ပၵ်းပိူင် မိူင်းSingapore ႄလႈ တၢမ်ႇမိူင်းၶဝ်

ပၵ်းပိူင်ယူႇၵိၼ်ၶဝ်လႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇ
ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ
--------------------------------------
မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်း မိုတ်ႈႁူဝႆႉယူႇ။ ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် တၢမ်ႇ မိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈမိူင်းၶဝ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်လီ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇမႃး တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တၢင်းႁူႉဢိတ်းဢွတ်း တႃႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆႉႉႉႉ။
ဢွၼ်တၢင်းၸူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။
ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ
- (100)ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေႃႈလဵဝ် (101,449)
- (500) တူၵ်းမွၵ်ႈ (5)သႅၼ်ပၢႆ
- (1000) တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (သိပ်းသႅၼ်ပၢႆ)
- (10000) တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (100 သႅၼ်ပၢႆ) ၼႆၼပ်ႉၵႂႃႇသေၵမ်း။
သႅၼ်ပၢႆႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇသီႇၶၼ်ပၢႆၵဝ်ႈပျႃး ဢဝ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (26၊ 12၊ 2017)ဝႃႇ။
ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၼ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ
1) တၢမ်ႇၶွၼ်ႉ။
• တၢင်းယၢဝ်းၶွၼ်ႉ 1.2m
• တၢင်းဝႆး ၽတ်ႉၽဵင်ႇၶဝ်ႁႅမ် 160km/hr
• ၵူၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သင်ႁႅမ်ၵ တေထုၵ်ႇၺႃးမွၵ်ႈ တီႈၼမ်သုတ်းၵေႃႈ 24ၵမ်း။
2) တႄႇမိူဝ်ႈပီ 1987ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ဝႃႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼိူဝ် MRT ဢၼ်ၶဝ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း S$ 500 တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (507ႇ239) ငိုၼ်းထႆး 12ႇ196 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။
3) ပႅင်ႇသေ ပီႇဢႄႇ (ဢၼ်ႁဝ်းဢူမ်ၵဵဝ်ႉ) မေႃယႃၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်တၢင်ႇဢၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် တူၵ်းၶွၵ်ႈ (2)ပီလႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မွၵ်ႈ (1ႇ014ႉ4437) ႁႅင်သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။
4) သင်လၵ်ႉလႅၼ်ႈ Wifi တီႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇၵူၼ်း သင်ႁဵတ်း (hacking) ပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈသၢမ်ပီ။
5) တီႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လဵၼ်ႈ ၵႂႃႇမႃးၼင်ႈယူႇ ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ပၢၼ်းသီ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လဵၼ်းလၢႆးၸိုင် ၺႃးၶွၼ်ႉၼိုင်ႈၵမ်းလႄႈ ထွင်ႇၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်။
6) ၸွမ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်းၶၢမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶၢမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (20)တေႃႇလႃႇထိုင် ၼိုင်ႈႁဵင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈယင်းလႆႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်ပႃးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
7) တီႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢင်ႇၽၢႆႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလိုမ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းလူင်း ထွၵ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (150)တေႃႇလႃႇသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇသေ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ)။ သင်လိုမ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆၸိုင် ၺႃးၶွၼ်ႉသွင်ၵမ်းလႄႈ ၶွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်။
8) သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်း (ပဝ်ႇပႃႇလႃႇ) ဢမ်ႇၵိုၵ်းတူဝ်သင်သေ ယူႇၼင်ႈၵိၼ်ၼွၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (2000) တေႃႇလႃႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20သႅၼ်ပၢႆ) လႄႈ ၶွၵ်ႈ သၢမ်လိူၼ်။
9) ဢွင်ႈတီး ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇယဵဝ်ႈၼႆ တၢမ်ႇငိုၼ်း (2000)တေႃႇလႃႇလႄႈ ၶွၼ်ႉၼိုင်ႈၵမ်း။
10) ပႅင်ႇသေတီႈပႅတ်ႈၵူၺ်ယိုဝ် ယုၵ်ႉယၵ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇပႅတ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈၼႆ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (1000) တေႃႇလႃႇ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (10) သႅၼ်ပၢႆ။
11) ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တီႈၵိူဝ်းယမ်သေ တေဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းထဵင်မေႃးမေးၵၼ်၊ သင်ဝႃႈၽိတ်းထဵင် မေႃးမေး ၵႂၢမ်းၼမ်တေႃႇၵၼ်ၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (10000) တေႃႇလႃႇ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (10ႇ144ႇ142) တူၵ်းၶွၵ်ႇသၢမ်လိူၼ် ၶွၼ်ႉသၢမ်ၵၼ်း။
12) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်းၽိူၼ် ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ဢၼ်မၢၼ်ႈဝႃႈ (ၸႃပွႆးထူဝ်း) ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈငိုၼ်း Tip money ယိုၼ်ႈပၼ် Service ၼႆ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸၼ်ႉတႅမ်ႇၼႃႇလႄႈ သင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ တိူင်ႇလၢတ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (10000)မိုၼ်ႇ၊ ၶွၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵမ်ႈ၊ လႄႈ ၶွၵ်ႈ သွင်လိူၼ်။
13) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼႆ ဢဝ်မိုဝ်းၸိၼႃႈတမ်တႃၵၼ်သေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလိူင်းၸိူင်း ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်း တူၵ်းတႅမ်ႇတႄႉꧦဝႃႈꧦ ဢၼ်ၼိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။
14) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃပူဝ်ႇၼႆ သင်ဝႃႈ Hugging တၢင်ႇၵေႃႉ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇၶွၼ်ႉ သွင်ၵမ်း။
15) သင်ဝႃႈလူလွမ်ထိင်း လဵင်ႉမႅဝ်း မႃၶဝ်သေ လိုမ်းၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈၶီႈ ယဵဝ်ႈသတ်းလဵင်ႉၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (500)တေႃႇလႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၶဝ် ၽင်ႉသတိပၼ်ၵၼ်သေၵမ်း။
16) သင်ဝႃႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼိူဝ်လူတ်ႉၾႆးၼႆ (1000)တေႃႇလႃႇ၊ သင်ၵိၼ်မၢၵ်ႇတူးရိၼ်း မၢၵ်ႇလၢင်းလိၼ် လႄႈ တေႃႇၶိူင်ႈဢၼ်မေႃၸၢင်ႈတႅၵ်ႇမႆႈပႃးၸွမ်းၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (5000)တေႃႇလႃႇ။

17) သင်ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆး ၶီႈတိူဝ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (500)တေႃႇလႃႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ သင်ၵႂႃႇလႄႇသူၼ်သတ်းသေ ၵႂႃႇလဵင်ႉဢွႆႇတၢင်းၵိၼ် တူဝ်သတ်းၶဝ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈၼႆၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇ၊ ၵိုတ်းၵႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇ၊ ၸႅတ်ႈၺႃးယုင်း ၼွၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢႅင်ႇၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ တေလႆႈတၢင်းႁူႉ တႃႇႁဝ်း ပိူၼ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပၵ်းပိူင်ပိူၼ်ႈ ၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉၸူိင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈၽိတ်းၺႃး ႁဵတ်းမႅၼ်ႈၺႃးပေႃးၸိုင်ၼႆ ဢမ်ႇမီးတႃႇတေထဵင် တိုၼ်းဝႃႈတေလႆႈၺႃးဢမ်ႇၵၢတ်ႈတႄႉ လိုၼ်းသုတ်ႈ ၶႂ်ႈသင်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ႈဝႃႈပီႈꧦၼွင်ႉꧦႁဝ်းၶဝ် တေဢႅဝ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃတူၺ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇမႃးပႆယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။ သင်တဵမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇၶႂၢင်းပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈေၼႃ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။


Post _ S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts