ၵၢၼ်သူင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပီႊ (2020 - 2021)


         ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉေသ ၶႂ်ႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ Team ႁဝ်းၶႃႈ ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈတၢင်းမူတ်းတၢင်းသဵင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၵိၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း တႃႇေတလီေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၸႂ် ႁူမ်ႈတူဝ် ႁူမ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်သူၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉ ႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်တီႈသူၶဝ်ၵူႈေၵႃႉမိူၼ်ၵၼ်။ 

            ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်ေၵႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈသင်ေၵႃႈလီ ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉၵႃႇႁိုဝ်ၶႅမ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႂ်ႈလီၵႃႈႁိုဝ်လီ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶႂ်ႈမီးၵႃႇႁိုဝ်မီး သင်ဢမ်ႇမီးပႃးႁႅင်းသူ သင်သူၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းႄလႈ ၶူးႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးသင်လႆႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈသင်ေသမဵဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးေၵႃႈလီ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶူးႁဝ်းၶဝ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်တၢင်းမူတ်းမူတ်းၵူၺ်း။

            ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီႊ ပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ၶူးၽႅၼ်ဝႆႉ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ် ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈေတသွၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းႁွင်ႈေသ သွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဝၼ်းတၢင်းဝၼ်း ေပႃးပီႊႄတႇမႃး ၵႂႃႇ ပီႊ 2021 - 2022 ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်  ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလႅၷ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးၵိုင်ငၢမ်ႇၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ၼၼ်ႉ ေတဢဝ် ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ (3)ပူၼ်ႈ (2)ပူၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈေတႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း တႃႇ (1)ပူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶူးၶႂ်ႈမႃးသင်ႇႄလႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈသူ ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇ (4)ႁူဝ်ေၶႃႈ

 • ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း 

                လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉ ပႃးတၢင်းၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် (Team)ငၢၼ်းႁဝ်း ပႃးတူဝ်ၶူး သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းၼင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမီးႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၸွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်သင်ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းသူ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈသူၶဝ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း။ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇေသတႃႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းပႃးတၢင်းတူဝ်ၶူး သူၶဝ် ႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေတၶၢတ်ႇၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်သူၶဝ်ေသတႃႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသသူၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈဢဝ် ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပိၵ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပပိၵ်ႉပႃး ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၸွမ်း သင်ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း မိူၼ်ၵူၼ်းတႃမွတ်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးႁဝ်း ၶူးသူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉႄတႉ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေတလႆႈလိုဝ်ႈမိူၼ်သူၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလႆႈတဵမ်တဵမ်မိူၼ်သူၶဝ် သင်ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ေတမီးၵၢၼ်မႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း သမ်ႉေတမီးပႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၶႃႈေၵႃႈပွင်ႇၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၶူးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈလိုဝ်ႈ ဢမ်ႇေပႃးမီးသုၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်းသင်ႄတႉႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈဢဝ်တဵမ်တဵမ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၸွမ်းႄတႉႄတႉ။ သင်ႁဝ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းထႅင်ႈပီႊမႃး ၶႃႈေတဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် တူၺ်းထိုင်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၼမ်ၼမ်လီလိူဝ်ေသပီႊၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉေၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈပဵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇယွၼ်ႉၶႃႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇမိူၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ႄလႈ မၢင်လွင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈပၼ်ယူႇေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵူၺ်းၼႃႇ ၼင်ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေတႉၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

                    ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ် 1988 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈမီး လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼမ် ႁူႉပွင်ၸႂ်လွၵ်းလၢႆးပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇမႃးၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သူၶဝ်ႁဝ်းႁႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ေတလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ် ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်း လူဝ်ႇႁူႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်း လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်း လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူဝ်ႇႁူႉၽႃႇသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆၽႃႇသႃ လူဝ်ႇေမႃထတ်းသၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်း ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်းေတဢမ်ႇၵိၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈ ေတထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵိၼ်ႁဝ်း ဢဝ်ႁဝ်းတၢႆ လႆႈၽၢၼ်ဝၢၼ်ႈၽၢၼ်မိူင်း တီႈယူႇတီႈၵိူတ်ႇႁဝ်း မိူၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉယၢပ်ႇၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ပၢၼ်သူၶဝ်ႁဝ်းႁႃးမႃး လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းလီလိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ ေပႃးဢမ်ႇမီး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇမီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႄလႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

 • လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ

                ဝၢႆးေသပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ႁဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁဝ်း ေၵႃႈေတမီးၼမ်မႃး ၸၢင်ႇေတလႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ထိုင်မႃးငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ႁဝ်းႁႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်တုၵ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်ယၢပ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်တၢႆ ႁဝ်းေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ။ 

ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃႇ ၶူဝ်းဝိတ်ႉ _ 19 ေသ ၵူႈတီႈတီႈေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈၵိၼ်းၸႂ်ယၢပ်ႇၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းႁဝ်းယႃႇေပၵူဝ်ၵိၼ်း ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ လွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်ၸူဝ်ႈၵဵမ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ပီႊၶၢဝ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉၼိုင်ၶႅၼ်းေတႁူႉလီ ၼမ်လိူဝ်ေသၶူး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိူၼ်းလဵၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိူၼ်းဢုတ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလီသင် ပဵၼ်ႁိူၼ်း မိူၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈႄၽးၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ငိုၼ်းလိူၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ငိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိုမ်း ၊ လွင်ႈၼူင်ဝႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၼွၼ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းႁဝ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼႆ ႁဝ်းတၢင်းလတ်းၶၢမ်ႇပူၼ်ႉမႃးလႆႈ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇမႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်းလွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇတၼ်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ၼမ်ၼမ်။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေၵႃႈ ၺႃးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵူႈတၢင်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း (Offensive) ႁဝ်း မိူၼ်ၼင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈေတႃႇၼႃႈသိုၵ်း ၵၼ် ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၼမ်  လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃ ၶၢဝ်းပွတ်းၵူၺ်း သင်ၵၢၼ်မိူင်းၼိမ်မႃး သင်ၵၢၼ်မိူင်းၶိုၼ်းလီမႃး မၼ်းေၵႃႈ ေတလီၶိုၼ်ႈမႃး ၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ေသၵဝ်ႇထႅင်ႈယူႇ။ ေပႃးႁဝ်းဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းယၢပ်ႇ ႁဝ်းတုၵ်ႉၶၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈတူၺ်း မုင်ႈႁၼ်ၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ပူႇႁဝ်းၼၢႆးႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈယၢပ်ႇ လႆႈႁိုဝ်ႉ လႆႈတုၵ်ႉၶမႃးလိူဝ်ေသႁဝ်းၼၼ်ႉေသၵမ်း တႃႇႁဝ်းေတလႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၵႂႃႇလီမႃးလီၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၶဝ်တီႇတၢင်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်း ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်းလီလီယဝ်ႉ ႁဝ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်း ပၢႆယၢင်ႈ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ယဵၼ်ႉၵၼ်ႈၼမ်ၼမ် လဵင်ႉၸႂ်ႁတ်းႁတ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈႁဝ်းေတႁၼ်သၢႆလႅင်းႁႅင်းလိူဝ်ေသၼႆႉယူႇ။

 • ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် လွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပိူၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇမၼ်းတုၵ်ႉၶ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ သင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေတပိုတ်ႇၶိုၼ်းပီႊႄတႇမႃး ဢၼ်ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈသီၼၼ်ႉေၵႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်မီးယူႇ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၶူးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈယၢပ်ႇမၼ်းလႆႈႁိုဝ်ႉၼႃႈ သူၶဝ်ၼႆႉတၢင်းၶႅၼ်းလိူဝ်ေသၶူးယူႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူးႁဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ေပႃးပဵၼ်ၶူးသမ်ႉ မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆသမ်ႉ ၶူးလႆႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင် ယဝ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉသင်ဝႃႈ ေတလႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ လႆႈမႃးႁဵတ်းလႆႈမႃးၸၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႆႈမႃးၽိုၵ်းႁဵတ်းေၵႃႈပႃး ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇႄတႉႄတႉ တီႈၽိတ်းေၵႃႈေတမီး ေတယူမ်ႈယွမ်းေၵႃႈေတႁၼ်ၼမ်ဝႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၼႃႇႁဵတ်းသင်ႄလႈ သမ်ႉထိုင်မႃးလႆႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႃႇၼႆၸိုင်ႈ 1) ၶူးေတၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇပပ်ႉၸိူဝ်း ၽူႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ႇၶဝ် 2)ေၵႃႈ ၶူးေတမီး Hero ၶူး တူဝ်ယၢင်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶူး ၼၼ်ႉေၵႃႈပဵၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ေတဢမ်ႇေပႃးလၢတ်ႈၵႆယဝ်ႉ ေတလၢတ်ႈဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ တီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပႃးၸဵမ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈတီႈတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းဝႃႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၼႆႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ မၼ်းတုၵ်ႉၵိၼ်ႈၼႃႇ ၺႃးပိူၼ်ႈၸင်း ၺႃးပိူၼ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းငိၼ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်းယူႇတီႈႁဝ်းႁႃး ပႃးၸဵမ်ၶူးႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းႄၵႈၵၢင် (15)ထိုင် (30)ၵူၺ်း ႁဝ်းသမ်ႉေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းယဝ်ႉလႃႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈမီးၸမ်ၸမ် (65)ပီႊယဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇလႆႈထၢမ်းၼမ်လိူဝ်ေသႁဝ်း တူဝ်ယၢင်ႇ မၼ်း တႃႇငိုၼ်းလိူၼ်သိုၵ်း ၊ တႃႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ တႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တႃႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ တႃႇၽၢႆႇသိုၵ်း တႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသင်မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇၶၢင်း ႁဵတ်းသင်မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းမၼ်းဝႃႈ တုၵ်ႉၶၼႃၼႆလႃႇ ၼႆႉႁဝ်းႁႃးၵူႈေၵႃႉ 

ထုၵ်ႇလီဢၢႆႄလႈ ထုၵ်ႇလီယိူင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ႁဝ်းၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း သမ်ႉဢႃႇယုေၵႃႈတိုၵ်ႉေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း သမ်ႉေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းယဝ်ႉလႃႇ ယွၼ်ႉၼႆ ေတႁဵတ်းသင် ေတလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၽွင်ႈ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉယႃႇေပၵူဝ်ႇယၢပ်ႇ လူဝ်ႇၽိုၵ်းတူဝ်ၽိုၵ်းၸႂ် ႁႂ်ႈယၢပ်ႇယၢပ်ႇၼမ်ၼမ်ဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၶႂ်ႈပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈ ယႃႇေပၶႂ်ႈႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမီး ၽႅၼ်လိၼ်ႁဝ်းမီး ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇပၼ်မၢၼ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၽိုၵ်းတူဝ်ၽိုၵ်းၸႂ်ၽိုၵ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ယႃႇေပၶႂ်ႈပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃမိူင်းပိူၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵတ်းယဵၼ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းေတၶဝ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။

                ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်တီႈ ၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း Team ငၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉ (2020 - 2021) တီႈသူၶဝ်လႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ထွမ်ႇဢဝ်သူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းၶူး ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆႉ ယူႇတီႈသုၼ်တူဝ်ၶူး ယူႇတီႈၸႂ်ၶူး ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶူး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ၼပ်ႉထိုဝ်သူၶဝ် ၶူးႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

1 comment:

 1. Sloty Casino & Resort - Mapyro
  Find 여주 출장마사지 the 남원 출장안마 best casinos near Sloto Vegas, Nevada, 대구광역 출장샵 United States. 김천 출장샵 Make real money playing slot machines, table 파주 출장샵 games, slot machines, video poker machines,

  ReplyDelete

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts