ပၢင်ပၼ်တင်းႁူႉ (VIDEO)
ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

        ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ် ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈယိပ်းၵမ်လႆႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ယႃႇေပဢဝ် ဢႃႇၼႃ ၸၼ်ႉေသယိပ်းၵုမ်းၵမ် ႁူဝ် ၸႂ်ၵူၼ်း မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။
            ၵၢၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပၼ်သေပႃးြတႃးၼႆႉ  မၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းတႃႉ။  • မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်


မိူဝ်ႈၽွင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 


                ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် တီႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပၼ် ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶႃႈ ႁဝ်းသႅင်သိုၵ်းႄလႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts