ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ 


  • Video ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပၢၼ်ႁူဝ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
                      မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ သင်ၸုမ်းၶိူဝ်းလႆႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းသိမ်းဢဝ် ပႅတ်ႈတိၵ်းတိၵ်း တေႃႇၼင်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးလႆႈယွမ်းၵၢၼ်ႉပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA ၵႂႃႇယူႇ။ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ  သိုၵ်းဝႃႉမႃးတၢင်း ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃၶဝ် ယိုဝ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပႅတ်ႈဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ မီးႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း တႆး ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ သိုၵ်းဝႃႉ ၼႆႉသင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ မိူၼ်မူ မိူၼ်မႃ ယူႇ။

>>> ဢဝ်မႃးၼႂ်းပပ်ႉ ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ <<<


  • Video ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပၢၼ်ႁူဝ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး
                           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃ ဢမ်ႇဝႂၢင်းၶိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵွၼ်းၶေႃႈယူႇ။ ၵွပ်ႈ ၶုၼ်သႃ ၼႆႉဢဝ် လွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉမႃးသႂ်တူဝ်ၼမ်ၼႃႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းတေၵႄႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃလူင်ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်တႃႇမၼ်းတေၵႄႈၶၢႆလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။

>>>  ဢဝ်မႃးၼႂ်း ပပ်ႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ*** ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃႇသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ***


>>>  ဢဝ်မႃးၼႂ်း ပပ်ႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ


         တူၺ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းသေၵမ်း။ တႃႇႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်မိူၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ႁွမ်ၵူၼ်းၸူႉၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလီလီ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁၢႆႉႁၢႆႉ မႃးႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်း လႆႈလီလီသေၵမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶုၼ်သႃ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆႉ  မၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ  ယႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵူၺ်း။
  • သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management & Tai Strategy )
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts