ၶၢဝ်းတၢင်း ထူပ်းၵၼ် ( သိူဝ်တႆး )
        မ်ႂႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၶႃႈ။
ၶႆႈတဵမ်ႈ ၶႆႈမၢႆလွင်ႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၊
ေတႃႇသူႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸွမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၶူးသိူဝ်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးၶမ်းမၢဝ်ႇ။ ၶူးသူိဝ်တႆး
ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵိူတ်ႇတီႈမူိင်းယၢင်းလႅင်
လုၵ်ႉတီႈ မူိင်းယၢင်းလႅင် ဝဵင်းလွႆေၵႃႇ ေသၶဝ်ႈမႃး
ႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼ်ႂးမိူဝ်ႈပီ 2016 - 2017  ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေတႉ ေတမီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၼ်ႂးၶၢဝး်တၢင်းၼုိင်ႈပီၼႆႉ ၸႃႉႁူမ်းၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ မႃးၸွမ်းၵၼ် တုၵ်ႉတုၵ်ႉယၢပ်ႇယၢပ်ႇ
မႃးၸွမ်းၵၼ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ မၢႆတွင်းေတႉေတႉ။ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ ဝႃႈသုိဝ်ႈ ေပႃး
လႆႈလၢတ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်းတီႈမၼ်း ယဝ်ႉၵွပ်ႈ ယူႇမူိင်းယၢင်းလႅင် ႄလႈ သင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးမႃး ေတၵႆႉၵႆႉေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝႆးဝႆး ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈေတႉ  လႆႈဝႃႈၶဵၼ်ႇေတႉေတႉ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း မႃးၽၢႆႇပိုၼ်း ၊ လႆႈဝႃႈမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပၵ်းမီးပိူင် ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်း တၢင်းၼုိင်ႈပီၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ေၵျႃႇၸွမ်းၵၼ်မႃး မီးတီႈမၢႆတွင်းၸွမ်းၵၼ်ေတႉ။ ထုိင်မႃးဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးေသ ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၵ်းမႃးႄလႈ လႆႈၵႂႃႇႁႃ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၽ်ႂတီႈမၼ်း ႄလႈ လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇေၵႃႉတီႈ ေၵႃႉတၢင်း။

                                    ၸၢႆးသၢင်း ၊ ၶူးသိူဝ်တႆး ၊ သႅင်သုိၵ်း ႄလႈ ၶူးမဝ်းလႅင်း
          ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ််ႂးမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ၼႆႉၵူၼ်းမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ လႆႈဝႃႈၼမ်ေတႉ။  ၶႃႈ ႄလႈ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉ
ၸၵ်းၵၼ်လီ ၊ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸ်ႂလီ ေမႃၸွႆႈထႅမ် ေမႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊ ပိူၼ်ႈၶႆႈလၢတ်ႈ
သင်မၼ်းလၢတ်ႈ ၽ်ႂၶႆႈလႃႇမၼ်းလႃႇ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၸ်ႂလီ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁႃၵၢၼ် တွပ်ႇတႅၼ်း ၼူိဝ်ပိူၼ်ႈေသပွၵ်ႈ ၊ မူိဝ်ႈၶႃႈ လႆႈမႃး ၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆး ယိင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း
ၽၢႆႇ ၵုမ်းၵမ် ၸွႆႈၶႃႈေၵႃႉၼုိင်ႈယူႇ။ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းေၵျႃႇ ေမႃဢွၼ် ဢဝ်ၸ်ႂလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ ေၵျႃႇမီး
တၢင်းသိူဝ်း ။ ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သလိၵ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၵိၼ် ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမဝ်းသင်။ လႆႈဝႃႈ မၼ်း
ၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ တူဝ်ယၢင်ႇေၵႃႉၼုိင်ႈ။ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ထူပ်းၵၼ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်
ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈလွင်ႈတၢင်းႁူႉ မီးတၢင်းေမႃ မႃးတီႈၶဝ်ႈေၵႃႈၼမ်ေတႉေတႉ။
                   ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႆႈလႆႈ မူိင်းတႆးၵွၼ်းေၶႃ ၶႆႈဢဝ်မိူင်းတႆး ၼ်ႂးမိုဝ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၶႆႈပဵၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ၶႆႈလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃ။ ၵူၼ်းၵူႈ
မူိင်းမူိင်း ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းၵၼ် တီႈၼုိင်ႈ ႄလႈ တီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇ
မူိၼ်ၵၼ် တၢင်းႁူႉေၵႃႈဢမ်ႇမူိၼ်ၵၼ် ေပႃးမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ပီႈႁူႉၼုိင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉ
သွင်ပႅတ်ႈ ။ သိူဝ်တႆးၼႆႉ  မၼ်းေတယဝ်ႉၽၢႆႇပိုၼ်း သင်ၽ်ႂလ်ႂ လႆႈထွမ်ႇလွင်ႈပိုၼ်းမၼ်း လွင်ႈသုိၵ်း
ပိုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼုိင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၵမ်းလိုၼ်းမႃး လွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႈေပႉၵိၼ်တႆး ဢၼ်မၢၼ်ႈႁဵတ်း
ေတႃႇတႆးၸူိဝ်းၼႆႉ မၼ်းေတၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ်ႄၼၶႃႈႁဝ်းေသႇေသႇ။
                
  

                   ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽ်ႂမၼ်း တီႈၽ်ႂတီႈမၼ်းေသတႃႇေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်း
ဢၢၼ်းႁဝ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ် လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းသူၸဝ်ႈေတႉ ေတဢမ်ႇႁၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃမၼ်းၼၼ်ႉ ေတႁဵတ်းပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း
ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယူႇ။ ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ၸွင်ႇမႃး
ႁဵတ်းသုိၵ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃးေပႉၵိၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ ၸွင်ႇမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ဝၼ်းၼုိင်ႈ သူၸဝ်ႈေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေတႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းသူလႆႈယူႇ ၶႃႈႁဝ်း
ယုမ်ႇယမ် ၼူိဝ်သူဝႆႉ။ ၵႂႃႇတီႈလ်ႂ ထိုင်တီႈလ်ႂေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းႁဝ်းႁႃး ႄလႈ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ ႁဝ်းႁႃးေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸ်ႂ သူၸဝ်ႈ
ႁ်ႂႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း ( Tai strategy @ Tai Management )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts