ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽွင်းယၢမ်းဝူၼ်ႉသေတႅမ်ႈလိၵ်ႈ


                    ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်တေလႆႈမီးႁူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းတေလႆႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼိုင်ႈၵၢၼ်တေလႆႈမီးၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ။ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတေတူၵ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းလႄႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သႅင်သိုၵ်း ၶႆႈမႃးပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလီလီတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူင်ၸႂ်လူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇ။ သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလီလီၼၼ်ႉ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းမီးယူႇ (3) ႁူဝ်ၶေႃႈ -

  • ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း
  • ယႃႇပိူင်ဢိင်ႇပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ
  • ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ်

                  ၼႂ်း (3) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း၊ ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈၼိုင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇထီႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း  ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ 100ၵေႃႉၵေႃႈ ႁႃမႃးလႆႈၵမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်သေ ႁႃဢမ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ ၶႂ်ႈဢဝ်ၽႂ်ႁဵတ်းဢဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၽႂ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဢဝ်ႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇလီလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတူၵ်းၵႂႃႇ ၵေႃႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်ယူႇ။


ၽွင်းၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပုၼ်ၽွၼ်းတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်

  • ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း

                      ၵၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈယူႇတေႉတေႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉလႄႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၵွၼ်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းတေလီ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းတေႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉယဝ်ႉ  ပေႃးတေတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉ ၽိူတ်ႇမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ႁဝ်းလုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ၼႆၵေႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးၵႃႈၶၢၼ်ယူႇၵေႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပေႃးပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း ၼႆႉလီလီလူးၵွၼ် ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းတေလႆႈယၢပ်ႇတေလႆႈႁိုဝ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ ႁဵတ်းသင်တေႉတေႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇတၢမ်းဝႂၢင်းသေ ၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ၊ ပၢင်ႁူပ်းထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းယူႇတႃႇသေယူႇ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း၊ ၽႂ်လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းလႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းတေလႆႈႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးႁႅင်းၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးၼမ်ၵႃႊၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈယိူင်းမၢႆဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယူႇ


ၽွင်းယၢမ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်

  • ယႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ

                       ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉဝႃႈမၼ်းလူဝ်ႇတီႈလႂ်မၼ်းၽိတ်းတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းသေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ လၢတ်ႈၼႄႈ For Example မၼ်း တႃႇတႆးတေၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇတႆးတေဢမ်ႇၽိတ်းၵၼ် ၼၼ်ႉသင်ႁဝ်း ၵႂႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၵႄႈၶၢႆပၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႆႉၽိတ်းတေႉတေႉ ၾႆးၼႆႉႁဝ်း ႁဝ်းႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လွင်ႈယၢပ်ႇႁဝ်း လွင်ႈတုၵ်ႉၶ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပေႃးၵႂႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇ ပူၼ်ႉတီႈလိူဝ်သေ ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သေၵမ်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၵေႃႈလူႉ ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈလႆႈသဵင်ႈပၼ်လၢႆလၢႆ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး တေႁၼ်တူၵ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇပွႆႇၽႃႇၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်းမေႃပိူင်ဢိင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈၼႆၸိုင်ႈ ယႃႇပေမုင်ႈမွင်းလႃႇဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႄႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးမႃးလႆႈသေပွၵ်ႈ။ ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ တႃႇႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ယႃႇပေ ၶႂ်ႈမီးၸႂ်ပိူင်ဢိင်ႇပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ် ၶီၶႃႈၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။


  • ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ်

                       တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈလီ ဢၼ်ႁဝ်းတေတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇသေၵမ်း၊ သင်ၽိတ်းမႃး သင်မီးပၼ်ႁႃမႃး မၼ်းတေၵႄႈၶၢႆယၢပ်ႇၼႃႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ဢႃႇသွင်ႇၶူဝ်းၶွင်လီ ၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ။
                       ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တႄႇငိုၼ်းတႄႇၶမ်းလၢႆလၢႆယူႇ လိူဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇငိုၼ်းႁႃးၼႆဢမ်ႇၶႆႈမၢႆထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ငိုၼ်းၼႆႉလူဝ်ႇယူႇ လိူဝ်သေဝႃႈ ငိုၼ်းတီႈထုၵ်ႇဢမ်ႇမူတ်းထုၵ်ႇလီဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉယႃႇပေၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းသုမ်းလၢႆလၢႆသေ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမႃးသင်ၼၼ်ႉသေဢိတ်း၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်တႃႇမၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းတေၵႂႃႇလႆႈၵႆလႄႈ ၽေႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇမီးဝႆႉယူႇ။ မီးငိုၼ်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ႁႃငိုၼ်းမႃးလႆႈၶိုၼ်းမႃး သၢမ်လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလႄႈ မေႃၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလီယူႇ။ တီႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉၶၢမ်လႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇ ၶိုၵ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသွင်ၵေႃႉသေ ႁဵတ်ႈၷၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းလႄႈ လူႉလူႉၵွႆၵွႆၼမ်မႃးၵေႃႈ ငိုၼ်းၵေႃႈသုမ်းလၢႆလၢႆ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈသုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း။
                       ပေႃးတေမႃးၸႂ်ႉငိုၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်းလီလီဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉႁႃး ဢမ်ႇပႆႇ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ၼၼ်ႉလီလီယူႇ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႆသေပွၵ်ႈ။


ၽွင်းယၢမ်းၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ

                 ၵွပ်ႈၼႆ သင်သူၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိၵ်ႈ ဢၼ်ႇၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇသူလႄႈ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ သူၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်သေၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်လိူဝ်ၼမ်သေၶႃႈ ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ ပေႃးႁဝ်းမေႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈမီးၽွၼ်းလီ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူႈၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး ၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
  • သႅင်သိုၵ်း
  • ShanStateDefenceArmy
  • Date >>> 24 - 25/07/2018
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts