ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


        

         ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇ ႁဝ်းပူၵ်းပွင်ဝႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၼ်ႈမႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ် ၽူႈမီးငိုၼ်းမီးတွင်းၶဝ် ဢမ်ႇေပႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႇၶၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။

        ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ေၵႃႉၼိုင်ႈေသ ၸွမ်းၼင်ဢၼ်ယၢမ်ႈထူပ်းမႃး ၺႃးမႃး လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးမႃး တီႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁဝ်းပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးပိူင်တၢႆ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉပိူင်လၢႆးထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉထွမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉႁဝ်း ၽူႈလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသုင်ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃမုင်ႈႁၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆပၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်သင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈႁူႉ ေတလႆႈတူၺ်းႁၼ်တၢင်းၵႆ။

                လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေတလႆႈမီး ပဝ်ႉမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁၼ်ၸဵင်ႈလႅင်းလီပၼ် တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင် သင်ပဵၼ်ၶွမ်းေၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶွမ်းဢမ်ႇပႆႇမီး Software သင်ၼႂ်းၶိူင်ႈမၼ်း ႁဝ်းတႃးပၼ်သီၶၢဝ်ေၵႃႈပဵၼ်သီၶၢဝ် ႁဝ်းတႃးပၼ် သီလႅင်ေၵႃႈ မၼ်းေတပဵၼ်သီလႅင်ၵူၺ်း။ သင်ႁဝ်းတႃးပၼ်သီမၼ်းၽိတ်း သွၼ်ပၼ်မၼ်းၽိတ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ေတလႆႈတူၵ်းသူမ်းတၢင်းၶိူဝ်း။ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ေပႃးႁဵတ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ ေပႃးသင်ႇသွၼ်လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ တႃႇေတမီးတီႈၸႂ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃပဵၼ်လၵ်းေသ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းေၵႃႉၵၼ် သင်ႁဝ်းဢမ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈမႃး တႃႇေတၵႂႃႇၶဝ်ႈၸူးပိူၼ်ႈလႆႈႄလႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ယၢပ်ႇယူႇ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts