တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်း ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA ၶွပ်ႇၶူပ် 3 ပီႊပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EA0

                  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ႄတႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 .10.2018 ထိုင် 17.10.2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း   ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄလႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လႆႈေၶႃတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈေၶႃလႆႈၸႂ်ၵၼ် ေတမီးယူႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ေတဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈ တႃႇေတႁဵတ်း မိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ( One Army One country ) ၼၼ်ႉယူႇ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ထႅင်ႈလူင်ႈၼႃႈၼႆယူႇ။


ေၶႃႈပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈ

                 ၼႂ်း ႁူဝ်ေၶႃႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်

 1. ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 2. ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 3. ေတမီး သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ( သုၼ်ႇသၢမ်သုၼ်ႇ )
 4. တႃႇေတတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈတႅမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 5. ေတမီးသုၼ်ႇၸႅၵ်ႇႄၽ ဢၢပ်းၼၢမ်ႈၼႂ်းႄၵႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၸႊမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း။
 6. ေတလႆႈႁပ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း။
 7. ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတလႆႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ( မၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၸုမ်းပႃႈတႂ်ႇၶဝ် )

                     ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေပႃးဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈလၢတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်း ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းႄလႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ( Peace Process ) ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆႄလႈ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး  7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ  လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းႄလႈၵၢၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ်ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  သူပ်းေတႉသမ်ႉလၢတ်ႈယူႇ  ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် တၢင်းလင်သမ်ႉတိုၵ်ႉမီးပၢင် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းေတႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်သိုဝ်ႈယိုဝ်းေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

                   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းႄလႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လႆႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ် မႃးလႆႈေသဢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေတ ယုမ်ႇယၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။  မိူၼ်ၼၼ် ၸုမ်း ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ တႃႇၶဝ်ေတၶဝ်ႈမႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သင်ေတႉေတႉ။ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊေၵႃႈပႃးလႆႈယူႇ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းေၵႃႈလီ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းေၵႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃးသွင်ၶၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ေၵႃႉၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။
               မိူဝ်ႈပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း MPC ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသူပ်း ၼႂ်းပၢၵ်ႇမၼ်းၵူႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းေတႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တႃႇေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ေတလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ( All Inclusive ) ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ ထိုင်မႃး 2015 ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃး ဢၼ်လႆႈၸႂ်ေသလူင်းၵႂႃႇမီး 10 ၸုမ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ 10 ၸုမ်းပၢႆဝႆႉယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ( President ) ဢူးတိၼ်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႊၵႂႃႇ ဝၢႆးဝၢႆး ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈသင်မၼ်း လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ 2015 မႃးမၼ်းၵူဝ် ဢမ်ႇေပႉလႆႈႄလႈ သင် NLD ႄလႈၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်သၢတ်ႇၶၢတ်း ၶဝ်မႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇမႃးတူမ်ႉတိုဝ်ႉၵၢၼ် ၵိုမ်းၵမ်မိူင်းႄလႈ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ၶဝ်ႄလႈ ၶဝ်ေၵႃႇၸင်ႇၼႅင်ႇႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ။


ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 

               ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3ပီႊ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ေပႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးဝႆႉထႅင်ႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းေတၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄလႈ လၵ်းမိူင်း ( Constitution 2008 ) ပႃးၽွင်ႈယူႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈ ထတ်းႁၼ်မႅင်ႈၺႃး။

ေၶႃႈထီႉ - 1
 • ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 •                     တႃႇေတ ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇ ၼႆႉငဝ်ႈၶၢမ်ႈမၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈမူႇမူႇ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၵူႈၼႃႈတီႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပႃးယူႇ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေသ ေတမႃးႄတႇတင်ႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈေတလႆႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇႄလႈဝူၼ်ႉလႆႈယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။  တႃႇေတပဵၼ်မႃးမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ ပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇလႆႈၼၼ်ႉ  ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ( Constitution 2008 ) ၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉတႃႇေမးႄလႈတႃႇေတ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ႄလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် လႆႈၽိတ်းလႆႈေမႃးၵၼ် လႆႈထိင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးယဝ်ႉ ၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼမ်လိူဝ်ေသ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ For Example  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ် မႃးတႅမ်ႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႃႈတီႈပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈေသ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းႄလႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းေပႃးၽိတ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။
                     သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈႄလႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇ ႄတႉယူႇၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ေတမီးယူႇ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၵူၺ်း  1) ၶိုၼ်းေမးတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008   2)  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇတႃႇေတပဵၼ်မႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလူင်သင်  သင်မၢၼ်ႊၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉလႆႈလီယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၾႅတ်ႇတႄရႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ။


  ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EAO


  ေၶႃႈထီႉ - 2
  • ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
  •               သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆ ေပႃးၶဝ်လႆႈငိၼ်း ၼႂ်းသူပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းမိူၼ်ၼင် ပႃၺႃးၵိူဝ် ၼႂ်းပူၵ်းၼႂ်းဝႆႉ ၽႅတ်းၵႂႃႇၽႅတ်းမႃးဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလႃႇ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း လူဝ်ႇႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ဢဝ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးယိုဝ်းဢဝ်ေသသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးမိူင်းႄလႈ တူၵ်းယွၼ်းမိူင်းဢဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းမႃး ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃးယိပ်းၵွင်ႈၶိုၼ်းတိုၵ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း  ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မီးတႃယူႇေၵႃႈ မီးဢွၵ်းယူႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈလႆႈႁဵၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၵွျၵ်းမၢၼ်ႊမႃးၵူၺ်းႄလႈ သင်ၽႂ်သွၼ်ၺႃးလိၵ်ႈလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႊေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄလႈ ၸုမ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ဝႆႉယူႇ။
                  ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် သင်ဝႃႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႅင်ႈပႅင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ေၵႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း ၸွမ်းယႃႉၵဝ်းႄလႈ ၸွမ်းဢဝ်ၵၢၼ်တၢႆၷူၺ်း ၼႆၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈလႃးလႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ် ၾႆး ယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။  ေတႃႇၼင်ႇၽူဝ်ႇႄမးၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမႅင်ႈၵၼ်မႃး ပႅတ်ႈၵၼ် ၽၢတ်ႇၵၼ်တၢင်းလႆႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ငိူဝ်ႈေသ ေတၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၶီႈၶႃ ၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၵူၼ်းယွၼ်းႄတႉဢမ်ႇႁူႉ။  ေပႃးမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈေၵႃႈေတလႆႈမီးသုၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄလႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းေသၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃႈၸွမ်းမၢၼ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈသင် တႃႇေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႊမၢၼ်ႊသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႃႇ ???  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶွင်ၼမ် မီးသၽဝႃႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးေၽးသင် ႁႃၵိၼ်ငႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငႆႈ လီယူႇလီၵိၼ် ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈလီ ႄလႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈမၢၼ်ႊၶဝ်ၸင်ႇဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႇၼႆႉယူႇ။    >>>>> သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ လိၵ်ႈမၢႆ - 2 ထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ <<<<<


   • သႅင်သိုၵ်း
   • www.saisengserk.com
   • ShanStateDefenceArmy
   Share:

   ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

   Popular Posts

   FACEBOOK PAGE

   Recent Posts