ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉႄမး လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/02/2018 ၶႃႈၵႂႃႇေလႇ ၼႂ်းပွႆးတီႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈေတႉေတႉ ႄလႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵိၼ် ၶဝ်ႈသွႆးတႆး ၼႂ်းလၢၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ သမ်ႉပဵၼ်လၢၼ်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈဢႃႇယု 18/19 ၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းပွႆးႄလႈ ၵူၼ်းေၵႃႈၼမ်ေတႉေတႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈၵႂႃႇၼင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမီးၼႃႈ မီးတႃ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၽိူၼ်လုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၼင်ႈၸွမ်းမီးၵူၼ်း 5ေၵႃႉ ၶႃႈေတႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽႂ်ေသေၵႃႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်ေၵႃႉလဵဝ် မိူဝ်ႈၽွင်ႈယၢမ်းၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးယူႇၼၼ်ႉ မီးပႃႈေၵႃႉၼိုင်ႈ မႃးတီႈၽိူၼ် ဢၼ်ၶႃႈၼင်ႈၼၼ်ႉေသ ၶဝ်ႈမႃးၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ၶူးပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈမုၼ်း ၶႃႈၽွင်ႈ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈ ပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼုိင်ႈၸွၵ်း 20ဝၢတ်ႇ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၼင်ႈၽိူၵ်လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈသုိဝ်ႉ ထၢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွၵ်းၵႃႈႁုိဝ်? ပႃႈၼၼ်ႉလႆႈတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွၵ်း 20ဝၢတ်ႇ ေတဢဝ် 4ၸွၵ်းေဢႃႈဝႆႉပၼ် 50ဝၢတ်ႈႄလႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ် ပႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ပၼ်ၶႃႈ60ဝၢတ်ႇႄလႈဝႃႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈယွမ်းၶၢႆပၼ်ေသယဝ်ႉ ၶႃႈတူၺ်းပႃႈၼၼ်ႉ ေတႁပ်ႇၶၢႆမႃးတၢင်းဝၼ်းႄလႈႁုိဝ်ႉေၵႃႈပႃး ၵွပ်ႈၼႆလႆႈၶၢႆပၼ်သုမ်း။ ၵမ်ႉၼႆႉ ၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးယဝ်ႉယဝ်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉမႃး ေသပၼ်ၵႃႈၶဝ်ႈသွႆး ၵမ်းၼႆႉ ပီႈၸၢႆးေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ထၢမ်ႇဝႃႈၵႃႈၶဝ်ႈသွႆး တၢင်းမူတ်းတူၵ်းၵႃႈႁုိဝ်? သမ်ႉတူၵ်း450ဝၢတ်ႇ ယိင်းဢွၼ်ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၶိုၼ်းထွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း 50B သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဢဝ်ဝႆႉတႃၸႂ်ႉၼွင်ႉဝႃႇ။ တီႈၼႆၶႃႈၶိုၼ်းထၢတ်းတူၺ်း မီးယူႇ2ေၶႃႈ။
1) ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းသမ်ႉၶႆႈဢဝ်ေပႉပုၼ်ႈၵူၼ်းေၵႃႉလူဝ်ငိုၼ်း ???
2) ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလူဝ်ငိုၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းပၼ်ၼႃႈလီ ???
ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် မူၼ်ႉေမးယဝ်ႉ တႆးႁဝ်းဢူိဝ်း။


Post>>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts