မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


                         မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ?  မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽႄး ၸၢင်ႇတၢႆ ၊ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇပၢႆးတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉတေႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇမီးတီႈလႂ်ၼမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈၼၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။

                        ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၸူႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ တီးၶႂ်ႈ Focus သႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ. မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃႇ ?

 1. ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 2. ယွၼ်ႉလူၼ်းလႄႈ လဵၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ
 3. ယွၼ်ႉၶႂ်ႈယိပ်းၶႂ်ႈၸၢမ်း ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵူၺ်း
 4. ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးတၢင်းႁူႉတဵမ်ထူၼ်ႈ
 5. ယွၼ်ႉၶဝ်လဵၼ်ႈၸွမ်းယူမ်း လဵၼ်ႈလိၼ်
                        ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ. လိူဝ်သေၼႂ်း (5) မဵဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႉ မီးၽေးၼမ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။
                        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးတူဝ်ဢၢင်ႇၵႃႇဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိင်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

 • လွၵ်းလၢႆးသပ်ႉလႅင်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇ

                        ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မေႃတႅၵ်ႇ တိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းတေလႆႈႁူႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ ၶႃႈတေလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးမၢၵ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယူႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃး ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလၢႆလၢႆၸၼ်ႉဝႆႉယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်ႈၽၢၵ်ႇ KG 1/2/3 ၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 1 ထိုင်ၸၼ်ႉ 3 သမ်ႉသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 4 ထိုင်ၸၼ်ႉ 6 သမ်ႉလၢႆးၼိုင်ႈ. ၸၼ်ႉ 7 ထိုင် ၸၼ်ႉ 9 သမ်ႉတေလႆႈသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဝ်းၸႅၵ်ႇလႃႇပေႃးဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶေႃးမုၼ်းတၢင်းႁူႉလႄႈ တၢင်းႁူႉတႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်တီႈၶူးသွၼ် သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁပ်ႉႁူႉၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • KG 1/2/3

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ၼူမ်းမႄႈသေ တိုၵ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇယူႇတီးႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မိုၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်မီးဢူၺ်းၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ တေသွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမေႃလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ 3/4/5 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး  Video ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈၶဝ် ႁၼ်ဝႃႈ မဵဝ်းသင်ပဵၼ်မဵဝ်းသင်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးတေၵႂႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽေးတၢႆၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉလႆႈ. လၵ်းလၵ်းမၼ်း တေလႆႈဢဝ် ၵၢၼ်ၼႄႁၢင်ႈသေၼႄၵူၺ်း။


 • ၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3)

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3) ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉ ၵ ၶ င လႄႈ သီလႅင်သီလမ်ယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၼႆႉ မေႃတူၺ်းဢွၵ်ႇလႄႈ မေႃထွမ်ႇပႃးသေ ႁူႉလႅင်ႁူႉလမ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉၼၼ် လွၵ်းလၢႆးသွၼ်ပၼ်ၶဝ် တေလႆႈၸႂ်ႉပႃးၸိူင်းမိူၼ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပပ်ႉယိုၼ်ႈတိုဝ်း  ပေႃးၵႂႃႇတီႈလႂ် ၸၢင်ႇပဵၼ်ၽေး


 ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၊ ပေႃးသူၶဝ်ႁၢၼ်ပၢႆႉၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢႆႉႁၢပ်ႇ ( Sign Post) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ.  ႁဵတ်းပၢႆႉသေတင်ႈဝႆႉပၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ တီႈမီးၽေးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေမီႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇလႄႈ ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သမ်ႉ တေလႆႈမေႃဢွၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းသေ ႁဵတ်းၼႄၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၼႆႉ ၶဝ်တေႁူႉလိၵ်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်သေ တူဝ် ၊ ႁၢင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈပၢႆႉသေတီႈတီႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁူႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသင်လႄႈ သင်ၵႂႃႇၺႃးၽေးမႃး ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းသမ်ႉ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။


             လွၵ်းလၢႆးသွၼ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၵႆႉၵႆႉ ပၼ်သပေႃးတြႃးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇလႄႈ သင်ၺႃးမႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိုဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေလႆႈမေႃဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ Role Pay ၊ လဵၼ်ႈ Game ႁႂ်ႈၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼႄ Video လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးႁၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆယႃႇၵႂႃႇယူႇၸၢမ် တေလႆႈပွင်ၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်လၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။


 • ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ် ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ဢွၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ ႁပ်ႉလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီ ဢိင်ႇပႃး မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ မေႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ၼိူဝ်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉ လႄႈ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးၽႄးတုမ်ႉယွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ  ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႆႈလႄႈ မေႃႁူႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇသေ တေဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉသမ်ႉ  ၶူးမၼ်းတေလႆႈ မေႃဢွၼ်ၼႄႉၼမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈပၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၶဝ်တေမေႃႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး တေလႆႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းၼႄၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈမီးၽေး ပဵၼ်တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်မေႃဝူၼ်ႉလႄႈ မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တေလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၿုၼ်ႈၽွၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွၵ်းလၢႆးသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ် Work Shop လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶဝ် Group Work discusion ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉၽူႈတိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

                        ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေၵေႃႉ. ၵူၺ်းၼႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼႆႉတေႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ထူပ်းၺႃးၼမ်ဝႆႉတေႉတေႉ။ မၢင်ၵေႃႉမိုတ်းၶၢတ်ႇ တိၼ်ႇပူတ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႃလူႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇၽႃၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ။


ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇယေး ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ၵူႈပၢႆးၿၢႆး ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူႉသူမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်လႄႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ပေႃးပဵၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးတိၼ်မီးမိုဝ်း မီးတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈပုတ်း ၊ ဢၢႆႈလပ်ႉ ဢၢႆႈတႃမွတ်ႇ ၊ ဢၢႆႈၶဵၼ်ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                        ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁူပ်ႉၺႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေဢမ်ႇထူပ်းၺႃး ဢမ်ႇထူပ်းၺႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႆႈၵႆႉမီးပၼ်ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts