ကေလးမ်ားေရွ့မွာ မိဘမ်ားရန္ျဖစ္ျပပါက ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိႏိုင္

ကေလးမ်ား ေရွ႕တြင္ မိဘ လုပ္သူမ်ား ရန္ျဖစ္ ျငင္းခံုျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈမ်ား ရွိေစႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေႏွာက္ ကို သံလိုက္ လိႈင္းသံုး ပံုရိပ္ေဖာ္ ေလ့လာမႈမ်ား အရ အသက္ ဆယ့္တစ္ႏွစ္ အထိ မိသားစု ျပႆနာ မ်ားကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ ကေလးမ်ား သည္ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးၿပီး စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား တြင္ မိဘမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာ မႈမ်ား၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ သို႔မ ဟုတ္ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား၊ ခ်စ္ခင္ ေႏြးေထြးမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု ၀င္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ျခင္း စသည္ တို႔ ပါ၀င္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား အေပၚ မသိ က်ဳိးကၽြံျပဳမူျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္း ပန္းျခင္း တို႔၏ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို အဓိက ထား ေလ့လာ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။မိသားစု ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေလး မ်ားသည္ စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားရွိေန သည့္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစု အေပၚ အေကာင္းမျမင္ တတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ သည္ဟု လည္း သိရသည္။

ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္းကို Neuro Image: Clinical ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Sae Hark 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts