မူိဝ္ꨳလꨱဝ္သင္ꨡဳꨲယု မ္ꨮးမီး ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳꨀꨤင္ ( 20 - 30 ) ထုꨀ္ꨲလီလူꨡꨤꨓ္ꨲ


သင္ဝဳꨳမ္ꨮးမီး ꨡဳꨲယုꨲ (20) ꨁိုꨓ္ꨳꨓူိဝ္ယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨁိင္ꨲꨓꨯꨵꨁꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨕြင္းယꨤမ္းမ္ꨮးေတလꨯꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨬလꨳ မီးတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ ။ ေပဳးထုိင္မဳး ꨡဳꨲယု (20 ꨬလꨳ 30) ꨓꨯꨵ ေပဳးꨡဝ္ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲဝဳꨳေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳꨟပ္ꨵꨅုမ္ꨲပြꨯꨵ ( Graduation ) ဝꨯꨵꨓုိင္ꨳꨓုိင္ꨳꨡꨤꨓ္ယဝ္ꨵ ၊ ယဝ္ꨵ ꨁိင္ꨲꨁꨤဝ္းꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵမꨓ္းေတꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨟဝ္း လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯ ꨀꨮဳꨲတꨤင္းတီꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ၊ ဝꨤꨯးလင္ (20) ပꨤꨯꨀꨮဳꨲꨓꨯꨵ မ္ꨮးထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္လြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲတူဝ္ꨀဝ္ꨲꨟꨰင္းꨟꨰင္းယူꨲ တီꨳꨡꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း တဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း ေတမီးယူꨲ (7) ꨟူဝ္ေꨁဳꨳ -
꨼) လူဝ္ꨲꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း
ယဳꨲေပဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ ꨀꨤꨓ္ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨀꨤꨓ္ꨟဳပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳ သုတ္းယဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲမီးသင္ထꨰင္ꨳ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨯထုꨀ္ꨲလီ ꨟဳ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨟဳꨡဝ္ေသေသ ။ေပဳးမီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ယဳꨲယူꨲလꨤꨯ ယဳꨲေပယဳꨵꨁꨤဝ္းယꨤမ္း လူဝ္ꨲꨟဳေမဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္ꨳ ꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨟဳသြꨓ္ꨡဝ္ပိင္ꨲꨉဳꨲ ၊ ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨓူိဝ္ Online ꨬလꨳ ꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳသြꨓ္ပꨓ္ လိꨀ္ꨳလိꨀ္ꨳလꨤꨯးလꨤꨯး Free ေꨀဳꨳမီးတꨤင္းꨓမ္ လူဝ္ꨲေမဳꨟဳꨡဝ္မဳးသ္ꨮꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ။ မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတꨤꨓ္းမူိဝ္ꨳလ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨟဳꨟꨱꨓ္းꨟူꨵꨀူꨳꨁꨤဝ္း ယဳꨲေပꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းယဳꨵꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁုိꨓ္း။
꨽) ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨀူဝ္ꨟꨱတ္းꨕိတ္းသင္
ေပဳးထုိင္မဳး ꨡဳꨲယု 20 ပꨤꨯယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨟဝ္း ꨡမ္ꨲဝဳꨳယိင္းꨅꨤꨯး ပꨱꨓ္ꨕြင္းꨅ္ꨮဝꨤꨯး ꨬလꨳ ꨅ္ꨮꨟꨤဝ္ꨵꨟꨰင္း ။ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ ယိူင္းꨡꨤꨓ္းသင္ ꨁꨯꨳꨀꨮဳꨲတꨤင္းလ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳမီး ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨟꨤတ္းꨟꨤတ္းꨟꨤꨓ္ꨟꨤꨓ္ ယဳꨲေပꨀူဝ္ꨕိတ္း ယဳꨲေပꨀူဝ္သင္ ေပဳးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္လြင္ꨳလီ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီတဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္ꨕိတ္းꨀꨤꨓ္ထုꨀ္ꨲꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္သြꨓ္ꨀူꨓ္းꨟဝ္း မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္သြꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨟဝ္း ꨟꨮ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮေသꨓꨯꨵထꨰင္ꨳꨀူꨉ္း။
꨾) လြင္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨟြမ္ꨅူꨵငိုꨓ္းတြင္း
လြင္ꨳꨓꨯꨵေတꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳေတလꨯꨳေမဳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းငိုꨓ္း ေတလꨯꨳေမဳꨟြမ္္ပꨰင္းငိုꨓ္းတြင္းေတꨵေတꨵဝဳꨳဝဳꨳ ꨬလꨳ ေတလꨯꨳေမဳꨅꨤတ္းငိုꨓ္းတြင္း လြင္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨟဝ္း လမ္လြင္ꨳေတꨵေတꨵ။ ေပဳးꨡဝ္ꨀူꨓ္း မူိင္းပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳ ꨬလꨳ ပိူꨓ္ꨳသြꨓ္လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲပိူꨓ္ꨳဝꨯꨵ ေပဳးꨀူꨓ္းꨓုိင္ꨳေꨀဳꨵ ꨡမ္ꨲဝဳꨳ ꨅꨤꨯးယိင္း ေပဳးထုိင္ ꨡဳꨲယု (25) မဳး ေတလꨯꨳေမဳꨟြမ္ငိုꨓ္း ꨬလꨳ ꨅူꨵငိုꨓ္းလꨯꨳ ꨓုိင္ꨳလိူꨓ္ ꨓုိင္ꨳလိူꨓ္ (200) ေတဳꨲလဳꨲ (ငိုꨓ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨓိုင္ꨳသꨰꨓ္) ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ေတလꨯꨳ လူင္းꨡလꨤင္း ( Investment) ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းဝꨯꨵ ꨓုိင္ꨳတီꨳတီꨳဝꨯꨵ။ သင္ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳမဳး ေပဳးမ္ꨮးမီးꨡဳꨲယု 65 မဳး ငိုꨓ္းꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨡꨓ္မꨓ္း ꨟြမ္ဝꨯꨵ ( Save Money ) မ္ꨮးေတ
မီးꨀꨮဳꨲ 8000 ေတဳꨲလဳꨲယဝ္ꨵ ။ ꨀြပ္းꨓꨯ ေပဳးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ယူိင္း
ꨡꨤꨓ္းꨁꨯꨳꨀိꨓ္ꨁꨯꨳယူꨲ မူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳ ꨁꨯꨳမီးꨓဳꨳမီးတဳ မူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳ ေမဳꨅူꨵငိုꨓ္း ꨬလꨳ ေတလꨯꨳေမဳꨅꨤတ္း ငိုꨓ္းတြင္း ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းမီး ꨕြꨓ္းလီ ꨓူိဝ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨁိုꨀ္ꨵꨁိုꨀ္ꨵ။ ငိုꨓ္းထုꨀ္ꨲလီꨅ္ꨮꨵꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨵ ငိုꨓ္းထုꨀ္ꨲလီꨡြꨀ္ꨲꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨅ္ꨮꨵ
ꨁိုꨀ္ꨵꨁိုꨀ္ꨵ။
꨿) ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ꨳလိꨀ္ꨳမꨤꨯꨬလꨳ ꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္
ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ မီးသင္ေတꨵေတꨵ ꨟꨮ္ꨳတꨰမ္ꨳလူင္းꨓ္ꨮးပပ္ꨵ ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳမီး Plan ေသေသ။ သြင္လြင္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ငဝ္ꨳꨁꨤမ္ꨲပိုꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ ၊ ꨟꨮ္ꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳမꨤꨯ ( Note Book ) ဝꨯꨵ မူိꨓ္ꨡꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ယိူင္းꨡꨤꨓ္း ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလြင္ꨳ ပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨲမီးꨟဳး ပꨤꨯးꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨟဳး ꨬလꨳ ꨀူꨳပꨤꨯးပꨤꨯး။ သင္ꨟꨱတ္းꨓꨯꨅုိင္ꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း
ꨡြꨀ္းꨟဝ္းေꨀဳꨳေတ ꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္းမဳး ၊ ꨓ္ꨮးမုိဝ္း ꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးငိုꨓ္း ေသꨡိတ္းေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ေပဳးမီး ꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ယူꨲꨓꨯꨅုိင္ꨳ မꨓ္းမူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ယူꨲယဝ္ꨵ။
ꨡမ္ꨲမီးꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳ လိꨀ္ꨳမꨤꨯသင္ꨓꨯꨅုိင္ꨳ သမ္ꨵဝဳꨳ
ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ ꨁုꨓ္ꨳသုိꨀ္း ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ သေထးလူင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ မꨓ္းေꨀဳꨳတုိꨓ္း
ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္မဳးလꨯꨳ။
ꩀ) ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳတူင္ꨵꨓိူင္ꨳ ꨬလꨳ ꨅ္ꨮၾတဳး
တြꨓ္ꨳတဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတယူꨲလီ ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ မ္ꨮꨲသုင္ꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳမီး ꨀꨤꨓ္တူင္ꨵꨓူိင္ꨳ Exercise ယူꨲေသေသ ꨓꨯꨵေꨀဳꨳလမ္လြင္ꨳေတꨵေတꨵ ꨡဝ္ေပꨵလꨯꨳ ꨁꨱꨓ္ (Enemy) တꨤင္းꨓြꨀ္ꨲလꨯꨳꨀူꨉ္း ေပဳး ꨓ္ꨮးတူဝ္ꨟဝ္း ꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨡဝ္ေပꨵလꨯꨳေꨀဳꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းꨟဝ္း လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္းꨁꨯꨳပꨱꨓ္ꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲထုိင္တီꨳလ္ꨮ ၊ ယြမ္ꨵမီးꨀꨤꨓ္ တူင္ꨵꨓူိင္ꨳ ꨬလꨳ သင္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းမဳး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း လြင္ꨳယꨤပ္ꨲꨟဝ္း ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨡြꨀ္းꨟဝ္းေတဝူꨓ္ꨵလꨯꨳလီ ꨬလꨳ ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨟဝ္းေတꨁိုꨓ္ꨳꨓဳꨳလꨯꨳလီ။ တဳꨲꨡြꨀ္းꨟဝ္း ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း ေတꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္းေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳမီးꨅ္ꨮသမထီꨵ ꨬလꨳ ꨅ္ꨮၾတဳးယူꨲေသေသ ꨀြပ္ꨳꨓꨯꨅ္ꨮေတꨓြꨓ္းꨡမ္ꨲꨓꨓ္ မူိင္းလꨰင္းမဳး ꨾ ꨓဳးထီး ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳ ဝꨯꨵꨅ္ꨮꨓိမ္ ꨟꨮ္ꨳꨓင္ꨳပꨓ္ ၾတဳး။ ယြမ္ꨵꨓင္ꨳၾတဳးꨬလꨳ ꨅ္ꨮꨟဝ္းေတꨀတ္းယꨱꨓ္ꨳꨅ္ꨮ ꨬလꨳမီးလြင္ꨳꨅ္ꨮ ꨓိမ္ တတ္းတတ္းသင္ေꨀဳꨳေတꨡမ္ꨲꨕိတ္းသင္။ လြင္ꨳꨓင္ꨳၾတဳးꨓꨯꨵေꨀဳꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္လြင္ꨳꨀꨤꨓ္သဳꨲသꨓဳꨲ ꨟဝ္းꨓုိင္ꨳꨡꨓ္။
ꩁ) ယဳꨲေပယုမ္ꨲပိူꨓ္ꨳလူိဝ္ေသတူဝ္ꨀဝ္
ေပဳးꨀုမ္ꨲတူꨉ္း တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္း ꨡူိꨉ္းလီꨟဝ္း ꨬလꨳ ꨅြမ္းတူင္ဝူင္းꨟဝ္း ꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ပိူꨓ္ꨳလꨯꨳမီးꨟူိꨓ္း မီးေယး မီးငိုꨓ္းတြင္းꨁမ္း ꨓမ္ꨀူꨉ္းေတꨵ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨬလꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨅင္ꨲေမဳꨟꨤꨯꨬလꨳ လူꨵ။ ꨟꨓ္ပိူꨓ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေသ ꨀဝ္ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨀဝ္ေတꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨡမ္ꨲမီးမူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳလꨯꨳ
ꨀုမ္ယုမ္ꨲပိူꨓ္ꨳလိူဝ္ေသ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨀူꨉ္းေတꨵ တုိꨓ္းꨡမ္ꨲမီးဝꨓ္းမꨓ္းတဳꨲေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲလꨯꨳ ဝꨤꨯးလိုꨓ္းမဳး ေမဳပꨱꨓ္ꨀꨮဳꨲ ꨀူꨓ္းယြင္ꨲꨀူꨉ္း။ တဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳမီးꨀꨤꨓ္ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းယူꨲေသေသ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳယုမ္ꨲယꨤမ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨀူꨳꨁꨤဝ္းꨡမ္ꨲဝဳꨳ မူိဝ္ꨳꨅ္ꨮတူꨀ္းꨟဳး မူိဝ္ꨳတုꨀ္ꨵꨁ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ တုꨀ္ꨵꨁ လꨯꨳꨟြင္ꨵလꨯꨳꨟꨤꨯꨳ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨕုꨀ္ꨳမဳး
ꨅင္ꨲလꨯꨳယုမ္ꨵ ꨅင္ꨲလꨯꨳမီး ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁူဝ္ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ေတလꨯꨳယုမ္ꨲꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတူဝ္ꨀဝ္ ꨬလꨳ တꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮတူဝ္ꨀဝ္လိူဝ္ေသပူိꨓ္ꨳေသꨲေသꨲ။
ꩂ) ꨟꨮ္ꨳမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ
ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ ꨟꨮ္ꨳမီးေသꨲတဳꨓဳꨲ ယဳꨲေပꨟꨱတ္း ပူꨓ္ꨵဝူꨓ္ꨳပူꨓ္ꨵꨀမ္ꨲꨀူꨉ္း။ေပဳးꨟဝ္းမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ ေမဳ
ဝꨯꨵꨅ္ꨮလီေတဳꨲပိူꨓ္ꨳ ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳꨕြꨓ္းလီမꨓ္းတုိꨓ္းမဳးꨅူးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ၊ ေပဳးꨟꨓ္ꨀူꨓ္း တုꨀ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨕꨤတ္ꨲ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းပꨤꨯေꨕးꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨅြꨯꨳထꨰမ္ ꨟꨮ္ꨳေမဳပꨓ္ꨟꨰင္းပိူꨓ္ꨳ သမ္ꨵꨡမ္ꨲသင္ ꨡမ္ꨲမီးငိုꨓ္း
ꨅြꨯꨳပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ သင္မီးꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္း ပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨁဝ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္း
တူꨀ္းꨀိꨓ္း တူꨀ္းသုမ္းꨓꨓ္ꨵေတꨵ မꨓ္းလꨯꨳမီးꨟꨰင္းꨅ္ꨮေတꨵေတꨵဝဳꨳ
ဝဳꨳ။ၾꨕဳးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨅဝ္ꨳေပဳꨳသိင္ထꨤမ္း ꨟဝ္းေꨀဳꨳယꨤမ္ သင္သြꨓ္ဝꨯꨵ ꨟဝ္းပꨱꨓ္ꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း Buddhist ꨟဝ္းလူဝ္ꨲ မီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ လူဝ္ꨲေမဳပြꨯꨲဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္း ပိူꨓ္ꨳ ေပဳးꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ
ꨅ္ꨮꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨀတ္းယꨱꨓ္။
ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳꨁဳꨳ လꨯꨳꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းမဳး လꨯꨳထူပ္းမဳးꨅိူဝ္းꨓꨯꨵ ꨁိုꨓ္းꨡဝ္မဳး ꨅꨰꨀ္ꨲပꨓ္ ( Sharing ) တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨟဝ္း ꨬလꨳ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းမီးꨡဳꨲယု ꨓ္ꨮး ( 20 to 30 )
ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨟူꨵလိူဝ္ေသꨁဳꨳ ꨅူိဝ္းꨡꨓ္မီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵလီ လိူဝ္ေသꨁဳꨳေꨀဳꨳ
မီးတꨤင္းꨓမ္ ပီꨳꨟူꨵꨓုိင္ꨳ ꨓြင္ꨵꨟူꨵသြင္ ꨓꨯေသꨬလꨳ ꨟဝ္းꨟဳး ꨕ္ꨮꨟူꨵ ꨕ္ꨮေမဳေꨀဳꨳ ꨅꨰꨀ္ꨲပꨓ္ꨀꨓ္ꨓꨯေသꨬလꨳ ၊ သင္ဝဳꨳꨁဳꨳꨟဝ္း လꨯꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္း လꨯꨳတꨰမ္ꨳ ꨡမ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮသူꨅဝ္ꨳ ꨁဝ္ꨀူꨳေꨀဳꨵေꨀဳꨳ ꨟꨮ္ꨳပြꨯꨲဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း ꨓမ္ꨓမ္ေသꨀမ္းꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။


Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts