ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ


                မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ  30.10.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:11AM ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ် ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းလဵမ်းသွင်ၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေတမီးယူႇ 20ေၵႃႉ  ၶူးသွၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးႁွပ်ႇၶမ်း။ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ေတမီးဝႆႉသွင်တွၼ်ႈ။


  1.  သပ်းလႅင်းႄၼလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
  2.  ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                 လႆဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ဝႆႉေတႉေတႉ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်း ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ် တႃႇေတတႅမ်ႈဢွၵ်ႈ လိၵ်ႈၼိုင်ႈထႅဝ်ၼႆႉ မၼ်း ယၢပ်ႇေတႉေတႉ။ ၼႂ်း ေၶႃႈထီႉၼိုင်ႈ 
  • လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
                 ႁဝ်းႁူႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇမၼ်းေတမီး ၼမ်ႉတွၼ်းႁႃႉဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈမီး ႁူဝ်ေၶႃႈမၼ်း ၊ ေတလႆႈမီး ေၶႃႈမုၼ်း လၢၵ်းထၢၼ် မၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂၢမ်းၼၢမ်းမၼ်း ၊ လဵင်ႉေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်မႃး ( Credit ) ၊ ေတလႆႈမီးၵၢၼ် တိတ်ႉ တၢမ်းၸွမ်း ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၽူႈတူၺ်းလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းေတသူၼ် ၸႂ်ႄလႈ ေတပႃးၸႂ် ဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်း တႅမ်ႈႁူပ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း။
  • ယွၼ်ႉသင်လူဝ်ႇေၶႃႈမုၼ်း ?
                 ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ  သင်ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ပဵၼ်သၢႆၸႂ်ၼိုင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း လႆႈလီၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းေပႉပုၼ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈၼမ် ၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ သင် လၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ေပႉပိူၼ်ႈ ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။ တႃႇေတလႆႈေၶႃႈမုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶွၼ်ႇၽွတ်ႇ ၽႂ်မၼ်းယူႇ။  • တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸၼ်ၸႂ်
              ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၢႆၵမ်ၼႆႉေၵႃႈ သင်ႁဝ်းေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸင်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၶိုၼ်းေၵႃႈလႆႈယူႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႅမ်ႈႁႂ်ႈႁူႉတီႈပွင်ႇၸႂ်လီလီ တႅမ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ႄလႈ ႁႂ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်းၶႅမ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၶႆႈလူဢမ်ႇၶႆႈဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး။

  • ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ?


  • ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                   မိူင်း New Zealand ၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႄလႈ ပဵၼ်မိူင်းသုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်ႈမိူင်ႈၶဝ်ယူႇ။  မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ( POWER ) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမီးတီႈ ၼႂ်းမိုဝ်း English ၶဝ်ေသတႃႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၼင်ႇလိၼ်ႄလႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်ႈေတႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ေၵႃႉယိပ်းဝႆႉ။ English ၶဝ် မီးဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ေတႉ English ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းသင် ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ယူႇမႃးဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်း။ English မႃးယိပ်းၵမ်ႈမိူင်းၶဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 80 ပီႊၵႂႃႇေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း  MaoRi ၶဝ် သင်ၶဝ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ေတယဵၼ်း ပဵၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ သင်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၼႆႉ ေတဢမ်ႇလႆႈသင် ၊  တီႈၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်း English or Local Goverment ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း English ၶဝ်ပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်း လုမ်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းMaoRi ေၵႃႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးထႅင်ႈၼိုင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။                    မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢႆၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးသထေးလူင်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ
ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ English ၶဝ် သိမ်းဢဝ်လၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈ သင်ၶႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းၼႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈေသ ၶိုၼ်းလႆႈ ႁိမ် တီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ လႆႈဝႃႈ မိူင်းNew Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်း လၢၵ်ႈလၢႆးလူင်မိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ 

                ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၸွမ်းတီႈ ပၢင်သွၼ် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ  လႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတမီးတၢင်းႁူႉၸွမ်းတၢင်းေမႃၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း Sharing ပၼ်တီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ လႆႈဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်သွၼ် ၶူးႁွပ်ႈၶမ်း မႃး လၢတ်ႈႄၼ Sharing ႄၼၵႂႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်း ေတႉေတႉ။ ငိၼ်းၸူမ်း ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com 
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts