ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ထမ်ႈလူင်ၸဝ်ႈမႄႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်းႁၢင်ႈ မႄႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်း

                      ၸွမ်းၼင်ႇတီႈလႆႈလူႁၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႂ်း Google လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼွႆႉၶႃႈယိင်း သေတေမႃးတေႃႉတႆၶႂ်ႈၼႄၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁူႉမႃးဢေႃႈ သင်ဝႃႈမီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ ယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႃႈယိင်းငိၼ်းၸူမ်း တီႈတေႁပ်ႉဢဝ် ၶေႃႈလွင်ႈမူၼ်ႉမေးတီႈၽူႈမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇႁဝ်းၶဝ်ယႂ်ႇၼမ်ယူႇဢေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းရုင်ႉเชียงรุ่ง မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼႃး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁၢင်ႊလီ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်တႅၵ်ႈၼိူင်းလႆႈပေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းပွႆးလိူၵ်ႈၵေႃႉၵူႈ ပၼ်မၼ်းၼၢင်းၸဝ်ႈၸၢႆးလၢႆလၢႆမိူင်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၵေႃႈ ၼၢင်းဢမ်ႇၵျႃိၵ်ႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ လၵ်ႉၵျႃိၵ်ႈၸၢႆးမၢဝ်ႇၼုမ်ႇၵူၼ်းထမတႃႇ လဵင်ႉမႃႉၼႂ်းႁေႃၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မၼ်းၼၢင်းလၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇႁႃ ၸၢႆးမၢဝ်ႇၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉယူႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႈထိုင်ႁူၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ပေႃႈၸဝ်ႈယိင်းလႄႈ ပေႃႈၶဝ်ႁေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႃထူပ်းၵၼ်ယွၼ်ႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁဵတ်းၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉၶဝ်တၢင်းသွင်မီးၼိူဝ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸဝ်ႈယိင်းလႄႈ တၢင်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႊ ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၼၼ်ႉယူႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ႁူႉထိုင်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၸႂ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၼႂ်းႁေႃ ဢွၵ်ႇၸွမ်းႁႅမ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႉ ၸိူဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇၸဝ်ႈယိင်းလႄႈတၢင်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်းမႃးၵႆသႅၼ်ၵႆ လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈၸပ်းတွင်ႉသေ ၶဝ်သွင်ႁွတ်ႈထိုင် ၽင်ႇၼမ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶူင် ၸဝ်ႈယိင်းလၢတ်ႈတီႈၸၢႆးၼုမ်ႇဝႃႈ တႃႇတေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇ လဵင်မႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈယိင်း လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ
ပႂ်ႉၶႃႈယူႇတီႈၼႆ ၶႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ မၢၵ်ႇမႆႉတၢင်းၵိၼ်မႃးလဵင်ႉၸဝ်ႈယိင်းၼႆယူႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈယိင်းလႆႈပႂ်ႉပႂ်ႉ ႁိုင်လႆႈလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်မႃးလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈၸွမ်းၶႆႈႁႃၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉယူႇၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈယိင်း မုင်ႈႁၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼွၼ်းဝၢင်းဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ ဢမ်ႇမီးသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈတိူဝ်ႉၸႂ်ႁွင်ႉႁႆႈတဵမ်ဢူၵ်းတဵမ်ၸႂ်ယူႇ ဢၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇလႆႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈယိင်းၶဝ်သူင်ႇမႃးၵူၺ်းဝႃႈၼႆၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈ ၸင်ႇၸဝ် ဢၼ်သဵပ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်မၼ်းၼၢင်းသေ ၶိုၼ်းပၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူဝ်မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းသေ ၶၢမ်ႇၵိၼ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ၶႃႈၼၢင်းယဵၼ်းပဵၼ်လွႆ မိူၼ်ႁၢင်ႊတူဝ်ၶႃႈၼၢင်းၼွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈႁၼ်သေၵမ်းၼႆသေ ၼွၼ်းဝၢင်းလူမ်ႉတၢႆႁိမ်းၸၢႆၼုမ်ႇၼၼ်ႉယူႇၼမ်ႉတႃလႄႈ သၢႆလိူတ်ႈၼၢင်းၵေႃႈ လႆပဵၼ်သၢႆလူင်းမႃးလႄႈ ထိုင်ၼၼ်ႉမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၼႆယူႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယဵၼ်းပဵၼ်လွႆ မိူၼ်ႁၢင်ႊၵူၼ်း ၼွၼ်းဝႆႉသေ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁွင်ႉ လွႆလုၵ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်လွႆၼၢင်းၼွၼ်းသေ မီးထမ်ႈဝႆႉယူႇလွႆတီႈဢၼ်မိူၼ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းယၢဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈမိူၼ်ပွတ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉလွႆၸွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွႆၸိၵ်းၸွင်ႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတၢၼ်းယၢဝ်းမႃးႁွင်ႉလွႆယႃႈထဝ်ႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁွင်ႉလွႆလိၼ်လႅင် ဢမ်ႇၼၼ် လွႆတုင် ၼႆယူႇႁဵတ်းၼၼ်ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တီႈလွႆမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵႃလူၼ်ႇလူင်တူဝ် ၼိုင် မၼ်းဝိၼ်ၵႂႃႇ ႁၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉဝႆႉယူႇလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႊလီၼႃႇၼႃႇ ထိုင်တီႈၵႃႈလူၼ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ လၵ်ႉလွမ်ႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်းသေ ဢူတ်းယိူၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝိၼ်သႅဝ်ႈဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းၼၵ်ႈၵႃးၼၼ်ႉမႃးယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်လူင်ၼၵ်ႈၵႃးပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်းၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈမႆႈ
ၸႂ်ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈလုၵ်ႈယိင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်မိူင်းလႄႈလႄႈ ပႃးတၢင်းသိုၵ်းႁၢၼ်ၼမ်လၢႆသေဢွၵ်ႇၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၸဝ်ႈယူႇႁႃထိုင်တီႈမႃးထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇတီႈ ဢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွင်ႉဝႃႈၶုမ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼႆၼၼ်ႉယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၵ်ႈၵႃးလႄႈၵႃလူၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေပဵၼ်လုၵ်ႈ ၶူၺ် ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇမၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ၵူၼ်းမႃးၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

                                 ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉၼိူဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၵ်ႈ ၵႃးလူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈ ယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၵ်ႈၵႃးၽၢတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇၸင်ႇဝႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းမႃးလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းလႄႈၼႆယူႇ ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈယွၼ်ႉႁၵ်ႉ လုၵ်ႈသၢဝ်လႄႈ ၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းမိူင်းၶဝ်သေမႃးလႅၵ်ႈဢဝ် လုၵ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼွင်တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃး ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၼွင်တႃၼႃႉ လႄႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃး သူင်ႇငိုၼ်းၶမ်းပၼ်ၵႃလူၼ်ႇၼၼ်ႉႁွင်ႉ ၼွင်ၼႃႉၵႃး ၼႆယူႇငိုၼ်းၶမ်းတၢင်းမူတ်း တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးမႃးလႅၵ်ႈ
ဢဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလူၼ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ ၼႂ်းထမ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁွင်ႉထမ်ႈသၢႆၶမ်း ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွင်ႉထမ်ႈသၢႆထွင်းၼႆသေ မီးႁိမ်းႁွမ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်း ၼွၼ်းၼၼ်ႉယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၼၵ်ႈၵႃးသွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ မိူဝ်ႈတေမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး ၽႃႉထၢတ်ႈၸွမ်ၼႃႉ ဝႆႉသေ ၸွင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၼႆယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၵႃလူၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈသုမ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းႁၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇသေ ႁွင်ႉႁႆႈ ဢူၵ်းတႅၵ်ႇ တၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆယူႇ။


Sai Seng Serk
Credit >>> ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ လုၵ်ႈတႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉသၼ်လွႆတွၼ်း
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts