး တူၺ်းမူိင်းလႂ်ေၵႃႈလီ မၼ်းေၵႃႈ  မီး တပ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း။ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ လုၵ်ႈ
ႁဵၼ်း ၊ သုိၵ်းေၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇေတဢွၵ်ႇ ၼႃႈသုိၵ်းေၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမူိၼ်ၵၼ် ၊ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ေပႃး ဢႃႇယု တဵမ် 18 မႃးေတ လႆႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေတလႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်မၼ်းယူႇ ၊ မူိၼ်ၼင်ႇ မူိင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ မူိင်းၵူဝ်းရီးယႃး ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈေတတႅမ်ႈသႂ်ႇပႃး ၼႂ်းပၵ်းပူိင်ၸုိင်ႈ မူိင်းၶဝ်ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈေပႃးထိုင် ဢႃႇယု 18 ေတလႆႈ ႁဵတ်းသုိၵ်း ၵူႈေၵႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ။ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းႁဝ်းသမ်ႉ လုၵ်ႉမႃး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉေၵႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉပႃးယူႇ ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈ ၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉ ေတမီးပႃး ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ႄလႈ ၸုမ်းတွႆႇတုိင်ႈ တူႇရိယႃႇ ယူႇ။


ၸုမ်းတူႇရိယ ႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ

            ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမျၢတ်ႈေၵႃႈယႃႇႁႂ်ႈသုမ်း ႁႂ်ႈေမႃၵၢၼ်သုိၵ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉ ၊ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းလီလီၼႆၸုိင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၼုိင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ေတႇဢဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ၶိုၼ်ႈေတ လႆႈသွၼ်ၽုိၵ်းဢဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမီးပိူင်ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ ၊ ေတ လႆႈသွၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  သင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ယဝ်ႉ ၊ သင်ဢမ်ႇၶႆႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ၶႆႈဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႆႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆေၵႃႈ ေဢႃႇတူဝ်ႇ ( Auto ) ၶဝ်ပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ၼႆႉေတလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ၸွမ်းလီလီ ေတဢမ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇ ၊ သင်ၶၢတ်ႇမႃးေၵႃႈ ေတလႆႈၶိုၼ်း ေတႇၶိုၼ်ႈ။


  ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း

      �  ၶူးသႅင်သုိၵ်း
     
      �  ၶူးသႅင်ႁၢၼ်

      �  ၶူးၼၢင်းတွႆ

      �  ၶူးၸုိၼ်ႈၶိူဝ်း                      ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉေတႇတင်ႈမႃး မူိဝ်ႈပီ 2014  မႃး
ၼုိင်ႈပီ ၼုိင်ႈပီ ေတမီႈယူႇ 389 ေၵႃႉ( ဢမ်ႇေသႇၶျႃႇ )  ၊ ၶူးသွၼ် ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်  ၸိုင်ႈမူိင်း ေတမီးယူႇ 6 ေၵႃႉ ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုိင်ႈဝၼ်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၊ ဝၼ်းသဝ် ႄလႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ ေတႉသွၼ်ဢဝ်တၢင်းဝၼ်း။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉႄတႉႄတႉ  ၊ ၽၢႆႇလိၵ်ႈေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်းပႃး လႆႈဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA )  ဝူၼ်ႉႁၼ် ၶၢဝ်းၼႃႈႄတႉႄတႉ။


           ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးပဵၼ် ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မႃးၼႆ တႃႇ ေတႁႂ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈလႆႈေသ ယိုဝ်းလႆႈ တုိၵ်းလႆႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းၶဝ် သွၼ်ဝႆႉပၼ်ပႃး လၢႆးတုိၵ်းသုိၵ်း ပႃးၵမ်းလဵဝ်။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီ ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းပူိင် ၊ သင်လႆႈဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်း ႁႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလီ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈသွၼ်ပႃးပၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသုိၵ်း ႄလႈ ပၵ်းပူိင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး ယူႇ။ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၼႆႉ ဢဝ်ထွတ်ႈ
မျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း 6 ေၶႃႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇေသသွၼ် -  

�  ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  � ဝၢၼ်ႈမူိင်း �  ၽႃႇသႃႇ � သႃႇသၼႃႇ 
   
� လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  � လွင်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃႈ  � တီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇ 

� ပူၵ်းပွင်ၽဝ ၵူၼ်းမူိင်း  � သၢင်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် �  လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

 

             ေပႃးယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ၼႆၸုိင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမူိင်းၼႆႉ ၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈေမႃ လိၵ်ႈလၢႆး ေၵႃႈလႆႈၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ။  သွၼ်လိၵ်ႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းဝၼ်း မူိဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႄလႈ ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်ၽဝ ၵူၼ်းမူိင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ယဝ်ႉ ေတပွႆႇယဝ်ႉလၢႆ။ လိၵ်ႈေၵႃႈေတလႆႈႁူႉေမႃပွင် ၊ ၵၢၼ်သုိၵ်း ၵၢၼ်သူိဝ် ပိုၼ်းတူဝ် ၵဝ်ႇ ေၵႃႈေတလႆႈႁူႉ ၊ တႃႇဝၢၼ်ႈမူိင်းႁဝ်းေတ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မူိဝ်းၼႃႈ ၼႆႉလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈႄတႉႄတႉ။


             
    သွၼ်ပၼ် ပႃးပၵ်းပိူင် UN - 

               ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႅၼ်းေသႁူႉ ၼႆေသ ႄလႈ လႆႈဢဝ် လွင်ႈပၵ်းပူိင် ၸၢတ်ႈၸုိင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ UN ၶဝ်ႈပႃးသွၼ်ၽွင်ႈယူႇ။ တႃႇေတ ႁႂ်ႈၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ေတပဵၼ်ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ  ၽႂ်ေမႃသင် ၽႂ်ႁူႉသင်ေၵႃႈ ေတလႆႈ သွၼ်ပၼ် ။  ဝၢၼ်ႈမူိင်း မူိဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်သင်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ႄၼလႆႈလီ ၼႃယဝ်ႉ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉမၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇငႆႈႄတႉႄတႉ ၊ ေတလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ေတလႆႈမီးၸႂ်ၶႆႈႁႃ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊  ေတလႆႈမီးၸႂ် ၶႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၊ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလီ ၊ ေတလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ၵူႈၸူိင်ႉၵူႈလွင်ႈ ေပႃး ဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇပဵၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း မႃးလႆႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ် မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးတၢင်းႁူႉ ေမႃၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈလွင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ထုိင်တၢင်းလႂ် ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ  တႃႇေတေမႃမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈသွၼ်ပႃးၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမိူင်းၼႆႉမူိၼ်ၵၼ်။
�  ၶူးသႅင်သုိၵ်း 
      
      ( ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း မူိဝ်ႈပီ 2015 - 2017 )

                 သင်သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ယဝ်ႉၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တႃႇမၼ်းေတႁဵတ်းမီးသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၊ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းတူဝ်မၼ်း ၊ ပႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းဢွၵ်း မၼ်းမူိၼ် ၵၼ်ယူႇ။

ၶူးသႅင်သုိၵ်း 

     ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း                      ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမိူင်းၼႆႉ  ပဵၼ်သင် ???  လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး   ???   မီးတၢင်းႁူႉသင် ???  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႁဝ်းၶဝ် ေတပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ၊  သင်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်း ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် သူၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉၼႆၸုိင်  ၶႅၼ်းေတႃႈ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။~  သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy ) 
~  ShanStateDefenenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts