ၵွပ်ႈသင် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလူလိၵ်ႈ

လွင်ႈၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸူိဝ်းၼႆႉ  လမ်လွင်ႈေတႉေတႉ
ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ  ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတႁူႉ မူိၼ်ၵၼ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵွပ်ႈသင်တႃႇ
ေတ လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉေပႉမႃးၶၢၼ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵၼ်းႁူႉ။
ၵူၼ်းမီးပိၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵႆႉလၢတ်ႈ “ လွင်ႈလၵ်းလွင်ႈလႅမ် မီးတီႈလိၵ်ႈ ၊ ပပ်ႉ
လိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ပဵၼ်ဢူၺ်းေၵႃႉ” ၼႆၶႃႈဝႃႈ။ ႁူႉယူႇေတလႆႈ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇ
လိၵ်ႈ ၊ သင်ၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ေတလႆႈၽွၼ်းလီသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈေတႁူႉ ေတပွင်ႇၸ်ႂ ၊ ၵူၺ်းၽွၼ်းလီ လူလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈ
သင်ေတႉေတႉၼႆ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတဢမ်ႇေပႃးႁူႉၼမ် ၊ ဢၼ်ၶႃႈႁူႉ ဢၼ်ၶႃႈ
ပွင်ႇၸ်ႂဝႆႉေတႉ ေတမီးယူႇ ( 8 ) ေၶႃႈ -

       1. မီးတၢင်းႁူႉၼမ် ( ေတေမႃေၵႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ )
         ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ  လွင်ႈယၢပ်ႇၽုိတ်ႇ ၊ လွင်ႈ
သင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇေတႁူႉၼမ်ေသပိူၼ်ႈ။ သင်မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတ
ဝႆႉၸ်ႂယဵၼ်ယဵၼ် ေသႄၵႈၶၢႆ ၊ ၼမ်ႉၵတ်းႄၵႈၶၢႆမၼ်းေၵႃႈ ေတၶိုၵ်ႉတွၼ်း
လီ။ လွင်ႈသင်ေသ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ ေတမီး
ၸ်ႂၶႆႈႁူႉ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇေသႇေသႇ ၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးၸ်ႂလဵၼ်ႈ
ႁဵၼ်း ႁူႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီ ယဝ်ႉေတမီး တၢင်းလွင်ႈယုမ်ႇယၢမ် တူဝ်ၸဝ်ႈ

ၵဝ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၊ လွင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈမၼ်းမီး
ၼမ်ႉၵတ်ႉ လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဝႆႉႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မၼ်းေတေမႃ
ႄၵႈၶၢႆလႆႈလီ။ၵွွပ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽိုတ်ႇ ၶႆႈေပႃႇ
သင်ၶိုၼ်ႈ ေပႃႇမႃး တုိၼ်းေတမီးလွင်ႈၸ်ႂယဵၼ်ေသ ေၵႈၶၢႆၵႂႃႇလႆႈၵူႈလွင်ႈ။

       2. ၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ
         ၵွပ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၸၢတ်ႈ
ပၢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လႅၵ်ႈလၢႆ ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေတၵႂႃႇ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ၊
လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၊ လွင်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၊ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ၊ ေပႃးႁဵတ်း
ၸူိင်ႉၼႆ ေတပဵၼ်ၸူိင်ႉၼၼ် ၸႃႇၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ
ဢၢၼ်လိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ တူဝ်ၸ်ႂမၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆ ၵႂႃႇေတႉ
ေတႉ။ သင်ႁဝ်းမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ယူႇေသႇေသႇၼႆ မူိင်းၵမ်ႇၾႃႇလူင်ၼႆႉ
မီးသင်ပဵၼ်သင်ၼမ်ႉၸ်ႂၵူၼ်းမူိၼ်ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ ပဵၼ်ႁဵတ်း
ႁိုဝ်ပဵၼ်သေထး ၊ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ႄလႈ ေတပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်
ေတႁဵတ်းႁိုဝ် ႁ်ႂႈမၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ  မၼ်းေမႃၸႅၵ်ႈေၽႇေသ
ေတေမႃႁူႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလီ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ပပ်ႉလၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်
လွင်ႈပၼ်တၢင်း ဢုၼ်ႇၸ်ႂႁဝ်း ပၼ်လွင်ႈၵတ်ႉယဵၼ်ႁဝ်း လိုၼ်းသုတ်းမႃး
ေၵႃႈပဵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉလီ ပဵၼ်ၽူႈတတိူင်ႇပၢၼ်ႇႁဝ်း ၊ ပဵၼ်ၽူႈပၼ် ပၢႆး
ဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းႁဝ်း ႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းထႅင်ႈေသၵွၼ်ႇ။ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉၵွပ်ႈ
သင်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းမီးလုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ
ယ်ႂႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃးလၢႆလၢႆ ႄလႈ ၸွင်ႇၶိုၼ်ႈ
ယ်ႂႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တူၵ်းတဵမ်ႇ ငိူင်ႈငဝ်ႇယူႇ
ၼႆႉ ေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းပဵၼ် ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈလူလိၵ်ႈၵူၺ်း။

       3. ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂၼမ်
         ၵွပ်ႈလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်ၼႃႇႄလႈ ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂ
မႃးၼူိဝ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၼမ်ႉတွၼ်းလူလိၵ်ႈၼမ် ႄလႈ ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂ
မႃးၼမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉႄၼတူဝ်ယၢင်ႇ ( For Example )
လွင်ႈငူး ၊ ငူးၼႆႉမၼ်းယူႇတီႈလ်ႂ မၼ်းၵိၼ်သင် ၊ ေပႃးမၼ်းေတသၵ်း ေတ
ပဵၼ်ႁိုဝ် မၼ်းၵႆႉၵႂႃႇၸူိင်ႉႁိုဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းႁူႉႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝႆႉ
လိၵ်ႈၼႆႉၸုိင် ေတၵႂႃႇၼ်ႂးထူၼ်ႇ ေတၵႂႃႇလ်ႂမႃးလ်ႂေၵႃႈ ယဝ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းႁူႉ
လၢႆးမၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇလီၵူဝ်သင် ၊ သင်ပိူၼ်ႈၸ်ႂႉႁဝ်းၺွပ်း ေပႃးႁဝ်းႁူႉလၢႆး
မၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈမၼ်းဝႆႉၼႆၸုိင် တႃႇေတၺွပ်း ဢဝ်ေၵႃႈငႆႈငႆႈ ဢွၼ်
ၵူၺ်း။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽွၼ်း
လီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေတႉေတႉ။
ၶႆႈႁဵတ်းသင် ၶႆႈၵႂႃႇလ်ႂ ၶႆႈမႃးလ်ႂ သင်ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်ဝႆႉ ႁူႉဝႆႉလၢႆးမၼ်း လွင်ႈ
မၼ်းၼႆၸုိင် မၼ်းေၵႃႈငႆႈငႆႈ ဢွၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသင် ဢမ်ႇလူ
လိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈသင်ေတႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ဢမ်ႇ
ႁူႉ မူိၼ်ၵူၼ်းငိူင်ႈ။

       4. မိူၼ်ႈပႆႇပဵၼ်ေၽး ေတမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ
         သင်ဝႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ေတႁဵတ်းသင်ေၵႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈယုမ်ႈ
ယွၼ်းမၼ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းေၵႃႈ မီးၵူႈဢၼ်ယူႇ ၊ လိူဝ်ဝႃႈေတလႆႈ
ႁူႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁဝ်း ၊ ၼႆႉေၵႃႈေပႃးၵူၼ်းၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈ
ၸွင်ႇႁူႉလီ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ  မၼ်းေတၶဝ်ႈၸ်ႂႉတုိဝ်း
လႆႈလီတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ  ပဵၼ်မူိဝ်ႈလူဝ်ႇတႅပ်ႈတတ်းေသဢၼ်ႇဢၼ်ႇ
တႃႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။ မိူဝ်ႈပႆႉႁဵတ်း ၽိတ်းႁႃးထုၵ်ႇ လီႁႃးၸႃႉ ၸူိဝ်းၼႆႉေပႃးဢမ်ႇ
မီးၼမ်ႉတွၼ်း လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဝႆႉေတႉ ေတပဵၼ်ၵူၼ်းၵႆႉၵႆႉႁဵတ်း
ၽိတ်း ၊ ႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇၸမ်သုတ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း
ၽိတ်း။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေတႁဵတ်းသင် မၼ်းေတ
ဝူၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ေပႃးဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ေပႃးႁူႉဝႃႈလီႁဵတ်းယူႇမႅၼ်ႈလွင်ႈ
မၼ်းယူႇၼႆေတႉ မၼ်းတုိၼ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၊ မူိဝ်ႈပႆႉပဵၼ်ေၽး မၼ်းၶတ်းၸ်ႂ


ႄဝႈေၽးၵႆလႆႈ။

       5. ေတေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃတီႈပိူၼ်ႈ
         ၵွပ်ႈမီးၸ်ႂ ပႃးၸ်ႂလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈ ေတေမႃၵႂႃႇႁႃ
လဵပ်ႈႁဵၼ်းၺႃး ၵူၼ်းၸုိင်ႈသဵင်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းၸိူင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။
ၵွပ်ႈသင်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ဝူၼ်ႉ လွင်ႈ
ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸ်ႂပိူၼ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ
ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းလႆႈ ၵဝ်ေၵႃႈတုိၼ်းေတႁဵတ်းလႆႈမူိၼ်ႈၵၼ် ၸႃႇၵႂႃႇ
ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ေတမီးႁႅင်းၸ်ႂ ၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ။
တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပိုၼ်းႁူႉပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၸင်ႇဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈလီတီႈတူဝ်
ႁဝ်း ၊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးသင်ေၵႃႈ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈလႆႈ သင်
ယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမႃးၼုိင်ႈပွၵ်ႈ ထႅင်ႈၼုိင်ႈပွၵ်ႈမၼ်းတုိၼ်းေတဢမ်ႇပၼ်
ႁႂ်ႈမၼ်းၽိတ်းထႅင်ႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၽိတ်း ဢမ်ႇ
တွၼ်ႉဝူၼ်ႉၽိတ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ၵွပ်ႈမီးတၢင်းၽိတ်းၼမ် ၵွပ်ႈယၢမ်ဝူၼ်ႉ
ၽိတ်းၼမ် ႄလႈ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈဝူၼ်ႉၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉေတ
ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ႄလႈ တူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ တုိၼ်းေတ
ၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႁဵတ်းၽိတ်းသင်ေသလွင်ႈ ႄလႈ ပဵၼ်
ၵူၼ်းမီးၼႃႈမီးတႃ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် သေထးၵႂႃႇၼႆႉ ေတဢမ်ႇမီးၽ်ႂ။ ေပႃး
လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၸူိဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တူၵ်းသုမ်းမီး
မိူဝ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမီး မိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းမီး ၵူၺ်းၵႆႉၵႆႉႁဵတ်းၽိတ်းၼႃႄလႈ
တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမူိဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်တႃႇေတႁဵတ်း
ၽိတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ
ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလူင်ေသပိူၼ်ႈေတမီးယူႇ 2208 ေၵႃႉ
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူး တႃႇေတမီးမူိၼ််ၶဝ် တႃႇေတပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မူိၼ်
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလိူဝ်ေသ လဵပ်ႈႁဵတ်း လူဢၢၼ်ႇလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးသင်
ၼႆႉယဝ်ႉ ၽွၼ်းလီ လူလိၵ်ႈ။

     6. ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁႃ ၵပ်းသိုပ်ႇပိူၼ်ႈလီ
         ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ႄလႈ ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈၼႆႉ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း
ဢူၺ်းေၵႃႉ ဢၼ်ၶဝ်လဵၼ်ႈေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇၵၼ်လီႁႅင်းၼႃႇေတႉ။
ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈပဵၼ်သင် မီးၶၢဝ်ႇသင်ၼႆေၵႃႈ ေတႁူႉတၢၼ်းဢွၼ်
တၢင်းပိူၼ်ႈေသႇေသႇ။ ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ေတေမႃႁူႉတီႈ တဵမ်တီႈ
သုင်ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ ၶဝ်ေတႁူႉ ဢဝ်ၵႂၢမ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ
ၵႂႃႇလၢတ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ၸူိဝ်းၼႆႉၶဝ်ေတဢမ်ႇႁဵတ်း ၵွပ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈ
လွင်ႈပိူၼ်ႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢူၺ်းေၵႃႉေတႄဢႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပိူၼ်ႈေၵႃႈ ေတ
ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ေပႃးၶဝ်လၢတ်ႈ
ၵႂၢမ်းၼုိင်ႈေၶႃႈ သွင်ေၶႃႈ မၼ်းေတမီးလွင်ႈ သူၼ်ၸ်ႂ ၶဝ်ႈၸ်ႂ ၽ်ႂၽ်ႂထွမ်ႇ
ေၵႃႈ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸိိုမ်း ၊ ေတႁႃႁွင်ႉ ၶွၼ်မီး ဢူၺ်းေၵႃႉၼမ်။

       7. မီးလွင်ႈ သ်ႂႇၸ်ႂ ၊ သူၼ်ၸ်ႂ
         ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း ယူႇေၵႃႉလဵဝ်ေသ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇ
လိၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈတဵမ်ႈလိၵ်ႈ ၽူႈပၢႆၵမ် ၶဝ်ၶႆႈတဵမ်ႈလွင်ႈသင် ၶႆႈမၢႆထုိင်သင်ၼႆ
ေၵႃႈ ႁဝ်းေတပွင်ႇၸ်ႂလီလီ။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်မီးၸ်ႂၼိမ် မီးၸ်ႂ
သမထိႉ ၼမ်ႄလႈ သင်မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတေမႃဝႆႉၸ်ႂ ယဵၼ်ယဵၼ်ေသ
တႅပ်းတတ်း ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ။ ေပႃးတူၺ်း ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆႉသင်
ၶဝ်လူလိၵ်ႈၼႆၸုိင်ႈ ၸ်ႂၶဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ၼ်ႂးပပ်ႉ
ၼၼ်ႉမူတ်းႄလႈ လွင်ႈသ်ႂႇၸ် ၊ သူၼ်ၸ်ႂၶဝ်ေၵႃႈ ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉေတႉေတႉ။
ၵွပ်ႈၼႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ၶဝ်တၢင်ၼမ်ၼႆႉ ေတမီးၸ်ႂ ၼိမ် ႄလႈ ၸ်ႂ
ယဵၼ်ေတႉေတႉ။

       8. လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်
         ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ၶဝ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉ
လိူဝ်ေသၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်လႆႈလီေသ ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ
လႆႈလီ။ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး လိူဝ်ေသဝႃႈပႆႇ
လႆႈႁဵတ်းၵူၺ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼႆႉ ေတေမႃမီးၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆ။ ပပ်ႉ
လိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်း မိူၼ်ၼင် ႁိူၼ်းၵူင်ႇၵၢဝ် ၊ ႁူႉ
ဝႃႈမၼ်း သုၵ်ႉသၵ်းၵႃႈႁိုဝ် ၼိုင်ႈၶႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႃလူ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉ
ဢဝ်တိၵ်းတိၵ်း။


ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )

Post >>> ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts