ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း (VIDEO)

     မႂ်ႇသုင် ၽူႈၶဝ်ႈမႃး လူဢၢၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၽွၼ်းၸႃႉၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ယူႇၶႃႈ။ ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ဝႆႉသတိႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း။
      မိူင်းၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ  ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေမႃၵိၼ်ၵူၺ်း ၽိတ်းၸႂ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းေမႃၵိၼ် ေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သမ်ႉဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈ လီလီႄလႈ ထိုင်တီႈေပႃးၸၢင်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ႄၽး တွၼ်ႈတႃႇ သၢတ်းတၢင်းလၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေပႃးေတမၼ်ႈၵိုမ်းလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ မၼ်ႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉယဝ်ႉ။
               ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ မီးၵႃးမီးလူတ်း ၊ ႁိူၼ်းယႂ်ႇလူင် ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် လီေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်  တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉ သၽႃႇဝ ၊ ပႃႇမႆႉႄလႈၼမ်ႉၼွင် ၊ ၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈလီလီၶိုၼ်းႄလႈ  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထိုင်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵတ် တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈလူႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉေသၵမ်း။  • ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ၼမ် တီႈၶဝ်ႈမႃးတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ယႃႇေပလိုမ်းၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Website ၶႃႈႁဝ်းထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts