ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ


ၶူးသႅင်သိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ

                လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉ သင်ထိုင်မႃး ၼႂ်းၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၸၼ်ႉ (5 / 6) ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁဵၼ်း ေတလႆႈသွၼ်ဢဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တူႇရိယႃႇ ၊ တၢင်းၵႃႈ ၊ တွႆႇတိၼ်ႇ ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ၶွင်လွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵူႈၸိူင်းၸိူင်း ေတလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် သွၼ်ဢဝ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၸုမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိႇယၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (5 - 9) ပဵၼ်ၽႃႇသ ၵၢၼ်ပၢႆးၸႂ် ပၢႆးမွၼ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ဝႆႉ ၼိုင်ႈၽႃႇသႃႇယူႇ။

        ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈပီႊ 12.11.2016 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသုမၼ (ပီႊ2018-2019) ၵႂႃႇ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇမီး (4)ၸုပ်ႈယဝ်ႉ ၸုပ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၼ်ႈပီႈေၵႃႈသွၼ်ဝႆႉပၼ် ၽိုၵ်းဝႆႉပၼ် လုၼ်ႈၼွင်ႉၵႂႃႇတိတ်းတိတ်း ယႃႇေပပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ လၢႆလၢႆယူႇ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းယၢမ်ႈမီးမႃးလၢႆလၢႆေၵႃႉပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇ။

  • ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်

                ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် တူႇရိယၼႆႉ ေတပဵၼ်ယူႇ ၸမ်ၸမ် (3)လိူၼ် တႃႇၸမ်ၸမ် (1) လိူၼ်သမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈ ႁဵၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇလိၵ်ႈ ၽၢႆႇ Note မၼ်း Key မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇၶိုၼ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵွင်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် မၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ေတပဵၼ်ယူႇ (3)ၸူဝ်ႈမွင်းၶိူင်ႈ ၼႂ်း (3)ၸူဝ်ႈမွင်းၶိူင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၼ်ႈပီႈ ေတလႆႈသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (5/6/7) တီႈ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်။ 

  • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ

                ၼႂ်းပီႊ (2020 - 2021) ၼႆႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်း မၼ်းၵမ်းသိုပ်ႇ ေတပဵၼ် ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၶမ်းပူႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သူၼ်းတုမ် ၊ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၊ ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၶူးၵုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၶူးၸၢႆးေၼႃႇၶုၼ်ၶမ်း ထတ်းသၢႆမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၽိုၵ်းႄလႈ တူၺ်းၸွမ်းေသ လၢႆးငၢႆးပၼ်ေၶႃႈမုၼ်းတီႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၊ ၽၢႆႇဢွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းႄလႈ ထိင်းသိမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸၢႆးႄၼ ၵႅမ်မၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးတိုၼ်းၶိူဝ်း ၸွမ်းၼင်မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ် ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉေသ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သွၼ်ပၼ်ၵၼ် မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။

  • ၽိုၵ်းသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇသင်ႇ

                ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁႅင်းၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ ေတဢမ်ႇမီးၽႂ် ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၵျိုၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ပၢႆးမွၼ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၵျိုၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်း ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းေၵႃႈႁၼ်ပိူင်ပိူင် ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ် ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ တူႇရိယႃႇၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီးလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ

            1) တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးၸႂ်

            2) တွၼ်ႈတႃႇ ေတသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း

            3) တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်မီးလွင်ႈၵႅတ်ႇၶဵင်

            4) တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း

            5) ပၢႆးယူႇလီ

            6) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ


1) တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးၸႂ်

                ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတွႆႈမၼ်းေၵႃႈလီ ၵူၼ်းထွမ်ႇမၼ်းေၵႃႈလီ သင်ၽႂ်လႆႈငိၼ်း လႆႈထွမ်ႇမႅၼ်ႈၺႃးယဝ်ႉ ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈသိူဝ်း လွင်ႈေၵျဵႃႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီး ႁႅင်းၸႂ်မႃး မီးလွင်ႈေတႃႇသူႈ ၶႅၼ်ႇတႃႉလႆႈမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

2) တွၼ်ႈတႃႇ ေတသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း

                ေပႃးထွမ်ႇမႅၼ်ႈၺႃး ယိၼ်းႁၼ်ၺႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၽိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶဝ်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်မႃး ၶဝ်ႈၸႂ်ပႃးၸႂ်မႃးၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵၢၼ်တွႆႇတိုင်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။ ၽူႈၸိူဝ်းၶဝ်ႈ တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း တွႆႇတိၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ တႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ တွႆႇၵွင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဢမ်ႇမီးၸႂ် ဢမ်ႇပႃးၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းသင်ေၵႃႈ မၼ်းေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တႃႇေတပႃးၸႂ်မႃးၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉေၵႃႈ တူႇရိယႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈ တီႈၵၢႆႇၵႂႃႇၸူး ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

3) တွၼ်ႈတႃႇတူဝ် မီးလွင်ႈၵႅတ်ႇၶဵင်

                ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေတလႆႈ ၼင်ေသတွႆႇယူႇတၢင်းဝၼ်းတၢင်းဝၼ်း မၼ်းေၵႃႈ ေတလႆႈပၢႆ ေတလႆႈတူင်ႉၼိုင် သူပ်း ၊ မိုဝ်း ၊ တိၼ် ၊ တူဝ် ေတလႆႈတူင်ႉတူင်ႉၸွမ်းၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သင်။

                ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈၽိုၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈေတႉ ၵူႈၵမ်းၵမ်းႄလႈ တႃႇေတယိပ်းၶိူင်ႈမၼ်းေသ တွႆႇၸွမ်းၵၼ်ေသ ပၢႆၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ မိုဝ်း ၊ တိၼ် ၊ သူပ်း ၊ ယၢင်ႈပၢႆၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇၽိုၵ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ယွၼ်ႉလႆႈၽိုၵ်းႁဵတ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းႄလႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃးပၼ် ႁႅင်းတူဝ်ႁဝ်းလီလီၼၼ်ႉယူႇ။

4) တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း

                ေပႃးပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင်မႃး ယၢမ်းလဵဝ် သင်ဢမ်ႇပႃး ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးၼိုင်ႈပၢင် ၸုမ်းတူႇရိယႃႇၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်လွင်ႈေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသဵင်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉသဵင်တွႆႇမၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸၢင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်း။ လိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းေပႃးႁၼ်ထိုင် ဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မီးၾၢင်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ယဝ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လၢႆလၢႆၼႆေသ မၼ်းေၵႃႈ ၸၢင်ႇမႃးပဵၼ် ေသႇေလႇၼႃႈတႃ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႄလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။

5) ပၢႆးယူႇလီ

                ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈေသဢၼ် မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽိုၵ်း ဢွၵ်ႇႁိုၼ်လၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ ႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လႆႈၽိုၵ်း ဢွၵ်ႇႁိုၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်းလႆႈဝူၼ်ႉ ၊ တူဝ်လႆႈတူင်ႉ ၊ တိၼ်မိုဝ်း လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၊ 

ပၢႆးၸႂ်ေၵႃႈၶိုၼ်ႈ ၊ လႆႈတူင်ႉတိုၼ်လႅတ်းသႅဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းႄလႈ မၼ်းေၵႃႈ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶွင်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ႁဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈၼမ်ေတႉေတႉ ေပႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈေၵႃႈ သွၼ်ဢမ်ႇထိုင်တီႈသင်။

6) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

                ၵၢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းေသ တွႆႇၵွင် တွႆႇတူႇရိယႃႇ တႃႇေတဢွၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၢႆၸွမ်းလင်လႆႈ ၸုမ်းတူႇရိယႃႇၼႆႉ ေၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၼင်ၵၼ် ေတလႆႈမီးၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶိူင်ႈတွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမူတ်း မၼ်းမီး (76)မဵဝ်း ၶိူင်ႈလႂ်ၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး တိုတ်ႈၽႂ်တိုတ်ႈမၼ်းေသ တႃႇႁႂ်ႈသဵင်မၼ်းေပႃးေတမႃးၶဝ်ႈ ၵၼ်လႆႈလီလီၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇ လမ်လွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ႁူႉပွင်ၸႂ်ၵၼ်လီေတႉေတႉ။

                ၵၢၼ်သွၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်သင် ဢမ်ႇၽိုၵ်းသင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေသ ယူႇလၢႆလၢႆ ေတမီးတၢင်းႁူႉ ေတမီႈၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေလႃႇ ေတႃႇၼင်ြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသိုပ်ႇယူႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႈ တၢင်းလႆႈဢွၵ်ႇ တုင်းသွမ်း မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts