လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN မိူင်းထႆး


            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/11/2023  မီးၶၢဝ်ႇထႆး TNN ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးထၢမ်ႇ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်တေႃႇဝၼ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၼႆသေ လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/11/2023 ၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ (Appointment)  လူင်ႈၼႃႈ (3) လိူၼ်ဝႆႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ တေတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ်ႇၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN ၶဝ်ၼၼ်ႉတေႉ တီႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ 

  1. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်
  2. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် မီးသင်လၢႆလၢႆလႄႈ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ
  3. ယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ သင်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်တီႈ ငိုၼ်းလိူၼ်တေလႆႈၼမ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႇပႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ
  4. ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ
  5. ၽွင်းမိူဝ်ႈႁႅင်းၸႂ်တူၵ်းမႃး တႃႇတေမီးႁႅင်းတေႃႇသူႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်
  6. ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လႄႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
  7. ၶႂ်ႈသင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇတေလႆႈမႃး Video ၼိုင်ႈႁူဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ Channel ၶဝ်ၼႆႉ တေတမ်းဝၢင်း ၵူၼ်းမီးဝႆႉ (12)ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၶွင်ၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၵေႃႉထီႉ (12)ၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၼ် တီႈလႆႈႁပ်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇမၼ်း လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေမီးယူႇ (3) ၸုမ်း  1) ၶၢဝ်ႇ Thai PPS   2) ၶၢဝ်ႇ PPTV  လႄႈ  3) TNN ၵႂႃႇ. လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈယူႇ လွင်ႈၶၢဝ်ႇပွတ်းပွတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

                        ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၽိုၵ်း ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈ ႁႃႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်မေႃ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ   ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ၽႃႇသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈထႆးတေႉ တေမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ  လုၵ်ႉဢဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 မႃးထိုင် 2023 ၼႆႉ  လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶူးသွၼ်သေတႃႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇပေႃးလႆႈယူႇတၢႆတူဝ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇထႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။

                ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈဢမ်ႇႁူ ဢမ်ႇမေႃၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃႁူႉႁၼ်ၶွင် Weakness တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ယႃႇပေၶၢၼ်ႉ ယႃႇပေ ယူႇသူမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေၵမ်း။ ႁူႉမေႃဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး မၼ်းတေမီးတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း. ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်း တၢင်းမေႃၽႂ်တၢင်းမေႃမၼ်း ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts