ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း


                     ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ. မၼ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း. ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်  ယူႇတီႈၸဵင်ႇ (Side) တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း မၢင်တီႈ တီႈတေတႅမ်ႈတၢပ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတေမီး တေထတ်းသၢင်ႈၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး. ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမူတ်းမူတ်း. မၼ်းဢိင်ႇၼိူဝ်ၶေႃႈမုၼ်း. ဢိၵ်ႇၼိူဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၸဵင်ႇသုၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႁၼ်သေ တႅမ်ႈထတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငဝ်ႈတႄႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵၿ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၸိုင် တႃႇတေထတ်းသၢင်ႈ သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်

  • ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇ
                        ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ. မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပႃႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈမီးၶေႃႈမုၼ်း ၊ တေလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ တေလႆႈမီးဝၼ်းထီႉပီႊ ၊ တေလႆႈၼႄလႆႈႁၢင်ႈလႄႈ Video ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်ၵူၼ်းသေၸိူင်ႉသေလွင်ႈ  သင်ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်းၼႆႉ တေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းသႄႉၼႄးလႄႈ ၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း။
                        ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီး ၵမ်ႉၼမ်လႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်သႄႉၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းမီးယဝ်ႉ တီႈယုၵ်ႈယွမ်းလႄႈ တီႈၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇမၼ်း လိူဝ်ဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၽူႈၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူၺ်းႁူႉမေႃႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ဢႃးလူမ်းၶဝ်ၵူၺ်းသေ လိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်းသတိႉဝီႉရီႉယ ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ် ၸႂ်မႃႇၼ ဢၢတ်းတ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈထတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယွင်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းဝူၼ်ႉသုင်ၶဝ်လႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈတိုဝ်းၵႂၢမ်းတႆးသုင်သင်တေႉတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ယိူင်းမၢႆၸႅင်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  • ယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈပပ်ႉ
                        ပေႃးမႃးတူၺ်း. ပပ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း လႆႈႁၼ်ဢႄႇဝႆႉ. တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်း ၊ ပပ်ႉပိုၼ်း ၊ ပပ်ႉၸိူင်း ၊ ပပ်ႉထီႇ ၊ ပပ်ႉတြႃး ၊ ပပ်ႉတၢင်းႁူႉၵမ်ၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း. တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပပ်ႉတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇၼႃႇ ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 
တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်း ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈပီႊ ႁႂ်ႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ လီၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ။ တႃႇတႆး တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႆးၵေႃႈ တေလႆႈမီးပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆးဝႆႉ မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်း တႅမ်ႈပပ်ႉႁူဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး။ ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႇသေ လႆႈပိုၼ်ၽႄတမ်းၶၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၵႂႃႇယူႇ။

  • ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း
                        ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၵူၼ်းယွင်ႇၵူၺ်းလႄႈ တီးထုၵ်ႇၸႂ်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈတေမီး ၽူႈဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေမီးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် မႅၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ပႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts