ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ (VIDEO)သႅင်သိုၵ်း


          ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ၊  ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃႈၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ယႃႇေပယူႇလၢႆ ႁႂ်ႈေမႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေသၵမ်း။  • ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ


ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ၽွၼ်းလီၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်း


      ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ တီႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း Website ၶႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts