ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                     မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 - 02 . 11.2018 လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းသၢင်ႇၶ တႆးၸုမ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႇ ၶဝ် လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉတေႉတေႉ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉလႆႈမႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပိူင်ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇပေႃးတေပဵၼ် UPDATE ၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈမႃး Sharing ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေပႃး (5)ပႃး ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉသမ်ႉတေၶဝ်ႈပႃး 10 ၵေႃႉ။
                    ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01.11.2018 ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႅမ်ႈပိူင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် မၼ်းတေမီးယူႇ (3)ႁူဝ်ၶေႃႈ _ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


  1. လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈႁဵတ်း
  2. လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း
  3. ပၵ်းပိူင်ၽူႈၸၢတ်းၵၢၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                     ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း 08:00AM ထိုင် 04:44PM လႆႈၸတ်း ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၵ်းပိူင်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်သေ ဢၼ်လူဝ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းထႅမ်ႇၶိုၼ်းတၢင်းၼမ်ၵေႃႈမီးယူႇ။


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                      " ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် တေလႆႈမီး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၵူႈလင် ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ် ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၽၵ်းတူဝႆႉယူႇ ၊  ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈၼမ်သုတ်းမၼ်း ၶူးမၼ်းသွၼ်ပၼ်လႆႈတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 25% ၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁႃလႆႈၼႂ်း ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ 25%  ၊  တႃႇတေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ၸွမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸွမ်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇၵိၼ်သဝ်းသမ်ႉ 50% ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး တေတူၵ်းတဵမ်ႇႁႃး တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႇ သၢင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ  မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ လမ်လွင်ႈတေႉတေႉ  ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တေလႆႈယူႇၸပ်းၵၼ်တႃႇသေ သင်မီး ၼမ်ႉၵေႃႈတေလႆႈမီး ပႃ သင်မီးပႃၵေႃႈ တေလႆႈမီးၼမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၸွင်ႇ မီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇလီလႄႈ မၼ်းၸင်ႇမီး ၼမ်ႉတွၼ်း ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်လီမႃး။
                        ၽူႈလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်းလႄႈ ၽူႈၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူႈၵေႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတီႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉပိူၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၶီႈယႃ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ " ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း သႅင်ႈသိုၵ်းလႆႈလၢတ်ႈ ပၼ်ၵၢၼ်တၢင်း ႁူႉ Sharing ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။                


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                       ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉသွင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းပပ်ႉလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းသႂ်ႇမၢႆပပ်ႉတေႃႇ ၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေၶပ်ႉပပ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိူၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် Sharing ၵၼ်ၵႂႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးၶပ်းပပ်ႉႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ DDC ၵႂႃႇယူႇ။
  • သႅင်သိုၵ်း
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts