ၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း               မ်ႂႇသုင် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၵူႈေၵႃႇၶႃႈ။ ပိုၼ်းလွင်ႈတၢင်း ၶႃႈ ႁဝ်း သႅင်သုိၵ်း
လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေတႉမၼ်း
ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ယၢဝ်းသင်
ေတႉေတႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပွပ်ႈပႃးၸ်ႂ ႄလႈ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ၊ ၵွပ်ႈပွင်ႇၸ်ႂ 
ၼူိဝ်ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ၽႅင်ႇပႅင်း ၊ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ေပႉၵိၼ် ၊ ၵွပ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယ်ႂႇ  ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ၸွင်ႇလႆႈမႃး ႁဵတ်းသုိၵ်း ေတႃႇထုိင်ဝၼ်း
မူိဝ်ႈၼႆႉ။ တႃႇေတ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း သုိၵ်းေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ လႆႈဝႃႈ ယၢပ်ႇေတႉေတႉ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၼုိင်ႈ
ၸုမ်း တႃႇေတလႆႈ ၵူၼ်းသုိၵ်းၼုိင်ႈေၵႃႇၼႆႉ ေတလႆႈ ၺွပ်း ၊ ေတလႆႈ ႁၢပ်ႇထမ်း ၶၢၼ်း ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ
တႃႇေတလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႃး။ ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃးၺွပ်း ၊ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃးၶၢၼ်း ၊ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃး
ႁွင်ႉႁဝ်း ပႃးၸ်ႂ မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႄလႈ ၸွင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
                မူိဝ်ႈပီ 2014 ၶႃႈႁဝ်းမီးဝႆႉ တီႈမူိင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ ( Yangon ) ယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၶႆႈ
မႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ၶႆႈမႃးၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ေသႁႃၵပ်ႉသိုပ်ႇ တီႈၸုမ်း ၶွင်သီဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး ၊ 
တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ဝၢႆးမႃး ၺႃး ၽူႈၽၢႆႇပိင်ႇၽႃႇသႃႇ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း ၼူိဝ် Facebook and G - Mail or G - Talk  ( ဝၢႆးမႃးလႆႈႁူႉ ၸုိဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈေတႉေတႉ ဝႃႈ ၸၢႆးသႅင်မူိင်း )
 ၶႃႈၵပ်ႉသုိပ်ႇမႃးဝႃႈ ၶႃႈၶႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ပႃးၸ်ႂၶႆႈၶဝ်ႈၸုမ်း ေတလႆႈၵပ်ႉသုိပ်ႇတီႈလ်ႂ ေတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၊
သမ်ႇဢမ်ႇတွပ်ႇမႃးသင် ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁ်ႂႈသူင်ပၼ် ေၶႃႈမုၼ်းပိုၼ်းၵဵပ်ႈ တီႈၼ်ႂး
G - Mail ( rcss.ssa@gmail.com ) ေသ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4/5 လိူၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်မႃးႄလႈ
ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၸ်ႂလမ်ေသ တဵမ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ / ၶႃႈၶႆႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၵဝ်ယူႇမူိင်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈၵဝ်
သွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႄလႈ သူၶဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၵဝ် ၵူဝ်ၵဝ်မႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇသူႁႃး ? ၊ လၢတ်ႈ ႄၼႈ တၢင်းၵႂႃႇ
မၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းေၵႃႈ ၶႃႈေပႃးယဝ်ႉ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း ေတႉၶႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၊ ၶႃႈပ်ႂႉ ေၶႃႈတွပ်ႇ
( Reply ) ၸဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ ႁုိင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၊ ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆ ။  ယဝ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇသင်
မႃးထႅင်ႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶႃႈေၵႃႈ ႁႃလၢႆးမၼ်းေသ လႆႈၵႂႃႇ ၵပ်ႉသိုပ်ႇၺႃး ၶူးလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် 
ၸဝ်ႈႁၢၼ်လၢဝ်သႅင်  ( lekjaoyod@gmail.com ) ႄလႈ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈ လုၵ်ႉတီႈတႃႇၵုင်ႈ( Rangoon ) ေသမႃးမူိင်းၵွၵ်ႇ ( Bangkok ) 

                      ၶႃႈၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၊ ၶႃႈသမ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇ

 လႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း သမ်ႉလၵ်ႉမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ၶႃႈေတႇမႃး ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမိူဝ်ႈပီႈ 2014 လိူၼ် 8 ( ဝၢႆးပွႆး
ပီႊမ်ႂႇတႆးဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ) ဝၼ်းထီႉ 12 ( 12.08.2014 ) ၊ တႃႇေတမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ 
တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ယၢပ်ႇၸ်ႂေတႉေတႉ ၊ မႃးႁဵတ်းသုိၵ်းတႆး ဢမ်ႇေပႃးမီးၵူၼ်း ၶႆႈယုမ်ႇ ၶႆႈထၢင်ႇပဵၼ်တ်ႂႈ
ပဵၼ်ၼူိဝ်။ ၵွပ်ႈၶႃႈ ယူႇၼ်ႂးႄၵႈမၢၼ်ႈမႃး မၼ်းေၵႃႈထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူႇ ပဵၼ်ၸုမ်းလ်ႂ ပဵၼ်ၽ်ႂလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ
ေပႃးလုၵ်ႉတီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ေသေတမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးသုၼ်ေတလႆႈထတ်း ေတလႆႈ
ပၵ်ႉတႃ တူၺ်းေသႇေသႇ ၼႆႉပဵၼ်ပူိင် ၵူႈတီႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတဢမ်ႇတိူဝ်ႉ
ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈေၵႃႉ။ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းမူိဝ်ႈပီ 2014 လႆႈသွၼ်ၵၢၼ်တီႈၼ်ႂး ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၸမ်ၼုိင်ႈပီ
လႆႈလူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ 2015 ဝၢႆးပွႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ် May - 2015 ၊ ( ပဵၼ်ၸုပ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းမူိဝ်း
ေတႇေတႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသုိၵ်းလွႆ TNLA )  ဝၢႆးသွၼ်ၵၢၼ် သုိၵ်းႁၢၼ်ယဝ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈမႃး
တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ ေတႇၶဝ်ႈ
ႁဵတ်းၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ် July ဝၼ်းထီႉ 10 ၊ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉ တုိၵ်ႉပဵၼ်
သိုၵ်း ( 5 ) ပီၵူၺ်း ပႆႇၸ်ႂႈ သုိၵ်းလွၼ်ႉ ။ ထုိင်မႃးဝၼ်းထီႉ 17.07.2015 မႃး ၶႃႈလႆႈၸ်ႂ ၶႆႈပဵၼ်သုိၵ်း
လွၼ်ႉၼႆႄလႈ ေတႇလႆႈသ်ႂႇ သၢႆမၢႆသုိၵ်းလွၼ်ႉၵႂႃႇ ေတႃႇထုိင်ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ယူႇ။
                 မူိဝ်ႈၽွၼ်းယၢမ်းသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေၵႃႉသုိၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ
ၸ်ႂၸႃႉ တုၵ်ႉၶ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ေၵျႃႇသူိဝ်း လႆႈယုမ်ႉ လႆႈၶူဝ် ( မူိဝ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼၼ်ႉ ေတႇ
ၺႃးၸုပ်ႈ ၶူးၸၢမ်မူိင်း ၶူးမႆႉ ၶဝ် ) ၵၢင်ဝၼ်း သွၼ်ၵၢၼ်တၢင်းဝၼ်း ၊ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်
ၵၢၼ်ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼုိင်ႈဢၼ် ၊ ၼ်ႂးၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၶုၼ် ၵူၼ်း
ၽၢၼ် ၵူၼ်းမီးသင် ၽဵင်ႇပႅင်း ၵၼ်မူတ်း ။ 

                                               မၢင်ေၵႃႉ လႆႈၸုမ်ႈ ၼွၵ်ႈမူိင်း မႃးေၵႃႈမီး ၵူၼ်းေပႃးၶူးမၼ်း ၸ်ႂႉၵၢၼ်းေၵႃႈေတလႆႈၵၢၼ်း ေပႃးၸ်ႂႉၵိင်ႈေၵႃႈ ေတလႆႈၵိင်ႈ မၢင်ေၵႃႉ သမ်ႉႁဵတ်းၽိတ်း သမ်ႉၶႆႈၶူဝ်
ၵၼ် သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၵၢင်ဝၼ်းယဝ်ႉထုိင်မႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈထႅဝ်ေသ ၽ်ႂေမႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း
ၽ်ႂေမႃၵႃႈ ၽ်ႂေမႃ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၼ်ၵဝ်ႇ ေၵႃႈႁွင်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇေမႃ ႁွင်ႉသမ်ႉ ၼင်ႈေသ ထွမ်ႇယဝ်ႉ
ႁုၼ်ႉၸွမ်း ၶူဝ်ၸွမ်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႆႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁုၼ်ႉ ၸူိဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၊ မၢင်ေၵႃႉ ေၵႃႈ
ၵႂႃႇႁႆႇၵွင် ႁႆႇမွင်းေသၵႃႈ လၢႆး ၊ ၵႃႈတူဝ်း ႄလႈ ၵႃႈၼူၵ်ႉ။ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ တူၺ်း TV ၶူးၶဝ်ေတ ဢဝ် Projector ယ်ႂႇယ်ႂႇေသ မႃးႄၼႈ ၸူိဝ်း ။ ၵူၼ်းၸူိဝ်းဢမ်ႇၶႆႈ ႁဵတ်းသင် ၶႆႈလိုၼ်ႈ ၶႆႈၼွၼ်းေၵႃႈၼွၼ်း မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈၼွၼ်း ၶႆႈယဝ်ႉၵၼ် ၊ ၶႆႈလူလိၵ်ႈ ၼႆေၵႃႈႁဵတ်းလႆႈ ယူႇလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈ
လႅဝ်းလႅဝ်း ၶႃႈေတဝူၼ်ႉႁၼ်ထုိင်လွင်ႈၸူိင်ႉၼႆႉ ဝႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂေတႉေတႉ ႄလႈ မီးဢူၺ်းေၵႃႉ
ၼမ်ေတႉေတႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈမူိင်း ေသမႃးထူပ်းၵၼ်။
                               ဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ၶုၵ်ႉၸ်ႂလႆႈ ၶိုၼ်းၵႂၢမ်းဢူၺ်းေၵႃႉ ႄလႈ ၶူးၶဝ်ၵႆႉလၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ်
ဝႃႈ ႁဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် တုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈေမႃလဵဝ်ၵၼ် သူိဝ်းၸွမ်းၵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉ ေၵႃႈလုၵ်ႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းေသမႃး ၵူႈတီႈတီႈ သင်သူမူိဝ်းတူၵ်းၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် မူိဝ်း
ေလႇထုိင်ဝၢၼ်းလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူမီးဢူၺ်းေၵႃႉၼမ် ၵူႈတီႈတီႈ ႄလႈ တုိၼ်းေတဢမ်ႇဢုိပ်းၶဝ်ႈ
တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီမႃးေတႉေတႉ ေၵျႃႇ
ေၵႃႈေၵျႃႇေတႉေတႉ ၊ ဝၢႆးၶႃႈႁဝ်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ပၢင်မၢႆ - 3 မႃးယဝ်ႉ လႆႈမႃးယူႇၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ
ေပႃးဢမ်ႇၶႆႈယူႇ ဢမ်ႇၶႆႈမုိၼ်ေသဢိတ်း ၊ ဢမ်ႇေၵျႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၶူဝ် မိူၼ်မူိဝ်ႈသွၼ်ၵၢၼ် ပၢင်မၢႆ - 3 
ေသဢိတ်းၵႂႃႇၵၼ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ။ ပိူၼ်ႈေတႉလၢတ်ႈဝႃႈ သွၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉတုၵ်ႉၶ ဝႃႈၶႃႈသမ်ႉဝႃႈ
သွၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ေၵျႃႇမီးတၢင်းသူိဝ်းၸ်ႂ ၊ ၵူၼ်းၼႆႉလုၵ်ႉမႃးေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်း ပဵၼ်ၽ်ႂ ပဵၼ်လုၵ်ႈႄမႈ
ၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် မႃးႁဵတ်းသုိၵ်းတီႈလဵဝ်ၵၼ် သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၵမ်ႉဢမ်ႇ
လႃလီၺႃးၵၼ် ( ၵွပ်ႈၵူၼ်းၼမ်ၼႃႇ ) ။   

          ၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼႆ ေတလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်မူိဝ်း မူိင်းၽ်ႂမူိင်းမၼ်း
 ေတလႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽ်ႂၵၢၼ်မၼ်း ၸွမ်းၼူိဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ေၵႃႉသုိၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ႁဝ်းေသႄလႈ ထုိင်
မႃး ၼ််ႂးလိူၼ် May ၸူိဝ်းဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမူိဝ်းေၵႃႈ ဢွၵ်ႇမူိဝ်း ၵႂႃႇၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉၵူႈတၢင်း။ ၼ်ႂးၶၢဝ်း
တၢင်း ၸမ်ၸမ်ၼုိင်ႈပီၼႆႉ ေတလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်မူိဝ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉတႃတူၵ်း ၸ်ႂလဵၵ်ႉ ေၶႃးၶူမ်
ဢမ်ႇၶႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ေသမူိဝ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထုိင်တီႈ ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၶဝ်ေပႃးလႆႈ လိုပ်ႈမိူဝ်း
ၶူးၸၢမ်မူိင်းလၢတ်ႈဝႃႈ သူၶဝ်ၼႆႉ မူိဝ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ် မၢင်ပွၵ်ႈၽိတ်းၵၼ် ေမႃးၵၼ် ၵမ်ႉၼႆႉ ၸမ်ေတ
မူိဝ်းမႃး သမ်ႉမႃးႁႃ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉႁႆႈ ၼမ်ႉတႃတူၵ်းႁိုဝ်ႉ ။ သွၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ
မူိဝ်း မူိင်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ။


    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ဢွၵ်ႇမူိဝ်း ၸုမ်း
ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းေၵႃႉ ေၵႃႉသုိၵ်းႁၢၼ်
ႁဝ်း ၸုမ်း ထုင်ႉမဝ်း ( 701 ) လႆႈ
မူိဝ်းၺႃး ၸုမ်းဢၢႆလွႆသုိၵ်း( TNLA )
 ၶဝ် လၵ်ႉယိုဝ်း မူိဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ ၊ တႃႇေတ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
မိူဝ်းပွတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽၢႆႇသုိၵ်းႁဝ်း
( RCSS/SSA ) ေၵႃႈလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ
ပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈေတလၢတ်းၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇေတႉေတႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း
သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၸွမ်းၵၼ် တၢင်းဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈမူိင်းမူိင်း ၵူႈတီႈတီႈ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမူိၼ်
ၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈေမႃလဵဝ်ၵၼ်ေသ ႁ်ႂႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ယႃႇေပ ၵုမ်ႇ
မဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၶိူဝ်း ႁ်ႂႈမီးၸ်ႂ ေမႃပွင်ႇၸ်ႂ ၼူိဝ်ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်း တႆးႁဝ်းေသ ၊ ႁ်ႂႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၽ်ႂမၼ်းေသ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈေသၵမ်း။ 
                   ၶၢဝ်းတၢင်း လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ႄလႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေတတဵမ်ႈဝႆႉၵႂႃႇႁ်ႂႈပဵၼ်တီႈမၢႆ
တွင်း ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ် ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃးႁဝ်းၼၼ်ႉေသၵမ်း မ်ႂႇသုင်
ၶႃႈ။ ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts