ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2023 - 2024

   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 11:47 ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ( ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၊ တၢင်းလတ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးမွၵ်ႇၵွၵ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈၼႂ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (453)ၵေႃႉ။                     

                        ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ


  • ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                        ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈမႃးၼႆႉ ၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉ မီးပၺ်ႇၺႃႇတေပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ် ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇမႃးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း (AI) ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်တီႈ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ မေႃမေးယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေၵတ်ႉယဵၼ်လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၼမ်ၼမ် ယႃႇပေပေႃးၸွမ်းၸႂ်လႄႈ ဝူၼ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။


  • ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်

                        ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမီႈပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ လႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသူ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီးလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၶုၼ်သင်. တေလႆႈႁၵ်ႉလႄႈ တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းလႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼႆႉလွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွၼ်းမီး ပၢင်ပွႆးလၢမ်း မိူၼ်ၽွင်းလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်သေတီႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီပႃးမိူၼ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ လိူင်းၸိူဝ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ သင်ၶူးသွၼ်မၼ်းမေႃလႃၵႂၢမ်းတႂ်ႈသိၼ်ႈတႂ်ႈသိူဝ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေမေႃလႃၸိူင်ႉၼၼ် သင်ပေႃႈမႄႈမၼ်း မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ႈပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတေမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တေတူၺ်း ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယိူင်ႈၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။

                        ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်းလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းၼႄပၼ်ပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

                ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၽႃသႃၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ။


  • လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်

                    ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ယဝ်ႉၸၼ်ႉ (12) ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸွႆႈၶိုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်းမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးၵႂႃႇ (3) ၸုပ်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈမီး တီႈလႆႈႁဵၼ်းတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီး ၊ တီႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းတေႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တူဝ်းလႃးၵိၼ်ႇ ပၢၼ်းၸၢၵ်ႇ ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈသွပ်ႇႁဵၼ်း GED  သေၶဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ၵဵင်းမႆႈလႄႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ဝၢႆးသေ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း2023 - 2024 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶိုၼ်းမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် တီႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ၼိုင်ႈပီႊလႂ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3) ပွၵ်ႈလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမီးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထၢမ်ႇၶိုၼ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လွင်ႈၶူးလွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈယူႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ။

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts