မၢႆတွင်း ၶူးသွၼ် ပီႊ(2020 - 2021)


            မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01.03.2021 ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် (2020 - 2021) တီႈႁူင်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ် ဢမ်ႇဝႃႈၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီး ၸွမ်းၼင်ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႃေၵႃႈေတမီး ေတထႃႇေၵႃႈမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းလႃၵၼ်ထႃႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ တႃႇႁဝ်းေတလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈ လုၵ်ႉၵူႈတီႈၵူႈမိူင်းမႃးၽႂ်မၼ်းေသ ယူႇေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်းယဝ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီေတႉေတႉ။


ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်

                သင်ဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈၼၼ်ႉ ယူႇေၵႃႉတီႈေၵႃႉမိူင်းေသ ၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈလႆႈ ထိုင်တီႈလႆႈေၵႃႈ ႁႂ်ႈေပႃးမီးဢူၺ်းေၵႃႉၼမ် ႁႂ်ႈေပႃးႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈဢၼ် လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၶူးႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

            ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵင် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းလတ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဢိင်ႇပႃးႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (89)ေၵႃႉ လႆႈမီးပၢင်ႁပ်ႉၸဵင်ႇပီႊမႂ်ႇတႆးၸွမ်းၵၼ် တီႈပၢင်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၶူးႁဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းေသ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵႂႃႇ မီးယူႇ (3)ႁူဝ်ေၶႃႈ


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ

  •  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ၶူးႁဝ်း
                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလီ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈမႃး ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုင်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၶူးၵဝ်ၶူးမႂ်း ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၼႆႉေၵႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းႄတႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 
ႁႂ်ႈေပႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်လႆႈလီလီ ေၵျႃႇေၵျႃႇသိူဝ်းသိူဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈႄလႈ လင်ၼိုင်ႈ ေတၶၢတ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၸႅၵ်ႇၵၼ် ေတလႆႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ေတလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းမီးၼႃႇဢမ်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶႃႈေၵႃႈပႃးလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ်မီးလွင်ႈေၵျႃႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈဝႆႉၼႂ်းတူဝ်ၼႂ်းၸႂ်ေသ ၸၢင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇၶႃႈ ေတလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

  • ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

                ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ၶႃႈၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးႁဝ်း ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းမီးတူၼ်ႈမႆႉၼမ်မႃး ၊ ႁွင်ႈတူၺ်းလိၵ်းႁဝ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမႃး ပပ်ႉၼမ်မႃး ၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ မီးလွင်ႈၸႂ်ၸၼ်မႃး ၊ တီႈလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၼမ်မႃး ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းႁွင်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈၽၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလီၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ဢၼ်လူႉဢၼ်ၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇမၼ်းေတလီၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယူႇတီႈၶႃႈႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းပႃးၸဵမ်ႁဝ်းႁႃးၶူးႁဝ်းတၢင်း မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလီၼမ်မႃးလိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈၼမ်ၼမ် 
ယႃႇေပယွမ်းၵၢၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉၵိၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း မၼ်းေၵႃႈမီးၵူႈေၵႃႉ ထူပ်းၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇေယးႁဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁႃႄၵႈၶၢႆလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်းလုၵ်ႈလၢင်း လုၵ်ႈလၢၼ်ႇႁဝ်းမႃး ၶဝ်ေတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တုၵ်ႉၶမႃးၼမ်လိူဝ်ေသႁဝ်း လႆႈထူပ်းၺႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။ ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ယၢပ်ႇယၢပ်တုၵ်ႉတုၵ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ႁႅင်းၵူၼ်း မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းေလႃႇ။
  • မီးလွင်ႈသင်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်
                ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ် လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သၽဝၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ေမႃလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် လူဝ်ႇေမႃၸႂ်ယၢဝ်းေတႃႇၵၼ် ယႃႇေပ

ဢဝ်ေတႃးသ ဢႃးလူမ်းေသ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမီး ၸႂ်ၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵဝ်ေၵႃႈလႆႈယူႇ ဢမ်ႇမီးၵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆ ၸႂ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ေပႃးဢမ်ႇမီးႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိူဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ေတဢမ်ႇပဵၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ေတဢမ်ႇႁၼ်သၢႆလႅင်းလႆႈ။
            တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၼမ်ၼမ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ေၵႃႈ မၼ်းမီးတၢင်းၼမ်ယူႇလူး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်ငိုၼ်းၸႂ်ၶမ်းႁဝ်း ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်းေတႃႇၵၼ် လီလီၸႃႉၸႃႉ ႁဝ်းေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉလူး ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၶူးႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။

                 ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသူင်ႇသင်တီႈ ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပီႊမႂ်ႇပီႊၼိုင်ႈယဝ်ႉပီႊၼိုင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်းေတႉ 


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ

မၼ်းေၵႃႈေတဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းဝူၼ်ႉႁဵတ်း ၶတ်းၸႂ်ပႃးလွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၽွင်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽၢႆႇႁူင်မိုဝ်ႉႁဝ်းၽၢႆႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၢၵ်းႁဝ်းၶူးႁဝ်းႄလႈ ၶူးၸၼ်ႉသုင်ႁဝ်းၶႃႈ တီႈလႆႈၸွႆႈ ၽၵ်းမႃးပၼ်ပႃး ၼိူဝ်ႉၵၢႆ (10)လူဝ်းမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ႄလႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇေတမီးၵႃႇၼႆႉယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts