ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (Examination)

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼတ်းဝႆႉႄတႉႄတႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်လၵ်းေသ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းၶႅၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ႁင်းမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်ႈယူႇ။ ေပႃးဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆေသ ထတ်းသၢင်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းၶဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ (100%) သင်။
             ေပႃးမိူၼ်ၼင်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ယၢမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးမိူၼ်ပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တွပ်ႇလိၵ်ႈမိူၼ်လႆႈေၵႃႈ လႆႈထီႉၼိုင်ႈၵူႈလိူၼ်လိူၼ် ယူႇမႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပီႊပၢႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းသင် ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းေသ သမ်ႉမၢၵ်ႉမၼ်ႈမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ။


ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၼႂ်းပၢင်သပ်ႉလႅင်းႄၼ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

            ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၶႅၼ်ၵႃႇႁိုဝ်ၶႅၼ် ၶႂ်ႈၵတ်ႉတၼ်ႇႁိုဝ်ၵတ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ် လွင်ႈဢၢၼ်ႇမၢၼ်ႇႁဝ်းေတႉေတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်ႈၶဝ်သမ်ႉ လီၸႂ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼမ်ၼမ် လီၸႂ်လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၵူႈၶၢဝ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၼမ်ၼမ် တႃႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇေတႁူႉလၢႆႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းေသတႃႉေၵႃႈ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဢွင်ႇမႅၼ်ႈမိူၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

  1. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ
  2. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ
  3. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ
  4. ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ထပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

               ၼႂ်း (4)လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈလင်လင် လူဝ်ႇလႆႈမီး ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


  • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ

                ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵ ႁဝ်းေၵႃႈလၢတ်ႈၸွမ်း ၵ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၶ ႁဝ်းေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉၸွမ်း ၶ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဝႃႈ။ ၶႂ်ႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပွႆႉမႃးလၢႆလုၵ်ႈလၢႆၸုမ်ႈ ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃး တိုၵ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ တႆးေတႃႇတႆးလႆႈၽိတ်းၵၼ် ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ေၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ (Why) ႄလႈ (How) ၼႆႉ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၼႂ်းဢွၵ်းၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးေဢႇၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ။ 

  • ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ

                ယႃႇေပႁဵတ်းၵူၼ်းၶီႇႁိုဝ်း လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းဢမ်ႇမီးတီႈၸွၵ်ႇ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင် လူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇ ယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ 

လူဝ်ႇသုတ်းေတလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၽိတ်းႁႃႉထုၵ်ႇ ေတလႆႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ တႃႇေတမႃးတႅပ်းတတ်း လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဝ်းၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းတတ်းၸွမ်းၽၢၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းၽိတ်းထွမ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၸၼ်ႉလႂ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃတႅပ်းတတ်း ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


  • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ

                သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွၼ်ဢဝ်ပိူင်တၢႆ သွၼ်ဢဝ်ၵျၢၼ်ႇဢူမ်သူပ်းၵူၺ်းေတႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼွၵ်းတၢႆ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵဝ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၼႆႉ မႂ်းေတလႆႈႁဵတ်း ၵဝ်ၸႂ်ႉမႂ်းၵိၼ် မႂ်းေတလႆႈၵိၼ် ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၶွင်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇသင် မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈၵူၺ်း။ 

ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈ ၸၢမ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ႄလႈ ၶႂ်ႈၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇၶွင်မႂ်ႇမႂ်ႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမႃးတီႈၶုၼ်ၽီၶုၼ်သၢင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်။ သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွၼ်ၼႆႉ ထၢမ်ႇၼႆႉ တွပ်ႇၼႆႉ လႆႈလိၵ်ႈတႅမ်မၢၵ်ႉ (100) မၢၵ်ႉၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇေလႃႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်လႆႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ မၼ်းၸၢႆးမၼ်းၼၢင်းႁဝ်းၼႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


  • ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

                ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ထီႉၼိုင်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ သမ်ႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈလီ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၸႂ်ၸၼ်ႉတဵမ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆၵူၺ်း။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႉလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ ဢဝ်ၽွၼ်းလီပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ေတလႆႈၽွၼ်းႁၢႆႉ လူင်ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။ 

ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃး ၵၢၼ်ေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ေမႃယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် (How to living together) ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ယူႇၸွမ်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးေမႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းပိူၼ်ႈ ေမႃယူႇႁင်းၵူၺ်း ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူဝ်ႈလႆႈေၵႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်ႈၷၢၼ်ပဵၼ် Team ေသႄၵႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃၼႆေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Team Work ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Communication ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ၵၢၼ် How to solving together ေၵႃႈ ဢမ်ႇေမႃၶဝ်ႈႁႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ ၵၢၼ် Respecting ၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ယွင်ၸုမ်းၼိုင်ႈႄသႉၸုမ်းၼိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းယဝ်ႉ ေတတူၵ်းသုမ်းထႅင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။

                ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းေတပူၵ်းပွင် ေတသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၵဝ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁိုင်မႃးေၵႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်း Update ၸွမ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၸႂ်ၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသင်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသလၢတ်ႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ေတႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ေၶႃႈတွပ်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢတ်ႈမႃးတႅပ်းတတ်းသင်ပၼ် ၽဝ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်း ၼႃႈဢၼ်ေတဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

                ၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈၶႅၼ်ႇလၢႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃႁႃလၢႆးႄၵႈၶၢႆႇပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ဝႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမႃးၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts