ႁႂ်ႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈ (VIDEO)


      ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆႉ  မၼ်းယူႇတီႈ ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ေတႁဵတ်းၽိတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း ေမႃဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတႁဵတ်းၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ  ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၼ်ႇပွတ်းပွတ်းေသ ဝူၼ်ႉ ဢဝ်ဢွၵ်းဝႆႉတၢင်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လီယဝ်ႉ  ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ သင်ေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ  မၼ်းၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ႄၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ။
                တႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉေတပဵၼ် ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလဵင်ႉပၼ်ဢွၵ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊  တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းေတ ယူႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ  တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေတယူႇယၢဝ်းလႆႈၼႆႉသမ်ႉ  ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈ  ၵူၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ  မၼ်းၵႂႃႇ ၵၼ် ႁႅင်းေတႉေတႉယဝ်ႉ။


  • ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်တၢင်းၼႃႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅပ်းတတ်းႄလႈ


ပၢႆးဝူၼ်ႉၼႆႉ  မၼ်းလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ

       ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေသၵမ်း ၊  လွင်ႈလီႁႂ်ႈေမႃ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႉ  လွင်ႈႁၢႆႉႁႂ်ႈေမေႃႄဝႈေသၵမ်း လီလီၸႃႉၸႃႉ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ယူႇတီႈၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈေဢႃႈ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts