ၸွမ်သိုၵ်ႈလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမႃးေလႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။
        ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးေသ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ် သွၼ်ပႃးၸွမ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၵႂႃႇယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတမီးႁႅင်းၸႂ် ႁႅင်းၶႂ်ႁဵၼ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈေၵႃႈ လႆႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈလိူၼ်လိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

            လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး (621)ေၵႃႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၽၢၼ်ေပႃႈႄမႈႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းေၸႈၵႅင်း ၊ မိူင်းႄၶႇမိူင်းဝၼ်း ၊ မိူင်းယၢင်း လွႆေၵႃႇ မႃးယူႇ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

        ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလမ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ် ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႈေၵႃႉေၵႃႉေသ မႃးယူႇထၢင်ႇသဝ်း ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ်။

        ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းေၸး ေတမီးၵူၼ်းၶိူဝ်းၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ေသမႃးယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ေတလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးၵူႈေၵႃႉ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် (3)ၶူပ်ႇေတႃႇထိုင် (19)ၶူပ်ႇ တီႈေဢႇသုတ်း မၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်းၼင် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၵမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်း (8)ပီႊ ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇလႆႈ မီးဝႆႉပၵ်းပိူင်ဝႆႉယူႇ။           

               ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး (Geneva Call) ၵႂုႇဝႆႉဝႃႈ ေတဢမ်ႇၺွပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယုလဵၵ်ႉ ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႃးလႃး ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ေပႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႇ တုမ်ႉတိုဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ၶွင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးယူႇ။

                ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ႇ ဢႃႇယု (18) ၼၼ်ႉေတလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈသွၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတႆး (RCSS/SSA) ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်လႃးလႃး လိူဝ်ေသ ၶိုၼ်းဢဝ်ပွႆႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.02.2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ မႃးေလႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈထၢမ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးၼပ်ႉၵတ်ႉသင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မႃးလၢတ်ႈသူင်ႇ သင်ႇတီႈၶူးသွၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းႁူႉေတဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈႁူႉပွင်ၸႂ်လီငမ်းေသ ၸၢင်ႇဝၢင်းၽႅၼ်သူင်ႇသင်ႇသွၼ်ပၼ်တီႈၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts