ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU)

 

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်းတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၾလင်ႇသဵတ်ႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေတႃႇသူႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ဢွၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်း ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၶဝ်ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပႅင်းပိူၼ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းပႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈေၵႃႇတင်ႈ ၸုမ်း KNU ေသႃးပႃႉဢူးၵျီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈမၢၵ်ႇမီး ၼိုင်ႈေၵႃႉေသ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးႄလႈ သႂၢင်းပၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇေသ ထိုင်တီႈတိုၵ်းေတႃႉေပႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထိုင် ပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ ပွၵ်ႉဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။

                        ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လႆႈႄလႈ တိတ်ႉၺွပ်းယိုတ်းဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႃးေသၸုမ်း လိူဝ်ေသၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။


  • ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ Congress KNU
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) မီးမႃးလၢႆပီ   ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉႄလႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈဝႆႉႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၼႂ်းပီၼႆႉသမ်ႉ ႄတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် Apirl 24 ပီႊ 2023 ထိုင် လိူၼ် May 01 ပီႊ 2023 လႆႈၸတ်း
ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငမ်းယူႇ။
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ် လႆႈမီးၵၢၼ်ယုၵ်ႉယၢႆႉၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ် မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈဢိူင်ႇ (7) ႄၸႈတွၼ်ႈ ႄလႈ (7) တပ်ႉၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

  • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

                    ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ(KNU) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉ ေတၸတ်းႁဵတ်း (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႄလႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ ၵၢၼ်တူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇမီး (2)ပီႊၵႂႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (17)ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တႃႇေတၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႄတႇတီႈၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ယဝ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ ႄတႇဢဝ်တီႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (ဢ) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း (KNU) လႆႈၵူႈေၵႃႉ ယူႇတီးဢႃႇယုတီႈႄဢႇသုတ်းေတလႆႈပူၼ်ႉ (36)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းသိုၵ်းႄလႈ ေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ေတလႆႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း ယဝ်ႉေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (KNU) တီႈႄဢႇသုတ်း (13)ပီႊ။


  • လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ
                        ၸွမ်းၼင်ႈပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း (KNU)မီး (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 လိူၼ်ႄမႇ ပီႊ 2023 ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်းေသ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU)သမ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇၼႆယူႇ။. 

                        ယူႇတီႈပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)ေသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNLA)သမ်ႉပဵၼ်  ေသႃးေၵျႃႇၼီ. ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ် ေသႃးေပႃႇေၵျႃႇႄႁး ၼႆယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ၸမ်ၸမ် (50)ပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ (58) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈၶၢဝ်ႇထႆးႄလႈ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ယၢမ်ႈၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉၼိူဝ် ၶိင်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇ။

  • ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း
                        ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၸမ် (6)ပီႊ ႄတႇမိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 - 2023 ယွၼ်ႉလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ လႆႈယိပ်းၵုမ်းၵမ်မုၵ်ႉၸုမ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီး ဢႃႇယု (89) ေသ. ဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈေၵႃႈ ၼမ်ႄလႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇႄလႈ လႆႈဝူၼ်ႉၼမ်ေၵႃႈပႃးေသ ဢဝ်လိူတ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းထႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ။ 

                        မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢိင်ႇၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း ေတလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇ (Stage) ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉၼႆႄလႈ  ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပိၼ်လူမ်ႉပႅတ်ႈေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႇမိူင်းၼႂ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈတႅမ်ႈၵၼ်မႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇေသ ထုၵ်ႇလီပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတႅၼ်းတီႈယူႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႃႈလဵၵ်ႉၵူၺ်း ၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉႄၼပိူၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇ။  
 
                       မိူဝ်ႈၼႂ်း 2018 လိူၼ် July ၼၼ်ႉၼင်ၵဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 
(KNU) ၶဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းငဝ်းငုၼ်းလူင် ပၢင်ၶမ်းေသ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ေသ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်. ၼႆႉၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇထိူင်းၼႆယူႇ  ဝၢႆးလင်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး လႅၷ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်းဝႆႉ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။

  • ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း (KNU)
                        ၸွမ်းၼင်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ႁပ်ႉႁူႉလႆႈေၶႃႈမုၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ၵရဵသ်ႉ (KNU) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ်ၼမ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်မႂ်ႇ (KNU) ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉတိုၵ်ႉမီး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (58/9) ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ဢွၼ်တၢင်း ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။ 
                    ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၼႂ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႆႉ. 1) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း  2) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇ.  3) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေသႃး တႃႇတူေမႃး. 4) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼိုင်ႈ ပတူးေသႃး ေတႃႇတီႇပွႆႉ. 5) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် ပတူးေသႃး လႃႉထုၼ်း  6) ၽူႈထတ်းသိၼ်ႄလႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေၼႃႇမႅၼ်ႇၽူင်း.ေသ ၶွတ်ႇၽွၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပႃး Center Committee  (39)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး Center Committee မီး (45)ေၵႃႉ ပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (6)ၸဝ်ႈ။

  • KNU Center Committee 
                        ၼႂ်း Center Committee ၼႆႉ   ေတမီးပႃးၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ  1) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ KNLA     2) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ  KNDO   3) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ   4) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၶွၼ်ႇငိုၼ်းတွင်း.   5) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁူင်းပလိင်ႇ KNPF   6) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ    7) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း.    8) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း    9) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ.   10) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁိၼ်ႄႁႈ.    11) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇတႅပ်းတတ်းလုမ်းြတႃး.    12) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်  ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ.  13) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်   14) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း.   15) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇဢူၺ်းလီ.    ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။. ၼႂ်း (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Center Committee ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ 
                        တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ ပၼ်ႁႃလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၶဝ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လိူၼ်ၵၼ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ.  ႄတႇဢဝ်တီႈ ၽူႈမၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မုင်ႈမူင်းဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU) ေတၸွႆႈႄၵႈၶၢႆႇႄလႈ ေတပဵၼ်ၽူႈလူဝ်ႇ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

  • ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNU)
                         ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ၵၢၼ်တႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈသင်. ေတသိုပ်ႇတိုၵ်းေတႃး ယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆယူႇ  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ. ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် မီးပၼ်ႁႃတိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈႁိူၼ်း ပၢႆႈေယးေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇပူၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။. ၼႆႉယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်. ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ယႃႇေပပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။
                       
                        ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႄလႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းမိူဝ်းၼႃႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် မၢႆထီႉ (2) ဝၢႆးလင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UWSA) မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်းမႃးမႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉတီႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ မီးလွင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ သင်ႇၶိူင်ႈ သင်ႇၸၢၵ်ႇ ေသၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႂႃႇယႃႉၽဵၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးေတႉေတႉ။ တႃႇေတၶဝ်ႈၸမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၼႆႉၼမ်ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။

သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts