ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆးRCSS/SSA AND SSPP/SSA 

                      မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 10.07.2018 တႆးတေႃႇတႆးလႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၊ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၊ လႆႈတိုၵ်း ၵၼ် လႆႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁႃ ႁူပ်းထူပ်ႉၵၼ် ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးယူႇၶႃႈ။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႄႈၶၢႆဝၢႆးဝၢႆး ယဝ်ႉ သင်ပွႆဝႆႉၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းတေႉ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း သၢမ်ၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ။ သိုၵ်းတႆး ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်တႆး ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယူႇ။


တင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်တေႃႇၸုမ်းလႆႈ

                 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလႆႈၵေႃႈ ပေႃးၵုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈမႃး ၼႆတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းတေႉ ၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈပၼ်ႁႃမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ႁႃလူင်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ၼႆႉယူႇၸွမ်းၶေႃသင်ႇၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်သိုၵ်း ႁၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈတပ်ႉလုၵ်ႈၸုမ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေႁူႉလီၵူႈၵေႃႉယူႇ ပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၵွင်ႁဝ်း ပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း သိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေၵႂႃႇႁႃပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပိူၼ်ႈ။


RCSS/SSA 

       ပၼ်ႁႃဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁဝ်းႁႃးတေလႆႈၵႄႈၶၢႆဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးလၢႆလၢႆ ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵမ်း။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁဝ်းတိုၵ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆ ၸုမ်းသူၵေႃႈမီးၽၢႆႇတၢႆ တၢႆတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉလႆႈၶၢႆႉလၢႆပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈထႅင်ႈသေ မီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႆႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁၢမ်းတီႈၼၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၵူႈမူႇမူႇ ယႃႇပေလူင်လိုမ်းသေၵမ်း။


SSPP/SSA

                ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်လူင်ႁဝ်းတေႉတေႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်မႃမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၼ်တူၺ်းႁၼ်လီလီဝႃႈ ၽူႈၶဵၼ်လူင်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ယူႇတေႉတေႉ ယိပ်းၵွင် ယိပ်းမၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတေယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း တႃႇတေလႆႈမႃး ၵွင်ၵၢင်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ငိုၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ငိုၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶိုၼ်းမႃးဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းႁဝ်းၼင်ၵၼ်ဢဝ်တၢႆၵၼ်သေဢိတ်း ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတေမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လိူဝ်သၶႃႈႁဝ်းယူႇ။


SSPP/SSA 

  • သိူဝ်တၢႆၼႆႉ      ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ၼင်
  • ၸၢင်ႉတၢႆၼႆႉ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ငႃး
  • ၵႂၢႆးတၢႆၼႆႉ       ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ၶဝ်
  • ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ   တေၵိုတ်းဝႆႉ သင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃတႅမ်ႈဢဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း။              

             ၸိူဝ်းသူႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶႃႈႁဝ်းႁတ်းယုမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇလႄႈ တေမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ငႆႈ တေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ၼႆႉႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းတၢၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၢႆးသေ တေဢမ်ႇပၼ်ၾႆးယႂ်ႇမႃးႁႅင်းၼင်ၵဝ်ႇ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts