ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ် (VIDEO)

      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08.08.2018 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄတႉႄတႉ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
        ၶႃႈႁဝ်း ေတမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉႄလႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းေၵႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူႉဢိတ်းဢိတ်းၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႉဢိတ်းဢိတ်း ေၵႃႈၸႂ်ႈႄလႈ  သင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ၼႆႉယဝ်ႉေတႉ  ေတႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီႄလႈ ေတေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီယူႇၶႃႈ။
             ပိုၼ်ႉႁူႉၼႆႉ  ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းေသထွမ်ႇတူၺ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ  ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေတမီး ၽွၼ်းလီႄၼတၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဝႆႉယူႇ။ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် သင်တၢင်းႁူႉႁဝ်းဢဝ်မႃး ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႈ  ႁဝ်းေတႁၼ်တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။  • ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင်တီႈၽူႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူဝ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts