ဢဝ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသႅင်သိုၵ်း

               မိူဝ်ႈပီ 2014 လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၵၢၼ်ၶိူဝ်း ေတလႆႈဝႃႈမီးၵႂႃႇ (5)ပီႊပၢႆယဝ်ႉ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်   ပႃးတၢင်းတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ  မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈေပႃးၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းတူၺ်းေတႉေတႉမၼ်းၸၢင်ႇႁူႉလီ ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈ ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈယူႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ၶဝ်မီးၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းယဝ်ႉ ၊ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇမၼီႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶပ်းႁိုဝ်းမိၼ်ႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေႁႃႁိုဝ်းၼမ်ႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။
              ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ေပႃးယူႇတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈေသတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၼႆႉ  ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉလွင်ႈသင်ေတႉေတႉ   ၵူၺ်းေပႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉေတႉ  ေတလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇႁႅင်းပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။  3 ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႆႈမႃးေလႇ လႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆႉ  ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁၼ်တီႈယူႇၵဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇတွင်းသင်ေသဢိတ်းယဝ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႁႅင်းေတႉ။


  • ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း

               မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်း  မီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း  ယွမ်ႉၵၢၼ်ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ေၵႃႉၼၢမ်းၼႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ  ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ် HR ( Human Resoruce ) လီလီႄလႈ  ၸိူဝ်းၸႂ်သဵင်ႈၵႂႃႇ ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊  ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းႁဵၼ်းဢဝ်ႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိူၼ်ႈ ေသ သွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ  ေပႃးဢႃႇၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉေတႉ  ေမးေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်ႈတၢင်းၼမ် မႂ်းေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်  တီႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉပဵၼ် ၵၢၼ်တူၵ်းသူမ်းလူင်။ ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ  ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇမီး ႁဝ်းႁႃးမႃး ပိူၼ်ႈၸွင်ႇႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈလႆႈေတႉေတႉၼႆယဝ်ႉ။  တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ  မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းႁဝ်းလွင်ႈလဵဝ်  တီႈပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈသင် ???  ယွၼ်ႉသင်??? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၸွင်ႇႁဝ်းယၢမ်းထတ်းသၢင်ႈႄလႈ  ႁဵတ်းတူၺ်း Research ၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ ပဵၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇယဝ်ႉ။
                      ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ  မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇေတႉေတႉ   သင်ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေၵႃႈ

ၽဝ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတတူၵ်းသုမ်း ၊  ဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်း ၼႃႈမႃး  ၸွင်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၶွႆပိူၼ်ႈႄလႈ  တိုၵ်ႉလႆႈ ေတႃႇသူႈၽဝ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉ  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မီး ၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ  သင်တွင်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၼၼ်ႉ  ၽႂ်သမ်ႉေတဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း???  တီႈဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၸွႆႈပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႉေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊  ႁဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လူး  တီႈပိူၼ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းႁဝ်း တႃႇ ေတႁဵတ်းယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၸႂ်သဵင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း 100% ယဝ်ႉ။
           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပဵၼ် ၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းေသဢိတ်း ၊  ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်းၵၼ်ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ  တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈၵႂႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈတူၺ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈေတႉ  မၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း  ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢထၢင်ႇ ၽႂ်မၼ်း  မီးလွင်ႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းၽႂ်မၼ်း တီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇသႃႇ တီႈၼိုင်ႈယူဝ်ႈလီ ၼႆေသဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝ တႆးႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ဢမ်ႇေမႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ် ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  သမ်ႉေတမီးလွင်ႈပွင်ႇလွင်ႈသင်ယဝ်ႉလႃႇ။  • ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းေတႃႇၸူဝ်ႈ

              ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ  မၢင်ႇပွၵ်ႈေၵႃႈလီၵူဝ်ေတႉေတႉ  မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈသိူဝ်းၸႂ် မၢင်ပွၵ်ႈ ေၵႃႈၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈဢဝ်ဢိမ်ႇမႃးလွႆးလွႆးေၵႃႈမီး။  ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းႁဝ်းေသဢိတ်း  တီႈလႆႈယၢပ်ႇတီႈလႆႈတုၵ်ႉၶႄလႈ တီႈလႆႈ ႁိုဝ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊  တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီဢမ်ႇလီႁႃႉ ???  ၼႂ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ပိူၼ်ႈႁၼ် ထိုင်ႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေတႉေတႉ  သင်ၶႂ်ႈႁူႉၼႆ  ၸၢမ်းႁဵတ်းၽိတ်ႈတူၺ်းေသၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႃႇ  ပိူၼ်ႈေတလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တီႈပိူၼ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃတူၺ်း ႁဝ်း ၵူၺ်းႁူႉ ႁၼ်လွင်ႈၽိတ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈ ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းႄလႈ  ၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းလူင်ၽိတ်းလၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်ႈၼမ်ႄလႈ လၢတ်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၸင်းေၵႃႉၼႆႉ  ဢမ်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ေသတႅမ်ႈ ၊  ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း 97% ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈပႅတ်ႈလၢႆ ( Negative Thinking)  လၢႆလၢႆၵူၺ်း တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ( Positive ) ၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး  လီေဢးလူၸွမ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းေတႉေတႉ။                     တီႈႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၵူဝ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈေသႉ  ၵူဝ်ပိူၼ်ႈႄၼးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶုၼ်မိူင်းၵျိုၵ်ႈလႆႈၸႂ်သင်  ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း  ႁဵတ်းၽိတ်းၼမ် ၵႃႈႁိုဝ်  မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။  တႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း လၢတ်ႈ ပၼ်ၵၼ်ေသႉႄၼးပၼ်ၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း တီႈယဝ်ႉေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ  မၼ်ႈလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ၼမ်ေတႉေတႉ  ယူႇတီႈႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ေပႃးၼႂ်းတႆးႁဝ်း ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လၢႆၸၢတ်ႈမၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇေတ မူၼ်ႉေမးၵၼ်ေသဢိတ်း လီေဢးလူႄလႈ လီေၶႃးၶူမ်ၸွမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ တႆးႁဝ်းေတႉေတႉ တီႈဢမ်ႇမီးၽူႈမီးတၢင်းႁူႉေသ  မူၼ်ႉေမးပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း တႆးႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်တႃႇေတယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၊ မီးၸႂ်ၵဝ်ၵဝ်ၼႆေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈၵူၼ်းတၢင်းတႂ်ႈႁဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ  မီးပၼ်ႁႃသင်ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ထွမ်ႇပၼ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ  ယႃႇဝႃႈၵူၼ်းလႃႇ  ေတႃႇၼင်ႇသတ်းမႃ  သင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလဵင်ႉၶဝ်ႈမၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်ႇႁိူၼ်း တီႈမီးၵူၼ်းလဵင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။


  • ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄဢႇ

              မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၊ ၶွင်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ၊  ၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈေႁႃ  ၵၢၼ်သူၼ်ႈတုမ်ႇႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၼႆႉေၵႃႈ  လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉ။  ႁဝ်းၶႂ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ  သင်ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁႃဢွၵ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်လီၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၵူၼ်းၶႃပူတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်းပဵၼ်သင် ႁဝ်းလူဝ်ႇ ႁူႉ ၊  ပၼ်ႁႃလုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းပဵၼ်သင်ေတႉေတႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉ ၊  တီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်း မီးလွင်ႈယူၵ်ႈယွမ်းသင်ၼႆ ၶတ်းၸႂ်ယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေသ  ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းႁဝ်းေသ  ၸႃႉႁူမ်ႈၶီႈလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉေတႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတေပး ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးေလႃႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄလႈ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  တႃႇေတ တိုၵ်ႉေပႉၽူႈၶဵၼ်ႇလႆႈလီၼၼ်ႉ  ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်ႉႁႂ်ႈေပႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇ  ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇေပမုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ေတတိုၵ်ႉေပႉလႆႈၽူႈၶဵၼ်ႇ ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ လိူဝ်ေသႁဝ်း။
                တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် ??? ယွၼ်ႉသင်ၼႆ??? ၵူႈၶၢဝ်း။  ေပႃးေတ ဢဝ်ဢလူမ်းႄလႈ ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ  ဢဝ်ၵွႆပႅတ်ႈႄလႈ မၢင်ပႅတ်ႈႄလႈ ၼႆၵူၺ်း ေတႉ တႃႇေတယိုၼ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇယူႇဢိူဝ်ႈ။ ၸႂ်ဢတႃႉႁဝ်း  ၊  မီးၸႂ်တူၺ်းၽၢႆႇတူဝ်ၵဝ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ၊  တဵၵ်းၵၼ် ၊ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၼ် ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်မဵတ်ႇတႃႇ ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ႂြတႃး   ပဵၼ်ၽႂ်ေသ ဢမ်ႇဝႃႈ သင်လွင်ႈဢမ်ႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းတူဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင်ႈ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈေသဢိတ်း သင်ပဵၼ်လႆႈေၵႃႈ ပဵၼ်လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ေတဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်းလႆႈ  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts