ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


           မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06.12.2018 ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပိၵ်ႉပထၢမ်းႄလႈ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်ပႃးယူႇ။ လႆႈဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သုင်ႄတႉႄတႉ   တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႈႄလႈ  ေတမီးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶၢင်း ယၢပ်ႇ၊ တုၵ်ႉၶ၊ ႁိုဝ်ႉသင်ေသပွၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈေတလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၶိုတ်းတၢၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။ ပၢၼ်သုိပ်ႇပၢၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ လုၵ်ႉၽိုၵ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေၼႃႇတဵၼ်းၶိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းေသတီႈ လႆးဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉပွင်ၸ်ႂလီ ပၢံးပၺ်ႇၺႃႇဝႆႉၼိုင်ႈေၵႃႉယူႇ။

 • ၽူႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                    ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဵမ်ႇၵႂႃႇမီး ၶၢဝ်းတၢင်း (5)ပီႊ ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ၊ ၵူၼ်းႁူႉပွင်ႇၸႂ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼိုင်ႈေၵႃႉဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းသၢႆတႃၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းထူဝ်းႁူဝ်ေသ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵူႈၶၢဝ်းဝႆႉ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူင် တီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼိုင်းလင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတထိင် ဢမ်ႇလႆႈ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် လူဝ်ႇငိုၼ်း၊ လူဝ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း၊ လူဝ်ႇတီႈတၢမ်း၊ လူဝ်ႇမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လူဝ်ႇမီးၶူးသွၼ်၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈပၼ်ႁႅင်းသၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လူဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ  မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈေၼဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလီ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉႄတႉ။


ပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

                    တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီးတၢင်းႁူႉသင် မီးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆသင်ၸိူင်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၵႆႉၵႆႉလႆးႁၼ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃး လၢတ်ႈႄၼ ၶိုၼ်းမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ တႃႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶ်ႂႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉၵႆႉ ၶဝ်ႈမႃးႁႃ ႁူပ်းထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ ၶူးသွၼ် ႁဝ်းႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။

ၸုမ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


 • ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

                ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education) ၼႆႉ ေတမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတင်ႈဝႆႉမီးယူႇ (523) ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ငဝ်ႈၸိုင်ႈလူင်မၼ်း ေတတမ်းမီးဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈလူင်မၼ်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၶုၼ်သိုၵ်ႈလူင် လၢၼ်ႇတႆး ၵဵမ်ႇၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵွၼ်ဝၼ်း ( ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇယူႇ။  တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈ ၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈႁႃ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတမႃးၸႅၵ်ႇႄၽဝႆႉလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၼ် လၢႆလၢႆၶူင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ -

 1. ၶူင်းၵၢၼ်သီး (SEA_ Sustainable Education Aid )
 2. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
 3. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမႃတိင်ေမႃမိုဝ်း
 4. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇယိမ်ႉၶူဝ်း
 5. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 6. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႃငိုၼ်းတွင်း
 7. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ (IT)
 8. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမးလူတ်ႉၶိူင်ႈ   

             ယူႇတီႈၼႂ်း (8) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉေသ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း


 • ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးလၢႆလင်

                  ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၶိူဝ်းၵဝ်ၶိူဝ်းမႂ်းသင်ေသ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈ တီႈတီႈ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်ႈယူႇ ၊   ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းေပႃႈေတမီး ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေၵႃႈ ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမႃးၶႃႈႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education ) ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းေမးေၵႃႇတင်ႈထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးၵႂႃႇထႅင်ႈ (4)လင် ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။  ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း (4) လင်ၼႆႉ ေတပဵၼ် -

 1. ႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလၢတ်း
 2. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
 3. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်
 4. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်    မီးဝႆႉ (4) ႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

             ႁူင်းႁဵၼ်း (4) လင်မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (1150)ေၵႃႉယူႇ  ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းႄလႈ  မီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽႂ်မၼ်း ႁင်း ၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ >>> ( ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၶႃႈ ) <<<<<<  ေၶႃႈမုၼ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၼႂ်းပပ်ႉမႂ်ႇ ပပ်ႉမၢႆတွင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း  "ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ"    ဢၼ်ေတဢွၵ်ႇမႃးပပ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ  >>> • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts