ယႃႇႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                    ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11.07.2018 မီးပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မႅၼ်ႇမႃႇ တီႈၼႄပီႇတေႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ( NCA -  Nationalwide Ceasefire Agreenment ) ၵေႃႈၶိုၼ်ႈပႃး ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉၵူႈၸုမ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေလႆႈမီး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) ၼႆၵူၺ်းတေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ၵူၺ်းတေႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်းတေႉ ၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇ ၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းယူဝ်ႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ။


ၼႃႈ Facebook ၸဝ်ႈၶွင် Website Sai Seng Serk

                    သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းႁဵတ်းသင် ႁဝ်းတေႁဵတ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဝ်းၵႃႈႁဝ်းတေ လႆႈၵႃႈၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယႃႇပေလိုမ်းဝႃႈ တူဝ်ၶွင် ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်သင်တေႉတေႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇဢမ်ႇမီးမိူင်းလႄႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵႃႈသင်ၵေႃႈတေလႆႈၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၶႃႈ။


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA )

                     မိူၼ်ၼင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) ၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း တႆး ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းသေ ႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်လွင်ႈသင်တေႉတေႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ တေၵႂႃႇ ၵႃႈၸွမ်း ႁဵတ်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်းတေႉ ႁဝ်းၽိတ်းတေႉတေႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ( 60 ) ပီႊပၢႆမႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းလႆႈၶၢမ်သူမ်းမႃးပၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမီးမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ ၸွမ်းၵူၼ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉတေႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဝ်ၶႃႈတေႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၽူႈၼၢမ်းတႆး ႁဝ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။


ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                     ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) သေ မႃးထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၵုမ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ် 21 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် မၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈသင်မႃး ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶဝ်ႈႁႃပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူပ်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်ႈမိူင်း ( ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ) သေတႃႇတေၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵဝ်း ၸွမ်းယႃႉ မႃးၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈမႃးလႆႈတေႉတေႉသင်။ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႇမၼ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းတေႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ တိုၵ်းဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၶွင်ဢၼ်ႁဝ်း ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးမႃးၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇလၢႆလၢႆသေ တူၵ်းယွၼ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်မီးသုၼ်ႇတေလႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄႇ ၼႃႈတီႈၽႂ်ၼႃႈတီႈမၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း ဝႆႉယူႇ။


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

                    ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵႃႈၸွမ်း လင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်းၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ။ မၼ်ႈၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ တူၵ်းလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶဝ်ၵူၺ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီႊၼႆႉမၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉလွင်ႈတၢႆ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶၢမ်မႃးလၢႆလၢႆ ပဵၼ်ၽၢႆႇႁဝ်းလႆႈ ၵူမ်ႈငွမ်း ပၼ်မႃး ၵူႈၶၢဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သင်ႁဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇၵူၺ်းတေႉ မၼ်းၵေႃႈၶႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ မိူၼ်ပၢၼ် ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။


ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                       ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.07.2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း JMC ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပေႉ လၢတ်ႈပႃႇၼႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ပႃႇၼႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇမျႃႉ ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉ ၼႃႈတီႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထွႆႇၶိုၼ်းမိူဝ်း ပွတ်းၸၢၼ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းၸွမ်းလူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၸုမ်းလႆႈ ။ ဝၢႆးသေ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်း ၶူဝ်းလၢႆး တီႈ ႁၢမ်းငၢႆး ၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇ ။ ၼႆႉပဵတ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵၼ် မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ သင်ယူႇပေယုမ်ႇႁဝ်းယႃႇပေႁဵတ်းၸွမ်းႁဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် သူယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ႈယဵၼ်ႈ သိုၵ်းၵွင်ႈ ၸူႉၵွင်ႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေယိုဝ်းသူၵဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယူႇ။


 ၽူႈထတ်းသၢင်ႈ ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း

  • မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵူႈၵေႃႉ
  • မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယူႇမၢၼ်ႈ
  • မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း  • SAI SENG SERK 
  • MY OWN IDEA
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts