ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (VIDEO)ၽွၼ်းယၢမ်းထတ်းလိၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ

                   မိူဝ်ႈပီႊ 2017 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸွမ်ႈတၢင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီၼမ်ေတႉေတႉ။  ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယဝ်ႉ  မိူဝ်းၼႃႈမႃးႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်သင် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းေၵႃႈ  ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႆႈလီယဝ်ႉ။ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းယူႇ သဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈေတမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ေပႃႈေတေမႃယွမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းၵႆႄလႈ မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇဝၢႆးဝၢႆးယဝ်ႉ။
          ေမႃယႃၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ  သင်မၼ်းသမ်းၶဵမ်ၽိတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈတၢႆလႆႈၼိုင်ႈေၵႃႉၵူၺ်း  ၵူၺ်းသင်ၶူးသွၼ်မၼ်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈတၢင်းၸိူဝ်ႉတၢင်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။  • ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း
         
         ထွမ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီၵၼ်ေသၵမ်း ၊ ယႃႇထွမ်ႇလၢႆ ယႃႇတူၺ်းလၢႆ ၼမ်ၼမ်ႄဢႇႄဢႇ မီးတီႈၸႂ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ တူဝ်ႁဝ်းေတလႆႈ ပူၵ်းပွင်ႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း VIDEO  ႄလႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်း  Website ၶဝ်ႁဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts