လူဝ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၵူႈၶၢဝ်း

 

            ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၸွမ်းၼင် ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵႂႃႇၵမ်းသိုပ်ႇယူႇ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသွၼ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ မီးၵူႈပီႊပီႊ။ တႃႇေတၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ လႆႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ တီႈၸၼ်ႉၵၢင် သင်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇပီႊ (3)ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး လႆႈမႃးပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ။


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


ၽွင်းယၢမ်း ၽိုၵ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၵူႈပီႊပီႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈေမႃၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ သင်ဝႃႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇလီမႃး မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ ၸၢင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းႄလႈ ၸွႆႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉသမ်ႉ ၺႃးၼႂ်းမိူဝ်ႈပီႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆေသႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈၽိုၵ်းလႆႈသွၼ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း လိူဝ်ေသၵူႈပီႊပီႊယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးေတပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ပၼ်လူင်းမႃးယူႇ။ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈႁဝ်း လွင်ႈလွတ်ႈေၽးႁဝ်းၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။
            ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ေတတိုၵ်းသိုၵ်း ၵူၺ်းၼႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၵ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ် ပၼ်လူင်းမႃးၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းေတႉ ၽိုၵ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတေတႃႇသူႈၵူႈလၢႆးလၢႆး ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်ႈႁဵၼ်း


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ငဝ်းလၢႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸႂ်ႁဝ်း မၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ် ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းႄလႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

            ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သင်ထိုင်မႃး ၸၼ်ႉၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈယိင်း ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၽိုၵ်းၸွမ်းၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇေတေတႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႁူဝ်ေၶႃႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယူႇ။
                တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်း သင်ႇသွၼ်ၵၢၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts