ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံ ၁၁ ဘီလီယံ ဘယ္လဲ ?


ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္ . . .

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္မွ မတူေအာင္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္မတူေအာင္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေနတတ္သကဲ့သို႔ ပြဲၿပီး မီးေသလည္ ေန တတ္ျပန္သည္။ ေကာက္႐ိုးမီးေတြပါဟု အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကာမူ သည္းခံမႈ ေရခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကုန္သည့္တစ္ေန႔တြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ ထားသည့္ၾကားမွ ဓားႏွင့္ တက္ခုတ္ ၀ံ့သည့္ သတ္ၱိမ်ိဳး၊ စက္ေသနတ္ေတြကို မမႈသည့္ က်ည္ၿပီးရင္ဘတ္မ်ိဳး နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတစ္ ေလွ်ာက္တြင္၊ အာဏာရွင္မ်ား ဖိႏွိပ္သည့္ အႏိုင္က်င့္ ရက္စက္ပြဲမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဖူးၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရဦးမည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥသည္ ယခုေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းမွာပဲ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထားရစ္ခဲ့ၿပီလား။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူေတြ အထူးစိတ္၀င္တစား သိလိုမႈဆႏၵ ႏွင့္အတူ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္အသံ ေတြထြက္လာခဲ့သည့္ ေဖာ္ျပပါစာရင္း ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥသည္ ယင္း ကာလေနာက္ပိုင္း မည္သည့္အသံမွ် မၾကားရေတာ့ေခ်။ …

ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တရိပ္ရိပ္တက္ ေနသည့္ႏႈန္းကို ဟန္႔တားႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ ေသးခ်ိန္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ ကယ္သူကို ေမွ်ာ္ေနရခိုက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကို စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္အသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည္ဆိုသည့္ သတင္းဆိုးသည္ ကမၻာသိျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ BIC (Bank Information Center) မွ အာရွေရးရာ မန္ေနဂ်ာ Mr. Jelson Garcia က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပ တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ၅ ခုရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီ ယံရွိသည္ဆိုသည့္သတင္းျဖင့္ စနက္တံ ျဖဳတ္ လုိက္သည္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ယင္းေငြ ပမာဏကို လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ တိက်စြာ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားလို လားၾကသည္။ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထင္အရွားရွိေနဆဲ သက္ေသထြက္ခ်က္ဟု ေယဘုယ် ယူဆႏိုင္သည့္ ရလဒ္တစ္ ခုကား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ Mr. Jelson Garcia က အီးေမးလ္ေပးပို႔ရာ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားသည္ ဆိုေသာသတင္းမွာ ၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွ ရရွိသည့္သတင္း အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၁၁ ဘီလီယံ မရွိေၾကာင္း၊ အေကာင့္ ၅ ခုႏွင့္ ၁၁ ဘီလီယံမွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် ျငင္းဆိုသြားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္ပဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း The Hindu Times သတင္းစာတြင္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ၀ွက္ထားေသာ အိႏ္ၵိယအစိုးရ၏ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံရွိသည္၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၇၄၀၊ UK ႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၃၉၀၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၁၀၀ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၉၆ ဘီလီယံ အသီးသီး ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြပမာဏ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ အဆိုးေက်ာ္ေဇာ္ေနသည့္ ကာယကံရွင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆိုမွာ ျပည္ သူမ်ားသည္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွင့္ အခက္ႀကီး ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယင္းေငြ အေျမာက္အျမားကို အဂတိလိုက္ စားသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားၾကသည္။ ယင္းသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမ်ားသည္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ျပည္ပ ေႂကြးၿမီမ်ားထက္ ၁၃ ဆ မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီ လီယံဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (သို႔မ ဟုတ္) ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ေနရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ရယူထား သည့္ ေငြမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ျပည္သူလူထုက လုိလားေန ဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက မူလ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ရမည့္ အစား ခုတ္ရာတလြဲ၊ ရွရာတျခား ေျဖ ၾကားမႈမ်ား၊ ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရႏွင့္ ဖံုးသည့္ စကားတန္ဆာမ်ား၊ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ဖံုးအုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနသည္။ ျပည္သူ ေတြ မေက်နပ္မႈမ်ားစြာထဲမွ မေက်နပ္မႈ အႀကီးႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ ေနၾကသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက မည္သို႔မွ် အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္အခါ စကားလံုး တစ္လံုးတည္းႏွင့္ ေပါင္း႐ံုးသံုးသပ္ႏိုင္မည့္ အဆိုတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အမွန္တရား ကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ သီအိုရီလည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ Silence Implies Consent ““ဆိတ္ဆိတ္ေန ၀န္ခံျခင္း””ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေပယ်ာလကန္ ျပဳခဲ့ ေလသလား၊ မေတာ္တမဲ့ ျမင္လား၊ မသိက်ဳိးကၽြန္လား၊ ယင္းေၾကာင့္ပင္ လူသိရွင္ၾကား၊ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ေစ သည့္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း သိသာ ျမင္သာ သည့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း (noticeable Silence) သည္ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစၿပီး ယင္းတုိ႔သည္လည္း ယင္းတုိ႔၏ ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရွာၾကသည္ဟု သတင္းမီဒီယာေတြက သုံးသပ္ၾကသည္။

မည္သည့္ သတင္းစာကမွ် ၁၁ ဘီလီယံ မွာ အစုိးရအပ္ထားပါသည္လုိ႔ ေရးသား ခဲ့ျခင္းမရွိ၊ မည္သူအပ္သည္ ျဖစ္ေစ စိစစ္ေပးရမည္မွာ အစုိးရ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ သည္။ ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္ မ်ားတြင္ ေမွာင္ခုိထား ရွိသည့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္ တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အပါ အ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဖြဲ႕လုံး မည္သူမွ် ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဘဲ ေရငုံႏုတ္ပိတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ ေစခဲ့သည္။ ယင္းအျခင္းအရာမ်ားသည္ Silence imprlies consent, deafening Silence ႏွင့္ noticeable silence စသည္ တုိ႔ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေပသည္။

အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံသည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမွာင္ခုိအပ္ႏွံထားသည့္ ေငြစာရင္းတြင္ ေငြေၾကးပမာဏ ၁ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သာဓကမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔လုိေပသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ Lik Sabha ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္က BJP ပါတီေခါင္းေဆာင္ L.K.Adiani က သူ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအႏုိင္ရလွ်င္ ဆြစ္ဘဏ္ေတြမွာ တရားမ၀င္အပ္ႏွံထားသည့္ အိႏိ္ၵယ ျပည္သူေတြပုိင္ ခန္႔မွန္းေျခေငြ ေၾကး ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ေဒၚလာကုိ ရေအာင္ ျပန္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆြယ္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ Sonia ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကြန္ဂရက္ပါတီက ဤမွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ မရွိေၾကာင္း ျငင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ အိႏိ္ၵယပုိင္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးျပည္သူေတြ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဟုိကြက္က်ား၊ ဒီကြက္ က်ားကေန စုစည္းလာၿပီး အရွိန္အဟုန္ Gathering momentum ျဖစ္လာသည့္အခါ manmohan Singh ႏွင့္ Somi Gundhi တုိ႔က နာမည္ပ်က္ သိကၡာက်သြားသည့္ သူတုိ႔၏ နာမည္၊ သူတုိ႔၏ပါတီႏွင့္သူတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆယ္ယူသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္၀ွက္ထားသည့္ တရားမ၀င္ေငြမ်ားကုိ ျပန္ယူေပးပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာတြင္ အခရာက်သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ သမာဓိေငြေၾကးအဖြဲ႕ (Globak Financial Integrity –GFI ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ တရားမ၀င္ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မေထာက္ခံဘဲ သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၁၁ ဘီလီယံ ဥစၥာရင္း မွန္ျပန္လည္ ရရွိေရး GFI အကူအညီလုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ေနာက္တစ္ ခ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ခပ္ေစာေစာပုိင္းက Lichtenstein ႏုိင္ငံဘဏ္မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ား တရားမ၀င္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ားက သတင္းေကာက္ယူစု ေဆာင္းလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမ၀င္ေငြေၾကးအပ္ႏွံသူမ်ား စာရင္း ကုိ စိတ္၀င္စားလုိ႔ သိခ်င္တယ္ ဆုိလွ်င္ အဲဒီဘဏ္တြင္ စာရင္းေပါက္ေနသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ အသိေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂ်ာမဏီ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္ တြင္ တရားမ၀င္ စာရင္းေပါက္ေနသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိး ၂၅၀ခန္႔ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အစဥ္အလာအရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေငြေၾကး စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ မည္သည့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၏ စာရင္းကုိမွ ဖြင့္ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ Tax treaty ဟုေခၚပါသည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အရပ္ရပ္၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ အတူ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အမည္မ်ား ေတာင္းဆုိမႈ ေရခ်ိန္တက္လာေတာ့သည္။ Tax treaty သေဘာတူညီမႈ ေအာက္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရရွိေသာသတင္းမ်ားကုိမူ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အိႏိ္ၵယအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံဘဏ္ အသီးသီးတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ ထားသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆုိျခင္းမရွိေခ်။ အဲဒီ ကိစၥအတြက္ မီဒီယာမ်ား ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ ome big names in the ruling circles are reportedly involved ပဲျဖစ္ သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစသည့္ ေနာက္ထပ္ သာဓကတစ္ခုရွိပါ ေသးသည္။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ Pune ေဒသမွ ျမင္းၿခံပုိင္ရွင္ ျမင္းေမြးသူ Hasan Ali ဆုိ သူ၏ အမႈပဲျဖစ္သည္။ Hasan Ali ဟာ ဆြစ္ဘဏ္မွာ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိေငြ ႐ူပီး ၁ဒသမ၅ Lakh-Crore (ကုေဋ-၁ဒသမ၅ သိန္း) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယအစုိးရ အျမတ္ခြန္ ဌာနက သူ႔ကုိ ႐ူပီး ၇၁၈၄၈ ခမသမန အျမတ္ ခြန္စည္း ၾကပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ ယခုအခါ ပိတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္အစုိးရ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္း ဆုိခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ crore ၏ အမႈတြင္လက္ရွိ အာဏာရ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အထင္ကရ ပုဂ္ၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ ေတြကုိ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲသည့္အခါ အစုိးရက အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ တုိက္႐ုိက္ပတ္ သက္ေနမႈမ်ားရွိေန၍ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ Hasan မိသားစု၏ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးအပါ အ၀င္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဘီလီယံအတြက္ ယေန႔အထိ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။

လက္ရွိအစုိးရ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ ဖုံးအုပ္ကာကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ထုတ္ စိစစ္ေပးရန္အတြက္ ဆႏၵ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူကမူ ယေန႔အထိ မေမ့မ ေလ်ာ့မေပါ့ဖုိ႔လုိသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္း ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စတုတၳမ႑ိဳင္စာ နယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဘက္က ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ ၁၁ ဘီလီယံသည္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ကၽြတ္လြတ္ေရးအတြက္ တစ္စုံ တစ္ရာျဖစ္သည္။

ျပည္ပဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ တရားမ၀င္ ၀ွက္ထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံသည္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ (Governmental Corruption) ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ၀န္ထမ္း အဆင့္ ဆင့္ႀကီး၊ ငယ္မေရြးတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ခုိးနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုိးယူခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ လ်က္ရွိၾကသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေသာ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လ်က္ရွိသည္။

အက်င့္ပ်က္ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာရွည္စြာ အေထြေထြ အက်ပ္ အတည္းခက္ခဲ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈမ်ဳိးစုံ ခံစားေနရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ the rule of Law သည္လည္း တစ္စစီျဖစ္သြားသည္။ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္သည္ ဓနဥစၥာ ပုိမုိႂကြယ္၀ၿပီး အာဏာ တည္ၿမဲေရးကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ေလ့ရွိၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိသည္။

ဒီေနရာတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပစရာ သာဓကအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ (သုိ႔ မဟုတ္) အစုိးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္ပုိင္ ကမၻာသိ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အနက္ အထင္ရွားဆုံးအမႈကား ၁၉၆၉ – ၁၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၃၂ ႏွစ္တုိင္ အာဖရိက တုိက္ကြန္ဂုိႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Marshal Mobutu Sese Seko ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြကုိ ခုိးသည့္၀ွက္သည့္ မတရားယူသည့္ Kleptocracy သမား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းသည္။ ေနာက္ဂႏၳ၀င္တစ္ဦးကေတာ့ ၁၉၉၃-၁၉၉၈ခုႏွစ္အထိ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Sani Abacha ျဖစ္သည္။ သူသည္ တုိင္းျပည္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ ခုိးယူသူအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၆၀-၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀၀ေက်ာ္ ခုိးယူခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ သိပ္မၾကာ လွခင္ အခ်ိန္တြင္းကပင္ ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ၁၉၅၉ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ က်ဴးဘားႏုိင္ငံကုိ တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ Fidel Castro သည္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာအသီးသီးမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ခုိးယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ ျပသည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အဆုိအရ Castro သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားကုိ တရားမ၀င္ လက္နက္ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ား၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားမွ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ယင္း ပမာဏတြင္ သူႏွင့္အတူ အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆုိးရွည္ေရး က်ားကန္ေပးၾက သည့္ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ လက္ပါးေစ Cronies မ်ား၏ တရားမ၀င္ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈမ်ား မပါ၀င္ေသးဟု ဆုိၾကသည္။

The Daily Eleven သတင္းစာက ၁၁ ဘီလီယံသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ာ က တာ၀န္ရွိသူမ်ား ရရာေလယာဥ္ လက္မွတ္ ျဖတ္ကာ စင္ကာပူဘဏ္မ်ားသုိ႔ တက္သုတ္႐ုိက္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယင္း အခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မည္မွ်အပ္ႏွံထားႏုိင္သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္သည္တဲ့။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ခ်ိန္ထုိး ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားခုိင္မာသည့္ Links မ်ားရရွိ ႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည္။ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား ဆြဏ္ဘဏ္မ်ားရွိရာ ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္အလည္ အပတ္ သြား ၾကသည့္ လူဦးေရ ၂၅၀၀၀ရွိသည့္အနက္ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ား၏ Clientle မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ား အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္။

Wirte: Sae Hark Maine
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္ . . .

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္မွ မတူေအာင္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္မတူေအာင္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေနတတ္သကဲ့သို႔ ပြဲၿပီး မီးေသလည္ ေန တတ္ျပန္သည္။ ေကာက္႐ိုးမီးေတြပါဟု အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကာမူ သည္းခံမႈ ေရခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကုန္သည့္တစ္ေန႔တြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ ထားသည့္ၾကားမွ ဓားႏွင့္ တက္ခုတ္ ၀ံ့သည့္ သတ္ၱိမ်ိဳး၊ စက္ေသနတ္ေတြကို မမႈသည့္ က်ည္ၿပီးရင္ဘတ္မ်ိဳး နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတစ္ ေလွ်ာက္တြင္၊ အာဏာရွင္မ်ား ဖိႏွိပ္သည့္ အႏိုင္က်င့္ ရက္စက္ပြဲမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဖူးၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရဦးမည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥသည္ ယခုေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းမွာပဲ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထားရစ္ခဲ့ၿပီလား။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူေတြ အထူးစိတ္၀င္တစား သိလိုမႈဆႏၵ ႏွင့္အတူ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္အသံ ေတြထြက္လာခဲ့သည့္ ေဖာ္ျပပါစာရင္း ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥသည္ ယင္း ကာလေနာက္ပိုင္း မည္သည့္အသံမွ် မၾကားရေတာ့ေခ်။ …

ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တရိပ္ရိပ္တက္ ေနသည့္ႏႈန္းကို ဟန္႔တားႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ ေသးခ်ိန္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ ကယ္သူကို ေမွ်ာ္ေနရခိုက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကို စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္အသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည္ဆိုသည့္ သတင္းဆိုးသည္ ကမၻာသိျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ BIC (Bank Information Center) မွ အာရွေရးရာ မန္ေနဂ်ာ Mr. Jelson Garcia က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပ တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ၅ ခုရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီ ယံရွိသည္ဆိုသည့္သတင္းျဖင့္ စနက္တံ ျဖဳတ္ လုိက္သည္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ယင္းေငြ ပမာဏကို လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ တိက်စြာ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားလို လားၾကသည္။ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထင္အရွားရွိေနဆဲ သက္ေသထြက္ခ်က္ဟု ေယဘုယ် ယူဆႏိုင္သည့္ ရလဒ္တစ္ ခုကား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ Mr. Jelson Garcia က အီးေမးလ္ေပးပို႔ရာ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားသည္ ဆိုေသာသတင္းမွာ ၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွ ရရွိသည့္သတင္း အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၁၁ ဘီလီယံ မရွိေၾကာင္း၊ အေကာင့္ ၅ ခုႏွင့္ ၁၁ ဘီလီယံမွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် ျငင္းဆိုသြားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္ပဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း The Hindu Times သတင္းစာတြင္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ၀ွက္ထားေသာ အိႏ္ၵိယအစိုးရ၏ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံရွိသည္၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၇၄၀၊ UK ႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၃၉၀၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၁၀၀ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၉၆ ဘီလီယံ အသီးသီး ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြပမာဏ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ အဆိုးေက်ာ္ေဇာ္ေနသည့္ ကာယကံရွင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆိုမွာ ျပည္ သူမ်ားသည္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွင့္ အခက္ႀကီး ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယင္းေငြ အေျမာက္အျမားကို အဂတိလိုက္ စားသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားၾကသည္။ ယင္းသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမ်ားသည္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ျပည္ပ ေႂကြးၿမီမ်ားထက္ ၁၃ ဆ မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီ လီယံဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (သို႔မ ဟုတ္) ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ေနရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ရယူထား သည့္ ေငြမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ျပည္သူလူထုက လုိလားေန ဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက မူလ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ရမည့္ အစား ခုတ္ရာတလြဲ၊ ရွရာတျခား ေျဖ ၾကားမႈမ်ား၊ ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရႏွင့္ ဖံုးသည့္ စကားတန္ဆာမ်ား၊ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ဖံုးအုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနသည္။ ျပည္သူ ေတြ မေက်နပ္မႈမ်ားစြာထဲမွ မေက်နပ္မႈ အႀကီးႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ ေနၾကသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက မည္သို႔မွ် အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္အခါ စကားလံုး တစ္လံုးတည္းႏွင့္ ေပါင္း႐ံုးသံုးသပ္ႏိုင္မည့္ အဆိုတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အမွန္တရား ကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ သီအိုရီလည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ Silence Implies Consent ““ဆိတ္ဆိတ္ေန ၀န္ခံျခင္း””ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေပယ်ာလကန္ ျပဳခဲ့ ေလသလား၊ မေတာ္တမဲ့ ျမင္လား၊ မသိက်ဳိးကၽြန္လား၊ ယင္းေၾကာင့္ပင္ လူသိရွင္ၾကား၊ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ေစ သည့္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း သိသာ ျမင္သာ သည့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း (noticeable Silence) သည္ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစၿပီး ယင္းတုိ႔သည္လည္း ယင္းတုိ႔၏ ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရွာၾကသည္ဟု သတင္းမီဒီယာေတြက သုံးသပ္ၾကသည္။

မည္သည့္ သတင္းစာကမွ် ၁၁ ဘီလီယံ မွာ အစုိးရအပ္ထားပါသည္လုိ႔ ေရးသား ခဲ့ျခင္းမရွိ၊ မည္သူအပ္သည္ ျဖစ္ေစ စိစစ္ေပးရမည္မွာ အစုိးရ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ သည္။ ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္ မ်ားတြင္ ေမွာင္ခုိထား ရွိသည့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္ တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အပါ အ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဖြဲ႕လုံး မည္သူမွ် ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဘဲ ေရငုံႏုတ္ပိတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ ေစခဲ့သည္။ ယင္းအျခင္းအရာမ်ားသည္ Silence imprlies consent, deafening Silence ႏွင့္ noticeable silence စသည္ တုိ႔ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေပသည္။

အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံသည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမွာင္ခုိအပ္ႏွံထားသည့္ ေငြစာရင္းတြင္ ေငြေၾကးပမာဏ ၁ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သာဓကမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔လုိေပသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ Lik Sabha ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္က BJP ပါတီေခါင္းေဆာင္ L.K.Adiani က သူ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအႏုိင္ရလွ်င္ ဆြစ္ဘဏ္ေတြမွာ တရားမ၀င္အပ္ႏွံထားသည့္ အိႏိ္ၵယ ျပည္သူေတြပုိင္ ခန္႔မွန္းေျခေငြ ေၾကး ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ေဒၚလာကုိ ရေအာင္ ျပန္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆြယ္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ Sonia ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကြန္ဂရက္ပါတီက ဤမွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ မရွိေၾကာင္း ျငင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ အိႏိ္ၵယပုိင္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးျပည္သူေတြ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဟုိကြက္က်ား၊ ဒီကြက္ က်ားကေန စုစည္းလာၿပီး အရွိန္အဟုန္ Gathering momentum ျဖစ္လာသည့္အခါ manmohan Singh ႏွင့္ Somi Gundhi တုိ႔က နာမည္ပ်က္ သိကၡာက်သြားသည့္ သူတုိ႔၏ နာမည္၊ သူတုိ႔၏ပါတီႏွင့္သူတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆယ္ယူသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္၀ွက္ထားသည့္ တရားမ၀င္ေငြမ်ားကုိ ျပန္ယူေပးပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာတြင္ အခရာက်သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ သမာဓိေငြေၾကးအဖြဲ႕ (Globak Financial Integrity –GFI ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ တရားမ၀င္ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မေထာက္ခံဘဲ သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၁၁ ဘီလီယံ ဥစၥာရင္း မွန္ျပန္လည္ ရရွိေရး GFI အကူအညီလုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ေနာက္တစ္ ခ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ခပ္ေစာေစာပုိင္းက Lichtenstein ႏုိင္ငံဘဏ္မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ား တရားမ၀င္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ားက သတင္းေကာက္ယူစု ေဆာင္းလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမ၀င္ေငြေၾကးအပ္ႏွံသူမ်ား စာရင္း ကုိ စိတ္၀င္စားလုိ႔ သိခ်င္တယ္ ဆုိလွ်င္ အဲဒီဘဏ္တြင္ စာရင္းေပါက္ေနသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ အသိေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂ်ာမဏီ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္ တြင္ တရားမ၀င္ စာရင္းေပါက္ေနသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိး ၂၅၀ခန္႔ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အစဥ္အလာအရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေငြေၾကး စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ မည္သည့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၏ စာရင္းကုိမွ ဖြင့္ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ Tax treaty ဟုေခၚပါသည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အရပ္ရပ္၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ အတူ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အမည္မ်ား ေတာင္းဆုိမႈ ေရခ်ိန္တက္လာေတာ့သည္။ Tax treaty သေဘာတူညီမႈ ေအာက္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရရွိေသာသတင္းမ်ားကုိမူ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အိႏိ္ၵယအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံဘဏ္ အသီးသီးတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ ထားသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆုိျခင္းမရွိေခ်။ အဲဒီ ကိစၥအတြက္ မီဒီယာမ်ား ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ ome big names in the ruling circles are reportedly involved ပဲျဖစ္ သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစသည့္ ေနာက္ထပ္ သာဓကတစ္ခုရွိပါ ေသးသည္။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ Pune ေဒသမွ ျမင္းၿခံပုိင္ရွင္ ျမင္းေမြးသူ Hasan Ali ဆုိ သူ၏ အမႈပဲျဖစ္သည္။ Hasan Ali ဟာ ဆြစ္ဘဏ္မွာ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိေငြ ႐ူပီး ၁ဒသမ၅ Lakh-Crore (ကုေဋ-၁ဒသမ၅ သိန္း) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယအစုိးရ အျမတ္ခြန္ ဌာနက သူ႔ကုိ ႐ူပီး ၇၁၈၄၈ ခမသမန အျမတ္ ခြန္စည္း ၾကပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ ယခုအခါ ပိတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္အစုိးရ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္း ဆုိခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ crore ၏ အမႈတြင္လက္ရွိ အာဏာရ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အထင္ကရ ပုဂ္ၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ ေတြကုိ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲသည့္အခါ အစုိးရက အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ တုိက္႐ုိက္ပတ္ သက္ေနမႈမ်ားရွိေန၍ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ Hasan မိသားစု၏ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးအပါ အ၀င္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဘီလီယံအတြက္ ယေန႔အထိ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။

လက္ရွိအစုိးရ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ ဖုံးအုပ္ကာကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ထုတ္ စိစစ္ေပးရန္အတြက္ ဆႏၵ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူကမူ ယေန႔အထိ မေမ့မ ေလ်ာ့မေပါ့ဖုိ႔လုိသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္း ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စတုတၳမ႑ိဳင္စာ နယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဘက္က ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ ၁၁ ဘီလီယံသည္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ကၽြတ္လြတ္ေရးအတြက္ တစ္စုံ တစ္ရာျဖစ္သည္။

ျပည္ပဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ တရားမ၀င္ ၀ွက္ထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံသည္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ (Governmental Corruption) ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ၀န္ထမ္း အဆင့္ ဆင့္ႀကီး၊ ငယ္မေရြးတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ခုိးနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုိးယူခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ လ်က္ရွိၾကသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေသာ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လ်က္ရွိသည္။

အက်င့္ပ်က္ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာရွည္စြာ အေထြေထြ အက်ပ္ အတည္းခက္ခဲ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈမ်ဳိးစုံ ခံစားေနရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ the rule of Law သည္လည္း တစ္စစီျဖစ္သြားသည္။ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္သည္ ဓနဥစၥာ ပုိမုိႂကြယ္၀ၿပီး အာဏာ တည္ၿမဲေရးကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ေလ့ရွိၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိသည္။

ဒီေနရာတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပစရာ သာဓကအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ (သုိ႔ မဟုတ္) အစုိးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္ပုိင္ ကမၻာသိ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အနက္ အထင္ရွားဆုံးအမႈကား ၁၉၆၉ – ၁၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၃၂ ႏွစ္တုိင္ အာဖရိက တုိက္ကြန္ဂုိႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Marshal Mobutu Sese Seko ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြကုိ ခုိးသည့္၀ွက္သည့္ မတရားယူသည့္ Kleptocracy သမား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းသည္။ ေနာက္ဂႏၳ၀င္တစ္ဦးကေတာ့ ၁၉၉၃-၁၉၉၈ခုႏွစ္အထိ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Sani Abacha ျဖစ္သည္။ သူသည္ တုိင္းျပည္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ ခုိးယူသူအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၆၀-၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀၀ေက်ာ္ ခုိးယူခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ သိပ္မၾကာ လွခင္ အခ်ိန္တြင္းကပင္ ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ၁၉၅၉ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ က်ဴးဘားႏုိင္ငံကုိ တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ Fidel Castro သည္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာအသီးသီးမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ခုိးယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ ျပသည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အဆုိအရ Castro သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားကုိ တရားမ၀င္ လက္နက္ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ား၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားမွ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ယင္း ပမာဏတြင္ သူႏွင့္အတူ အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆုိးရွည္ေရး က်ားကန္ေပးၾက သည့္ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ လက္ပါးေစ Cronies မ်ား၏ တရားမ၀င္ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈမ်ား မပါ၀င္ေသးဟု ဆုိၾကသည္။

The Daily Eleven သတင္းစာက ၁၁ ဘီလီယံသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ာ က တာ၀န္ရွိသူမ်ား ရရာေလယာဥ္ လက္မွတ္ ျဖတ္ကာ စင္ကာပူဘဏ္မ်ားသုိ႔ တက္သုတ္႐ုိက္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယင္း အခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မည္မွ်အပ္ႏွံထားႏုိင္သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္သည္တဲ့။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ခ်ိန္ထုိး ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားခုိင္မာသည့္ Links မ်ားရရွိ ႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည္။ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား ဆြဏ္ဘဏ္မ်ားရွိရာ ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္အလည္ အပတ္ သြား ၾကသည့္ လူဦးေရ ၂၅၀၀၀ရွိသည့္အနက္ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ား၏ Clientle မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ား အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္။ - See more at: http://www.dawnmanhon.com/2014/02/blog-post_3718.html#sthash.A42LRh4a.dpuf
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts