တꨤင္းမုင္ꨳမြင္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ

              သင္ဝဳꨳꨀိူတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ꨁꨯꨳယူꨲ ꨁꨯꨳꨀိꨓ္ ꨁꨯꨳသဳꨲ ၊ ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨀိူတ္ꨲမဳး ꨡမ္ꨲပဳးသင္ေသေꨀဳꨵ လိူဝ္ဝဳꨳ ေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨟဳ ꨡဝ္ ꨟင္းꨕ္ꨮမꨓ္းယူꨲ ၊ မꨤင္ꨲေꨀဳꨵသမ္ꨵ ꨀူိတ္ꨲမဳး ꨡဳꨀဳꨲ ꨡမ္ꨲတိမ္ေꨀဳꨳ မီးတꨤင္းꨓမ္ ၊ ေတလꨯꨳꨬꨓးꨀြပ္ꨳꨀမ္ꨲ ေꨀဳꨳဝဳꨳလꨯꨳ။ တဳꨲေတတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲမဳး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵလြင္ꨳ ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨟဝ္း လြင္ꨳꨁꨱꨓ္ꨲတဳꨵ ꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳလꨯꨳဝူꨓ္ꨵေတꨵေတꨵ။

               ꨟဝ္းꨀူိတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳး ေတလꨯꨳထူပ္း လြင္ꨳလီလြင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ယူꨲေသꨲေသꨲ ꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮေသေꨀဳꨵ လြတ္ꨳပိူꨓ္ꨳေသꨵပိူꨓ္ꨳꨬꨓး ပူိꨓ္ꨳလဳꨲ ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳလြင္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨟဝ္း ပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨓ္လီꨟဝ္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္သꨕဳꨵဝဳꨵ မူိင္းꨀူꨓ္းꨟဝ္းယဝ္ꨵ ၊ လိူဝ္ဝဳꨳ ယဳꨲေပယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ꨀိူတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳး တဳꨲေတေတဳꨲသူꨳ တဳꨲေတ ꨟꨤတ္းတဳꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ။ လြင္ꨳယူမ္ꨳယြမ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳ ေတꨵတုိꨓ္း မီးꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲယဝ္ꨵ ၊ ꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮတိမ္ထူမ္ꨳ ( Nobody is perfect ) ၊ လုမ္ꨵယဝ္ꨵလုꨀ္ꨵ တူꨀ္းယဝ္ꨵ ꨁိုꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳ ေပဳးꨅꨱပ္းꨡြꨀ္ꨲလိူတ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳ ꨡဝ္ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳသြꨓ္ ၊ ေပဳးꨟူꨵဝဳꨳꨕိတ္း ꨟꨮ္ꨳေမဳꨬမး ꨁိုတ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေပဳးပꨱꨓ္လြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨬဝꨳ လိူဝ္ဝဳꨳ ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵꨟꨱတ္းꨕိတ္းေတꨵ ေတꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ ꨟူꨵꨕိတ္းယဝ္ꨵ လိူဝ္ေမဳ မူꨓ္ꨵေမးတူဝ္ꨀဝ္ꨲ ေသꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳထုိင္ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨀဝ္ ꨟꨮ္ꨳထုိင္တီꨳ။

                 မူိဝ္ꨳꨁဳꨳꨟဝ္းေတꨲ ꨕꨰဝ္ တီꨳꨓ္ꨮးမူိင္းထꨯးꨓꨯꨵ လြင္ꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨀူꨓ္းမူိင္ꨁဝ္ လြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ တꨤင္းꨟူꨵꨁဝ္ လြင္ꨳꨟဳ လꨰင္ꨵတြင္ꨵꨁဝ္ꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵ လꨯꨳဝဳꨳ မူိဝ္ꨳမူိင္း American ꨬလꨳ မူိင္း Singapore ေတꨵေတꨵ။ လꨤꨯးꨟဳငိုꨓ္း ꨓ္ꨮးမူိင္းထꨯး ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီး ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲ ꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းꨟူꨵꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ မူိင္းꨟဝ္း ( Myanmar ) ေသꨡိတ္း ꨀꨮဳꨲꨀꨓ္ေတꨵေတꨵ။ ꨁဳꨳေတ လꨤတ္ꨳꨬꨓꨳတီꨳ ꨡꨓ္ꨀူꨓ္းꨟꨓ္တꨤင္းꨓမ္ ꨬလꨳ ꨟူꨵတꨤင္းꨓမ္ ဝꨯꨵဝဳꨳ လြင္ꨳꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ ꨀူꨓ္းယြꨓ္း ꨓꨯꨬလꨳ မူိင္းထꨯးꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨓ္မီးꨀူꨓ္းယြꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟꨓ္မီး ꨀူꨓ္းꨟဳလꨀ္း ꨁူဝ္းꨁြင္ပိူꨓ္ꨳ ၊ ꨀူꨓ္းယြꨓ္း မူိင္းထꨯး ꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨡဝ္ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲေသယြꨓ္းꨀိꨓ္ꨡဝ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨁဝ္ေတလꨯꨳ ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨁꨤမ္ꨲပꨓ္ꨕဝ တူꨀ္းတꨰမ္ေသ ꨟဳယြꨓ္းပိူꨓ္ꨳ။ မူိင္း American and Singapore ေꨀဳꨳမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨀူꨓ္းယြꨓ္းမူိင္းꨁဝ္ꨓꨯꨵ ေတꨡဝ္ပိင္ꨲꨉဳꨲေသယြꨓ္း ေတꨡဝ္ လြင္ꨳတိꨓ္ꨲတြꨯꨲ ၊ လြင္ꨳတꨤင္းꨀဳꨳ ၊ လြင္ꨳꨕꨤမ္းတဳ ꨬလꨳ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ။ သင္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲမီး တိင္ ꨁဝ္ꨡဝ္မိုဝ္းေသ ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ ေတꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨟဳး ေတꨟꨱတ္းꨟꨤင္ꨳ Cartoon ꨟဳး ꨅဳꨵꨀꨮဳꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ သင္ꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္းသမ္ꨵ ꨡဝ္တိꨓ္ꨲေသ တြꨯꨲ Drum ေသꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ တီꨳတိူꨀ္ꨳတိူꨀ္ꨳ ꨡမ္ꨲမီးတိင္ ꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္း ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵသူပ္းေသ ꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳ Paint ။ ေပဳးတူꨉ္းꨉဳးꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨟꨓ္ꨉဳးꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ လီꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵ ေꨁဳꨳꨁူမ္ေတꨵေတꨵ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္း မီးတိင္ မီးမုိဝ္းꨓꨓ္ꨵ တုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ တုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵꨟဳꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း။ မူိဝ္ꨳꨁဳꨳ ေတယꨤမ္ꨳꨁဝ္ꨳ တီꨳမူိင္း ထꨯးꨓꨓ္ꨵ ꨁဳꨳယꨤမ္ꨳထꨤမ္ꨲꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳ မꨓ္းꨡဝ္ မိုဝ္းေသꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳဝꨯꨵ ယဝ္ꨵꨡဝ္တꨤမ္းꨁꨤꨯ ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨁိုꨀ္ꨵသမ္ꨵ 100B ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡမ္ꨲေပဳး ꨁုိꨀ္းသမ္ꨵ 50B ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေပဳးꨡြꨀ္ꨲသီꨲလီ ꨬလꨳလꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵသမ္ꨵ 20B ꨕ္ꨮလꨯꨳꨅ္ꨮꨟꨤင္ꨳလꨯꨳေꨀဳꨳ ꨡဝ္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡဝ္ငိုꨓ္းတꨤမ္းပꨓ္ꨓ္ꨮး မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္မꨓ္း ၊ သင္ꨁꨯꨳꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳ တူဝ္ꨟဝ္း ꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨅꨓ္ေꨀဳꨳ မꨓ္းꨟꨱတ္းပꨱꨓ္လꨯꨳ ။ ꨁဳꨳꨟꨓ္ယဝ္ꨵ ꨁဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮေသ ထꨤမ္ꨲမꨓ္းꨀꨮဳꨲ ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္း ꨡꨓ္မꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨡꨓ္ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵမꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ။
       
                မꨓ္းꨁိုꨓ္းလꨤတ္ꨳꨬꨓꨳꨁဳꨳဝဳꨳ / ꨀဝ္ꨁဳꨳꨡမ္ꨲမီးတိင္ ꨀူꨉ္းသမ္ꨵမီးသူပ္းꨬလꨳတြင္ꨵ သြင္ꨟူဝ္းꨓꨯꨵ ေပဳးꨡမ္ꨲသ္ꨮꨲပꨓ္ မꨓ္း မꨓ္းꨅင္ꨲတိူဝ္ꨵပꨤꨯးယူꨲလီꨟဝ္း ထုိင္တီꨳꨀူိတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳးေꨀဳꨳမိူꨓ္ꨡမ္ꨲမီးꨀဳꨳꨁꨤꨓ္ ၊ ( ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮꨁဳꨳေꨀဳꨳလꨯꨳဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ ေꨡဳꨳꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီးတိင္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨁꨤမ္ယြမ္း ꨕဝ ꨁဝ္လူးꨓꨯꨵ ထုိင္တီꨳꨡမ္ꨲမီးတိင္ေꨀဳꨳ ꨁဝ္ယူꨲꨟꨮ္ꨳ တူဝ္ꨁဝ္မီးꨀဳꨳꨁꨤꨓ္လူး ) ၊ ꨁဳꨳေꨀဳꨳလꨯꨳꨁိုꨓ္းထꨤမ္ꨲထꨰင္ꨳဝဳꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းသမ္ꨵꨁꨯꨳပꨱꨓ္သင္လဳꨓꨯ မꨓ္းသမ္ꨵလꨤတ္ꨳꨁဳꨳꨁိုꨓ္းဝဳꨳ သင္ꨀဝ္မီးငိုꨓ္းꨓမ္ယဝ္ꨵ ꨀဝ္ꨁꨯꨳ ꨀꨮဳꨲသ္ꨮꨲတိꨓ္ꨲ သင္မီးတိꨓ္ꨲလꨰꨀ္း သ္ꨮꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨲ ေတꨀꨮဳꨲꨟဳꨕိုꨀ္းꨀဳꨳ ꨕုိꨀ္းꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ေသေတလꨯꨳငိုꨓ္းꨀꨮဳꨲေသ ꨅြꨯꨳꨀူꨓ္းꨕꨤတ္ꨲ ꨬလꨳ ꨟူင္းꨀူꨓ္း တူꨀ္ꨵꨁီꨵတဳꨵ ။ ꨁဳꨳထြမ္ꨲယဝ္ꨵ ေꨁဳးꨁူမ္ꨀꨮဳꨲလꨤꨯးလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီး ꨡဳꨲꨀဳꨲတꨱမ္ ꨓꨯꨵ ꨁဝ္တꨤင္းမီးေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨁဝ္တꨤင္းꨁꨤမ္ꨓဳꨳလꨱꨀ္ꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳေသꨟꨱတ္း။ ေပဳးမဳးတူꨉ္းေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္းေꨀဳꨳ ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮမꨓ္းသုင္ေတꨵေတꨵ။
ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳꨁိုꨓ္းဝꨤꨯꨲ တူꨉ္းတꨤင္းလင္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵလူး မီးတိꨓ္ꨲ မီးမုိဝ္း တꨱမ္ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨟꨱတ္းသင္ꨬလꨳ ꨟဝ္းတုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵ ꨟဝ္းတုိꨀ္ꨵယဳꨵꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨡꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲယူꨲတိꨀ္းတိꨀ္းယူꨲလဳꨲ။ေပဳꨳꨬမꨳꨅ္ꨮꨵꨀꨮဳꨲꨟꨱꨓ္းသမ္ꨵပꨤꨯꨳꨟꨱꨓ္း ေပဳꨳꨬမꨳသူင္ꨲꨀꨮဳꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း သမ္ꨵꨀူꨳꨀꨮဳꨲꨟဳ ꨕိူဝ္ꨬလꨳꨟဳꨬမးꨀူꨉ္း ၊ ပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲမီးတိꨓ္ꨲꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္း ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းပိူꨓ္ꨳ လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ပိူꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲယြꨓ္းꨀꨤꨓ္ꨵ မူိꨓ္ꨟဝ္းမီးတိꨓ္ꨲ မီးမုိဝ္း။ ꨕဝ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵယူꨲေသꨲေသꨲ ꨀူꨉ္းꨁဝ္ꨡမ္ꨲယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳ ။
ꨁဳꨳမီးတꨯးေꨀဳꨵ ေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳ ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း (IT) ꨅြမ္းꨀꨤꨓ္ မꨓ္းပꨱꨓ္မꨤꨓ္ꨳ တီꨳမူိင္းလူင္ တဳꨲꨀုင္ꨲ ၊ မꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ꨓုိင္ꨳꨕꨤꨯꨲ ꨀူꨉ္းမꨓ္းပဳး ဝဳꨲသꨓဳꨲ လꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ။ ꨁဳꨳေꨀဳꨳ လြမ္လြမ္ဝူꨓ္ꨵꨓ္ꨮးꨅ္ꨮယူꨲ မꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ꨓုိင္ꨳꨕꨤꨯꨲ သမ္ꨵꨁꨯꨳလꨱꨓ္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ ေတꨟꨱတ္းꨟိူဝ္ပꨱꨓ္လꨯꨳ ေပဳးလူင္းꨟူင္းꨟꨱꨓ္း (IT) ယဝ္ꨵꨟဝ္းꨀꨮဳꨲလꨱꨓ္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ မꨤꨀ္ꨲသြꨓ္းဝꨤꨯꨲ ꨅြမ္းꨀꨓ္ ꨀꨮဳꨲလꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲꨓင္ ေꨀဳꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ လꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲသြꨓ္းဝꨤꨯꨲ ေꨀဳꨳꨀုမ္လူမ္ꨵတိꨀ္းတိꨀ္း ꨕ္ꨮေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨁꨯꨳꨁဝ္ꨳꨅြမ္းထိမ္းမꨓ္း။ ပူꨓ္ꨵမဳး 2လိူꨓ္ ꨟဝ္းꨁိုꨓ္းလꨱꨓ္ꨳꨅြမ္းꨀꨓ္ ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨵ ꨁိုꨀ္းလိူဝ္ေသꨟဝ္းꨀꨮဳꨲ လီလိူဝ္ေသꨟဝ္းꨀꨮဳꨲေတꨵေတꨵ ၊ ꨁဳꨳꨟꨓ္ယဝ္ꨵ ꨁဳꨳꨡꨤမ္းꨀꨮဳꨲေတꨵေတꨵ ေပဳးမဳးထꨤတ္းတူꨉ္း ꨀꨤꨓ္ꨟꨱꨓ္း ပꨤꨯး (IT) ꨓꨯꨵေꨀဳꨳ မꨓ္းမီးပဳꨓူိဝ္ꨟဝ္း ꨁꨱꨓ္လီ လိူဝ္ေသꨟဝ္းထꨰင္ꨳ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ မꨓ္းꨅꨤꨯး ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨀꨮဳꨲ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁြင္ꨲလꨤꨓ္ꨵ ပꨤꨯး (IT) ꨬလꨳ လꨤꨓ္ꨵ Computer and Mobile ꨀꨮဳꨲ။
           
              ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨟꨓ္ New generation ꨟဝ္းယဝ္ꨵ ꨅ္ꨮꨡမ္ꨲလီ ꨡဝ္ꨅ္ꨮဝဳꨳ ꨁꨤꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨁီꨳယဳꨳ ပꨱꨓ္ꨁီꨳလဝ္ꨳ လိုꨓ္းသုတ္းမဳး ꨡမ္ꨲꨅင္ꨲꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္တီꨳလ္ꨮ ၊ ꨡမ္ꨲမီးေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း ယူꨲꨀꨮဳꨲဝꨓ္းဝꨓ္း ပ္ꨮꨵဝꨓ္းတꨤꨯꨀူꨉ္း ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨟူဝ္ꨓꨯꨵ သူꨁဝ္ေတေမဳꨡဝ္ပꨱꨓ္ ꨕြꨓ္းလီေသ ေတေမဳꨡဝ္ ꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္တြꨓ္ꨳသြꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲ သူꨁဝ္ꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲ ၊ ꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳလꨤင္းလီ ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳꨡဝ္ဝꨤꨓ္ꨳꨡဝ္မူိင္းꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ မူိဝ္းꨓဳꨳေသꨀမ္း ငိꨓ္းꨅူမ္းꨓမ္ꨓမ္ꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts