မၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊ 2023 - 2024

                    

                       ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပီႊလႄႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် (2023 - 2024) ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 

  1. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း။
  2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တိူဝ်းလီမႃးသေၵဝ်ႇ။
  3. ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵူႈပၢႆးပၢႆး။
  4. ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တွင်ႈထၢမ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
  5. ၵၢၼ်သႂ်ၸႂ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။

                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽႆၢႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢႆးလင်မႃး ၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈလႆႈမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၽႃႇသႃလၵ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်

                        ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေပဵၼ် TEM။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇသဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။

                        တီႈပွင်ႇ TEM ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၊ ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵိတ်း ၊ ၽႃႇသႃႇပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်တေၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေမီး Forum ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ် (3)ၽႃႇသႃႇၼႆႉပဵၼ်လၵ်းသေ ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ တႃႇမၼ်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵႅမ်ၽႃႇသႃလၵ်းလၵ်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ် STBC ၵႂႃႇယူႇ STBC ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႈ ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈထႆး ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇၶွမ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်း (4) ၽႃႇသႃၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉမိူၼ်ၵၼ်။


 • ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း

                        ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆး တူႇရိႇယ ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

                 ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆးလႄႈ တေလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼမ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈတႄႇသွၼ် ၸၼ်ႉၵၢင် (ၸၼ်ႉ 7 8 9)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းသမ်ႉတေတႄႇၸၼ်ႉ 4 5 6 လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸၢၵ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း. ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢႃႇယု (18) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇယူႇ။
                     ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွင်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းတူႇရိႇယၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ၊ ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၼ်ႇႁၢင်ႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆးၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ဝႃႇသႃၼၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈမီးပၼ် ၵူႈပၢႆးပၢႆး တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈ ၽိုၵ်း တီႈလပ်ႉပၼ် ၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၵူႈပၢႆးပၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။


 • လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်မႃး တိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေ မိူၼ်ပီႊၵၢႆႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၶႆႈဝႃႈမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉမီးမႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယူႇ။

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထုင်ႉၵျွၢၵ်ႉမႄး ၊ ထုင်းမၢဝ်း ၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵၵ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉပၢၼ်ၵၢင်။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈမႃးသူင်ႇၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ။ တေလႆႈႁၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်ႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                        ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃးလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ မီးမႃးပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇယဝ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

               မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိုင်သေ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶႆႈလဵင်ႉသေ ထၢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵိူတ်ႇယဝ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းယူမ်းၸွမ်းၶၢင်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းဢဝ်မႃးလဵင်ႉသေ ၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈမႃး တမ်းပၼ်ပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် (8)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်မႃးပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉပႃးယူႇ။
                        ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၸႄးလႄႈ လႆႈႁူႉၸၵ်းဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ် ၶူးသွၼ်လီမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉမၼ်ႈဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈၵႅင်ႉၵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ မေႃသင်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းပႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts