ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသုိꨀ္းပꨱꨓ္ꨕ္ꨮ ?


ꨟူဝ္ပဝ္ꨳလူင္ꨁြင္ꨲ သီꨲ ꨡဝ္ꨁိုꨓ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသုိꨀ္းꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵ လ္ꨮမဳး ပꨱꨓ္ꨕ္ꨮꨀူꨓ္းꨅူိင္ꨵ ꨟူိဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ
ꨀူꨓ္းယꨤမ္ꨳꨟူꨵ ငိꨓ္းေတမီးတꨤင္းꨓမ္ယူꨲ ေသတဳꨲ  ꨅူိဝ္းပꨯꨲ ꨟူꨵ ေꨀဳꨳေတမီး။ ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသိုꨀ္း ပꨱꨓ္ꨓုမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨁꨰင္
လိူတ္ꨳလꨰင္ꨟတ္းꨟꨤꨓ္ မူိꨓ္ꨁꨯꨲ သꨰင္မြꨓ္းꨁမ္းလြꨓ္ꨵ လမ္းꨀꨤꨓ္ ꨅူိဝ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳꨟဝ္း ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵ ။ မꨓ္းꨡမ္ꨲ
ꨅ္ꨮꨳေꨀꨲ သိုꨀ္း ꨅဝ္ꨳꨡဳꨲ ꨓဳꨲ သိုꨀ္း ( Warlord) မꨓ္းပꨱꨓ္ꨕူꨳꨡြꨓ္ပꨤꨯးသုိꨀ္း Military Leader ေꨀဳꨵ ꨓုိင္ꨳ ꨡꨓ္
ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ေပဳး လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း ꨕဝဳꨵ ꨅူဝ္ꨳပꨤꨓ္ပုိꨓ္းꨀꨰပ္ꨳမꨓ္းꨅုိင္ ေတꨅꨤင္ꨳထတ္းသꨤင္ ꨟူꨵ ꨟꨓ္လꨯꨳယူꨲ ။
    မꨓ္းꨅဝ္ꨳ ꨀူိတ္ꨲ မူိဝ္ꨳ ပီ ꨼ꩄꩀꩄ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳꨀုင္းယု ၊ ꨡိူင္ꨲ မူိင္းယꨤꨯး၊ ꨬ  ꨅꨳဝꨰင္းမူိင္းꨓြင္။ ေပဳꨳပꨱꨓ္ꨅေရးသꨤင္ꨲ
လူꨲ  ꨬ  မꨳပꨱꨓ္ပဳꨳလြꨯꨁမ္း။ လꨯꨳယူꨲ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းတီꨳ ပꨤင္လူင္ ꨬ  လꨳ လꨯꨳꨟူꨵ ꨅꨀ္ꨳပꨱꨓ္ေꨀဳꨵ ပꨱꨓ္ေသꨳꨀꨓ္တင္း ꨅဝ္ꨳꨅꨤꨯးယီꨳ ၊ ꨅဝ္ꨳသုိꨀ္ꨳလူင္ ꨀꨓ္းယြတ္ꨳ ꨁဝ္မဳးꨅꨱမ္လꨱꨀ္ꨵ ။
       မူိဝ္ꨳꨡဳꨲ ယုလꨯꨳ ꨼ꩂ ပီ ဝꨓ္းထိ ꨽ꩁ၊ꩀ၊ꩂꩁ ꨓꨓ္ꨵ တင္း ꨅဝ္ꨳꨅꨤꨯးယီꨳ လꨯꨳꨁဝ္ꨳꨟꨤပ္ꨲ ꨀုိတ္ꨵꨵ ꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳ
တီꨳꨓ္ꨮးတပ္ꨵ   မꨤꨯ (꨾) တပ္ꨵ သိုꨀ္းꨕြမ္ꨵ ꨟူမ္ꨳလုꨀ္ꨵ ꨕိုꨓ္ꨵ ( SURA) ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳသုိꨀ္းꨁုꨓ္ꨀူꨲ ပီꨕူꨳꨀြꨓ္းတပ္ꨵ ။ ထုိင္
မဳးꨓ္ꨮးပီ ꨼ꩄꩂꩂ လꨯꨳꨁဝ္ꨳꨕိုꨀ္းသြꨓ္တီꨳငဝ္ꨳငုꨓ္းပꨤင္မ္ꨮꨲ သုင္ ေသယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္မဳးꨕူꨳယိပ္းꨀꨤꨓ္သꨤꨯလူမ္း ယူꨲ ꨅြမ္း
ꨟူဝ္ပဝ္ꨳလူင္ ꨀꨱဝ္ꨲ လူꨉ္းသင္ꨵ လꨀ္းသီꨲ ယိူင္း (ꨅိူဝ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳ၊ ဝꨓ္ꨳမူိင္း၊ ꨕဳꨲသဳꨲ ၊ သဳꨲ သꨓဳꨲ )။

ဝꨤꨯးမဳး ပꨱꨓ္တီꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳလူင္ ယုမ္ꨲ ယမ္တမ္းꨅ္ꨮေသ လꨯꨳꨟꨤပ္ꨳꨀꨤꨓ္ꨕꨤꨯꨲ ꨅြပ္ꨲ ꨁꨤဝ္ꨲ ။ပီ ꨼ꩄꩂꩄ မူိဝ္ꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳလူင္ꨡြꨀ္ꨲ ꨀꨮဳꨲ တꨤင္ꨳငဝ္ꨳငုꨓ္းတီꨳပဳꨲ လꨤꨯး ꨓ္ꨮးꨬ  ꨅꨳဝꨱင္းမူိင္းꨓꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ေꨀဳꨳ လꨯꨳမဳးꨀꨮဳꨲ ꨅြမ္းေသ ꨟပ္ꨵ ꨕုိꨀ္ꨳသြꨓ္ ꨕꨤꨯꨲ ꨡုပ္ꨲ ပိူင္ꨲ ꨕြင္းငမ္း ꨬ  လꨳ ꨕꨤꨯꨲ ꨅတ္းꨀꨤꨓ္ထꨰင္ꨳ။
         ထုိင္မဳး ပီ ꨼ꩄꩃ  ꨻ ꨟူဝ္ꨳပဝ္ꨳလူင္ လꨯꨳမဳးပုိတ္ꨲ ꨟူင္းꨕုိꨀ္းသြꨓ္ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ တီꨳငဝ္ꨳငုꨓ္း ပꨤင္မ္ꨮꨲ သုင္ꨓ
ꨓ္ꨵ  လꨯꨳꨟပ္ꨵ ꨕိုꨀ္း သြꨓ္ꨕꨤꨯꨲ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း တီꨳꨅဝ္ꨳမူိင္းꨁြꨓ္း ꨬ  လꨳ ꨕꨤꨯꨲ ꨀꨤꨓ္မူိင္းတီꨳ ꨁူးꨁိုꨓ္းသ္ꨮ ထꨰင္ꨳ။ ꨡꨓ္
ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသုိꨀ္း မီးꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ မဳး ꨓ္ꨮးꨀꨤꨓ္သိုꨀ္းꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳမူိင္းꨁြꨓ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ဝဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ ။ ꨓ္ꨮးတꨯးတꨤင္း
သꨱင္ꨳꨓꨯꨵ ေပဳးꨀꨱင္ꨲ လူꨉ္ꨲ ပိုꨓ္ꨵ ꨟူꨵ တꨤင္းေမဳ ꨕꨤꨯꨲ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း ꨓ္ꨮးထိူꨓ္ ꨓ္ꨮးဝꨱင္း ꨟꨮ္ꨳꨀတ္ꨵ ꨁꨰꨓ္မူိꨓ္ ꨅဝ္ꨳမူိင္းꨁြꨓ္း
ꨓꨯꨵ  ꨡမ္ꨲ မီးꨓꨯေꨀဳꨳ ဝဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ ။ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨅဝ္ꨳꨅꨤꨯးယီꨳ ꨡꨓ္မီးꨅိုဝ္ꨳမီးသꨱင္ ယူꨲ ꨓ္ꨮးꨀꨤꨓ္သုိꨀ္းꨓꨯꨵ ေꨀဳꨳ လꨯꨳ
ꨟပ္ꨵ ꨁူးꨕိုꨀ္းမဳးတီꨳꨅဝ္ꨳမူိင္းꨁြꨓ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ ။
         ဝꨤꨯးေသꨕိုꨀ္းသြꨓ္ယဝ္ꨵ လꨯꨳယုꨀ္ꨵ ယြင္ꨳတꨤင္းပꨱꨓ္ ꨀꨰမ္ꨕူꨳꨀြꨓ္းငဳးသုိꨀ္း (꨼) ꨡꨓ္ ꨁြတ္ꨲ ꨕြတ္ꨳပꨱꨓ္
တပ္ꨵ ꨀြင္ ꨿꨻꨿ေသ တူင္ꨵ ꨓုိင္ꨓ္္ꨮးꨓမ္ꨵ ꨅꨤင္၊မူိင္းꨓꨤꨯး၊ လꨤင္းꨁိူဝ္း၊ ꨁူဝ္လမ္ ꨬ  လꨳ ꨀꨱင္းတြင္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵ ။
        

ထုိင္မဳးဝꨓ္းထိꨵ  ꨼ꩁ၊ꩁ၊ꩃ  ꨾ ꨓꨓ္ꨵ ꨟူဝ္ပဝ္ꨳလူင္ꨅဝ္ꨳꨀြꨓ္းꨅူိင္း ꨟိꨀ္းꨟြင္ꨵ လြင္ꨳꨕြမ္ꨵ ꨟူမ္ꨳ ꨅူိဝ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳꨬ  လꨳ လꨯꨳ
ꨟပ္ꨵ ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း ꨀꨮဳꨲ ꨡုပ္ꨲ ꨡူဝ္းတꨤင္း SSA ꨅဝ္ꨳမုင္ꨳꨘဳꨵ ꨬ  လꨳ ꨅဝ္ꨳ ꨡုင္ꨳလꨰင္ꨲ  ပꨱꨓ္ꨕူꨳတꨤင္တူဝ္ ꨅဝ္ꨳꨅꨤမ္
မ္ꨮꨲ တီꨳꨓဳꨳꨀြꨓ္ မူိင္းပꨓ္ꨲ ။ ဝꨯꨵ ေသꨕြမ္ꨵ ꨟူမ္ꨳ ꨀꨓ္တင္း SSA ပြတ္းꨅꨤꨓ္း ꨬ  လꨳ SUA ယဝ္ꨵ ၊ လꨯꨳသိုပ္ꨲ ꨟပ္ꨵ ပုꨓ္
ꨳꨕြꨓ္း တူင္ꨵ ꨓုိင္ယူꨲ ꨓ္ꨮးပြတ္းꨅꨤꨓ္းꨬ  လꨳ ပြတ္ꨳꨀꨤင္ ꨟꨤꨓ္ꨵ ေတဳꨲ ပီ ꨼ꩄꩃ  ꩄ ။ ထုိင္မဳး ꨼ꩄꩄ꨻ ꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းꨅဝ္ꨳ
လꨯꨳꨟပ္ꨵ ꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း ယိပ္းသုိꨀ္းတꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨓ္ꨮးꨓဳꨳတီꨳပြတ္းမူိင္းထဳး၊ မိူင္းꨀြ်တ္ꨳ။
       ꨓ္ꨮးပီ ꨼ꩄꩄ꨿ မူိဝ္ꨳသိုꨀ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨁဝ္တူဝ္းသုိꨀ္းꨁဝ္ꨳမဳးꨓꨓ္ꨵ ꨡဝ္ꨟꨰင္းသုိꨀ္း ꨾ တပ္ꨵ ꨀြင္ꨀူꨉ္းေသ ꨁိုꨓ္ꨳသိမ္း
တပ္ꨵ လြꨯꨟိꨓ္ꨀြင္ ꨡꨓ္မꨤꨓ္ꨳꨁဝ္ဝူꨓ္ꨵ ဝဳꨳ ꨡမ္ꨲ မီးတꨤင္းꨡဝ္လꨯꨳသင္ ꨡမ္ꨲ မီးပိꨀ္ꨲ ꨀြင္ꨳတꨤင္းꨁိုꨓ္ꨳမꨓ္းမီးသꨓ္
ꨀꨰပ္းꨡြꨓ္ꨲ ꨀူꨉ္း သြင္ꨕꨤꨯꨲ ꨁꨤင္း ပꨱꨓ္တꨤဝ္ꨳꨅꨓ္း မꨓ္းꨅဝ္ꨳꨅတ္ꨳသိူꨀ္ꨳꨀꨤꨓ္ꨳꨁိုꨓ္း ထုိင္လꨯꨳꨀꨤင္ꨁိုꨓ္းေသထုိင္
ꨀꨤင္ꨓ္ꨮမူိင္းလꨰင္းမဳး မူိဝ္ꨳဝꨓ္းထိ ꨼꨼၊ꩀ၊ꩄ꨿ ꨓꨓ္ꨵ သိမ္းꨡဝ္ လꨯꨳꨀူꨳတီꨳယဝ္ꨵ ။ယꨤမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨕူꨳꨀတ္ꨵ ꨅꨤင္းꨕꨤꨯꨲ
ꨀꨤꨓ္ꨳသုိꨀ္းလꨯꨳလꨯꨳေꨀဳꨵ  ထတ္းသꨤင္ဝဳꨳ ꨀꨤꨓ္္သုိꨀ္းꨓꨯꨵ ေပဳးꨡဝ္ꨳ ပꨓ္ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသုိꨀ္းꨅုိင္ တုိꨓ္းေတ ꨡမ္ꨲ
ꨟꨤင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵ ။ ꨀူꨉ္းꨀဳꨳ ꨁုꨓ္သဳꨲ ꨡမ္ꨲ ယြမ္းꨡမ္ꨲ ယုမ္ꨲ တꨯးေသ ယုမ္ꨲ ꨀူꨓ္းꨅမ္ꨅ္ꨮ မꨓ္းꨀူꨉ္းꨬ  လꨳ ꨅင္ꨳ
လꨯꨳတူꨀ္းသုမ္းယ္ꨮꨲ ꨓမ္ေသ ထုိင္တီꨳေပဳးလꨯꨳယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ပꨓ္ မꨤꨓ္ꨳꨀꨮဳꨲ ။
   ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသိုꨀ္းတꨤင္းꨕူꨳꨀြꨓ္းသုိꨀ္း ꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳꨁဝ္ လꨯꨳတꨰပ္ꨳတတ္းဝဳꨳ တဳꨲ ယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ
ꨬ  တꨵꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨀုိတ္းသုိꨀ္းꨬ  တꨵ လꨯꨳယူꨲ ꨓꨯေသတဳꨵ  သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳꨁဝ္ꨡမ္ꨲ ꨟပ္ꨵ ꨬ  လꨳ တုိꨀ္းေတဳးꨟꨤဝ္ꨵ ꨟꨤဝ္ꨵ ꨟꨰင္း
ꨟꨰင္းေသ ꨡမ္ꨲ ꨀဳး သမ္ꨵ ပꨯꨤꨟꨤမ္းꨅုမ္းꨀုိတ္းသုိꨀ္းꨁဝ္ ꨟပ္ꨵ မꨓ္းꨅဝ္ꨳꨁဝ္ꨳꨟူမ္ꨳꨟြမ္းꨬ  လꨳ တꨤင္းတူဝ္ပꨱꨓ္ꨅုမ္းသုိꨀ္း
ꨟင္းေꨁဳꨳေသတုိꨀ္းသူးမꨤꨓ္ꨳမဳးယဝ္ꨵ ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္မꨓ္းꨅဝ္ꨳ ꨟꨓ္ထုိင္ဝဳꨳ ေပဳꨳတꨯးꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္ꨓမ္ꨵ ꨓုိင္ꨳꨅ္ꨮလꨱဝ္
ꨀꨓ္ မူꨲ လꨱဝ္ꨅုမ္းလꨱဝ္ꨀꨓ္တꨀ္းေတ ꨅူမ္ꨟꨤꨯꨓꨯေသ ꨅင္ꨳလꨯꨳꨕိတ္ꨳမြꨀ္ꨲ လြင္ꨳꨕြမ္ꨵ ꨟူမ္ꨳေသ ꨟꨱတ္းပꨤင္ꨲ ꨀုမ္
ꨀꨓ္တꨤင္းꨀူꨓ္းမူိင္း မူိဝ္ꨳ ꩀ-ꩂ၊꨾၊ꩄꩂ ꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨳ။ꨕူꨳတꨤင္တူဝ္ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ေꨀဳꨳ ဝꨤꨯးေသꨁုꨓ္သဳ ယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ပꨓ္ ꨅူးသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳယဝ္ꨵ        ( ပꨯꨵ မြင္းလူꨲ ထꨰင္ꨳ ေꨁဳꨳ ꨽ ꨁဳꨳ )


Sae Hark Maine (SSDA)
ShanStateDefenceArmy

>>> Than You. You watch Come again <<<

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts