ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း


                   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12.10.2018 လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ် ဢိင်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇ ေတမီးယူႇ 3 ႁူဝ်ေၶႃႈ


  1.  ႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း
  2.  ပၵ်းပိူင် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ
  3.  ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင်  • ၽွင်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း 

                       ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်းၼႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီႈၽႅင်ၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ယူႇ ယႃႇေပယူႇလၢႆလၢႆ ယႃႇေပယႃႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈမၼ်းသူမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇႁဝ်းေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ႁဝ်းေတၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈထုၵ်ႇလီမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတမီႈၽႅင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈၶၢဝ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း ၶိုၼ်ႈၼႃႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆေၵႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ၸၼ်ၽႅင်ၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းသၢင်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ေၵႃႈၸႂ်ႈ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆေၵႃႈ ယႃႇေပယူႇလၢႆၵိၼ်လၢႆ ႁႂ်ႈေမႃၸွႆႈၵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႄလႈ ႁႂ်ႈေမႃထွမ်ႇၵႂၢမ်းေပႃႈႄမႈႁဝ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း


  • ပၵ်းပိူင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

                         ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ မၼ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းဢွင်ႇေပႉၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4လိူၼ် ၼႆႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်မႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈယၢပ်ႇလႆႈႁိုဝ်ႉမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵၼ်းမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  သင်ထိုင်မႃးဝၼ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈမႃး ႁဝ်းေတလႆႈ ႄၼၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႁဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ၼင် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ႁႂ်ႈေမႃဝႆႉၸႂ်ၼိမ်ၼမ်ႄလႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇႁၼ်ပိူၼ်ႈၼွၼ်းယႃႇေပယိုၼ်ပိူၼ်ႈ သင်ႁဝ်းတွပ်ႇယဝ်ႉတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းထတ်းတူၺ်း မၢႆၽိူၼ်ႁဝ်းႄလႈ Meaing လိၵ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်း။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ေတဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႂ်းႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈႄလႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းေတ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သူၶဝ်ေၵႃႈႁူႉလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတဢမ်ႇၶိုၼ်း မႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း။


ၽွင်းယၢမ်းၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ


  • ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင်

                       ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင် ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႁဝ်းၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလီပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ် ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈလႆႈၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၵူႈေၵႃႉ ။ ၶူးသွၼ်ဢၼ် ၸူၵ်းယူႇပႃႇၼႃႈသူၼႆႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်သူၶဝ်မႃးၼႆႉယူႇ  ၶူးသွၼ်ၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်မိူၼ်သူၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၊ တႃႇႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉ တႃႇႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁဝ်းေတလႆႈလီလႆႈပဵၼ် တႃႇႁဝ်းေတပဵၼ်ၵူၼ်းလီမႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈေၼသႅၼ်ႈတၢင်းႁဝ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လီဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုင်ၶဝ်ေတႉေတႉ ဢမ်ႇတူၺ်းငိုၼ်းလိူၼ်သုင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမုင်မွင်းသင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးသင် ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ၊ မီးတၢင်းႁူႉသင် ေမႃသင်ေၵႃႈဢမ်ႇဢဝ် ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉေၵႃႉလဵဝ် ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ယဝ်ႉမႃးငိုၼ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိမ်းသဵၼ်မၼ်းေၵႃႈ ေပႉၸႂ်မီးၸႂ်ေၸႇတၼႃႇေသ သင်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ လၢၼ်ႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉ ၵွပ်ႈၼႆ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈပီႊသွင်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင်ၵၼ်ေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၶူးေတႉဢမ်ႇမႃးၵၼ်ႇ ေတႃးေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၶူးေတႉ ပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူဢမ်ႇႁူႉသင်ႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ႁူႉႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႄလႈ ၶူးပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ် သူလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶူးေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူးတၢင်းမူတ်းမူတ်းေၵႃႈေတမီးၸႂ်မိူၼ် ၼင်ၶူးၼႆႉၵူၺ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

              ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13.10.2018  ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွႆတႆးလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ( သႅင်သိုၵ်း ) လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇထိုင်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂၢမ်းသၢမ်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ

                ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃး ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်တူင်ႉ ၼုင်ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • ShanStateDefenceArmy


Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts