ၶၢဝ်းတၢင်း ၶျွင်းတႃႇ ( Chaung Thar Beach )


   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24.12.2018 လႆႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ ၶျွင်းတႃႇ ၊ တိူင်း AYA ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။
              ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈတီႈၼႆႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼႆႈ တူၵ်းၵိၼ်း ၽၢၼ်လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၊ ဢၼ်ၼႃႇလိူဝ်သေတႆးႁဝ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဝ်းဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈတုၵ်ႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2008 မိူဝ်ႈၽွင်း လူမ်းလႅင်ႉလူင် ( လူမ်းၼၵိတ်ႉ )ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၺႃးၶၢမ်ႇတၢမ်ႇတၢႆလႄႈ လူႉၵွႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ( လူမ်းၼၵိတ်ႉ ) ယူႇ။
                         ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလေႇ လႆႈထူပ်းမႃးတီႈ ၶျွင်းတႃႇၼႆႉ ၶႃႈတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တေမီးဝႆႉယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ

 1.    လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်
 2.    ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ
 3.    ပၢႆးယူႇလီ
 4.    ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 5.    ၾႆးၾႃႉ
                             ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶျႂင်းတႃႇ  Two Night and Three Days ၼႆႉတေမီးယူႇ (5) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။

 • လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်
                     လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈတူၵ်းၵိၼ်းဝႆႉတႄႉတႄႉ ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ
ၶဝ်ၵေႃႈတေမိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းသုမ်ႉဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်ၵၢင်ႉၽိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်းဝႆႉယူႇ ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ်ၼမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းတႆး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ ႁဵတ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ႇသေယူႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၊ ၶီႈလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉသေ  ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း။


တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်


တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်


ၽွင်းၶဝ်ႈႁႃလႄႇၼႂ်းဝၢၼ်

                      တၢင်းၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ၶဝ်တေမီးၶူဝ်မႆႉဢွၼ်ႇ ၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈမွၵ်ႈသွၵ်ႇပၢႆသေၵႂႃႇ။ ၶူဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၶူဝ်ၵွႆ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈ လႄႇၵႂႃႇလႄႇမႃးလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၺႃး ၽူႈၵုမ်းပွၵ်ႉၶဝ်သေ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေမေးတၢင်းလႄႈ မေးၶူဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆႁဵင်ၵျၢပ်ႈ ( 11000 Kyat ) ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ်တေႉ တုၵ်ႉၶဝႆႉတႄႉတႄႉ။ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉႁၼ်ၺႃးၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ  ၵွပ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆးမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉႁိုဝ်???  ၼႆယူႇ။


 • ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ
                    ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၶဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈၶျွင်းတႃႇၼႆႉ တေပႂ်ႉၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးလႄႇၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်
ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉတေႉ   ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢႆတၢင်း
ၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇလႄႇၸွမ်းၵုၼ်ဢွၼ်ႇ။


ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယမ်ႉ


တႃႇတေၵႂႃႇၵုၼ်ၶၢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ


ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်


ၽွင်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉႁိူဝ်းတႃႇတေၵႂႃႇ ၵုၼ်ၶၢဝ်

                    ပေႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆလၢၼ်ႉလႄႈ လဵင်ႉမူဝႆႉယူႇ။ မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉ တေႃႉၼမ်ႉၶၢႆ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇတီႈၶျႂင်းတႃႇ ၼႆႉမၼ်းၸဵမ်း  မၼ်းပႃးဝႆႉထၢၼ်ႈၵိူဝ်လႄႈ သင်တေၵိၼ်လႄႈ တေဢၢပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးလႄႇတီႈၶျွင်းတႃႇ။


ၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ


တီႈၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ


ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယမ်ႉ


                  သင်ဝႃႈႁွတ်ႈထိုင် ၶျွင်းတႃႇ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးတေၵႂႃႇလႄႇ လဵၼ်ႈၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆ တေႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢပ်ႇတၢင်းၵိၼ်ၶၢႆမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃ ၊ ပူ ၊ ၵုင်ႈ ၊ ၼိူဝ်ႉမူယၢင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇဢုၼ်လႄႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ်မွင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။  ၵိၼ်ၵိၼ်ပေႃးဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈလႅတ်ႇဢူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် တေႁႃ ႁၢပ်ႇတၢင်းၵိၼ်ၵူဝ်ႈ ( Rakhine Food )  ၶၢႆ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယူႇ။ ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈမႃးသမ်ႉမီးၵၢတ်ႇၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပေႃးလႅင်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၶွင်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလႄႇမၼ်းဝႆႉတႄႉတႄႉယူႇ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလဵၼ်ႈၵေႃႈလဵၼ်ႈ ပေႃးတူၺ်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သမ်ႉပေႃးလႅင်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈ တီႈတီႈယူႇ။


တူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီပၢင်ႇလၢႆႇ


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉမူၼိူဝ်ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႁဵတ်းတူၺ်းၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉ

                    ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃႁၼ်မႃးၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇၸွမ်းၶျွင်းတႃႇၼၼ်ႉတေႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ( ၵၢပ်ႇႁွႆ ၊ သၢႆႇသွႆးႁိၼ် ၊ ၵုပ်းယွတ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ် ၊ ႁိၼ်ငိုၼ်းႁိၼ်ၶမ်း ၊ ၶွင်ၵိၼ်တႃႇလႃႇဝႃႇ)

 • ပၢႆးယူႇလီ
                     ပေႃးမႃးတူၺ်း တီႈၶျွင်းတႃႇၼႆႉ ႁူင်းယႃလူင်တေမီးယူႇလင်ၼိုင်ႈ တေမီးတီႈႁိမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵၢတ်ႇလူင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶျွင်းတႃႇၶဝ်ၼႆႉ   တေဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်   တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈ ႁိမ်းၶဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်း
ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်သင် ပဵၼ်ၼမ်ႉဢွင်းၼမ်ႉၶင်ႇဝႆႉလႄႈ တေႁၼ်မီးယုင်းၼမ်သေ တေႁၼ်
ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉဝႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်။


လႄႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ


လႄႇတူၺ်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ


တီႈၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ

                    ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼမ်ႉၵိၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် သင်လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁၼ်မီးဝႆႉၼမ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်မၼ်းတႄႉတႄႉ  တေမီးယူႇ 60% ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် မၼ်းသမ်ႉတေမီးယူႇ 40% ဝႆႉယူႇ။


 • ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                       ပေႃးတေမႃးလၢတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆတေႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈၶဝ်လႄႈတီႈႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပိူင်ႈသင်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး ဢမ်ႇပေႃးဢူဝ်းၶႄးလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းႁႃပၺ်ႇၺႃႇသင် ၊ ၵူၺ်းႁူႉ သင်မိူင်းလႅင်း မႃးလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁႃၵိၼ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵူၺ်း။  


ၽွင်းတိုၵ်ႉသိုဝ်ႉၵိၼ် Ice Cream


ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းၶွင်ၵဝ်ႇႁႃၶၢႆၵိၼ်


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ် ၵၢင်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ

                        ၵွပ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉသင်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း သထေး လူင်ၶဝ် ၸင်ႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႄႈ သိမ်းဢဝ်တီႈ လိၼ်ၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵိၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ဢဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းလႅမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ပေႉၵိၼ်ၶဝ်ဝႆႉတႄႉတႄႉ။

 • ၾႆးၾႃႉ
                        ၶျွင်းတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇတီႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်လူင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းမႃးလႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယိပ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶျွင်းတႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈယူႇဢၼ်လပ်းသိင်ႇသိင်ႇဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉထႆႇႁၢင်ႈ


တီႈတင်းၼႃႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း


ၶၢင်းတၢင်းၵိုတ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ

                        ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်။ ၵွပ်ႈသင်တေယူႇတီႈႁွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးလႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႃးသုမ်းပၼ်တီႈ ၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ( ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း)။  တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလႄႇတီႈ ၶျွင်းတႃႇ ၼႆႉလႆႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းလႅမ်း Amazing Hotel လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ လီၶွင်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႂ်းၶျွင်းတႃႇ ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။  ပေႃး ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 09:00AM ထိုင် 06:00PM ၵၢင်ၶမ်ႈ ပိူၼ်ႈတေပိၵ်ႉၾႆး ၊ သင်ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈ 06:00 PM ထိုင် 09:00AM သမ်ႉ တီႈႁူင်းလႅမ်းၶဝ် ၵူႈႁူင်းလႅမ်း ပိူၼ်ႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးပၼ်။ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈၵိုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်လီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၶျွင်းတႃႇ ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး။


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ

                    ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် သင်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႄႇ ၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈၶျွင်းတႃႇၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇပၼ်ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်မၼ်း - 
 • ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝဵတ်ႇၽူင်း Power Bank 
 • ဢၼ်တႃးတူဝ်  
 • ဢၼ်ႁႄႉလႅတ်ႇ 
 • ၵူၼ်ၶႃပွတ်း
 • မၢၵ်ႇႁူဝ်
 • ၵွင်ႈထႆႇ
 • သိူဝ်ႈၶဵၼ်ယၢဝ်း (ၵူဝ်လႅတ်ႇၽတ်ႉ) လႄႈ 
 • ၽၵ်းတႃႇၵိၼ်ၸွမ်းၶဝ်ႈ 
( ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၵ်းတီႈၶျွင်းတႃႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတေၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼမ်လႄႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ လၢႆလၢႆ )။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇ လိုဝ်ႈသဝ်း (2) ၶိုၼ်း (3) ဝၼ်းၼႆႉ  ဢၼ်ၶႂ်ႈတႅမ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ယူႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ သင်လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႄႇၶဝ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼႂ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၶျွင်းတႃႇၼႆႉယူႇ။ 


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ


ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃၵိၼ်လႄႇ

                          သင်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ    ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ (မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ)။ 


 • SAI SENG SERK
 • MEMORIES OF CHAUNG THAR
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts