TCSF Workshop ၵဵင်းမႆႇ


                  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 - 26/08/2022 ယူႇတီႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်သေ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်းပၢင် Workshop ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး TCF (Teacher Competency Framwork) ၵႂႃႇတီႈ ၵဵင်းမႆႈယူႇ။ ၼႂ်းပၢင် Workshop ၼၼ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TCF ပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်


ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး (TCF) ၶွင်မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၊ RISE TCF လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၵမ်ၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 - 26/08/2022 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းဢွၼ်ႁဵတ်းပၢင် Workshop ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ TCF မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊၼၼ်ႉသေ     ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢွၼ်ႁဵတ်း ဢွၼ်သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ႁူမ်ႈတေမီး (19)ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၵႂႃႇယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇတေမီးမႃး ပိူင်လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCF) ၼႆႉ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း (3) ဝၼ်းသေ ထတ်းတူၺ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးတီႈပိူၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးတီႈႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ တီႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းသင်ၽွင်ႈလႄႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလွၵ်းလၢႆး လၢႆးလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် Group Discussion သေ ၸႅၵ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယဝ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၶွင်မိူင်း TCF ပိူၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး Compare ၵၼ်လၢႆလၢႆတီႈသေ လိူၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ (Draft) ၶွင်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်း TCF လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လႆႈၸႂ်လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်ဝႃႈ TCF RISE ၼႆႉ ၶႆႈငၢမ်ႇၵၼ်တၢင်းႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈလႄႈ ပိူင်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ (MTB / MLE develop a mother tongue based multilingual education)  ၼႆႉ        ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ.  ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ 

                         ပေႃးႁဝ်းတေႁဵတ်း TCF ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ  1) ႁဝ်းတေႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇသင်. 2) တႃႇၽႂ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်း. 3) တႃႇတေလႆႈမႃးဢီႈသင်. 4) တွၼ်ႈတႃႇတေႃႇၸုမ်းႁဝ်း တေႃႇၵေႃႉ  5) ငဝ်းလၢႆးပိူၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်း. ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်လႄႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶဵင်တႅမ်ႈၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸၼ်လႆႈမႃး ပိူင်ၵျၢမ်းမၼ်းၵႂႃႇဝႆႉၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်


လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သၢင်ႉလၵ်းလူင်ႁဝ်းမီး (4) ႁူဝ်ၶေႃႈသေ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ဢၼ်တေလႆႈမီးလႄႈ ဢၼ်တေလႆႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမီး (11)ႁူဝ်ၶေႃႈ ၊ ၶေႃႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈၶူးသွၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ (24)ၶေႃႈ ၊ ၶေႃႈၼမ်းတၢင်းၶူးသွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်မီး (61)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေလႆႈမႃး သၢင်ႉလၵ်းလူင် (Domain) ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉမႃးလၢႆလၢႆတီႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းသၢင်ႉလၵ်းလူင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်

   • Know my students and how they learn
   • Protecting students & ensuring their well-being
   • Engaging the community and ethnic identity
   • Continuous learning and improvement of teaching practices                  
    
                        ၼႂ်းသၢင်ႉလၵ်းလူင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉယဝ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈ ၶေႃႈၼမ်းတၢင်း တႃႇၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉယူႇ။

                        တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း တေမီးၸၼ်ႉထၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ တၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ. တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးမၼ်းတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ဝႃႈၶူးႁဝ်းတေႃႇၵေႃႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင် တေလႆႈႁူႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈမီး မႆႉထတ်းမၼ်း ဢၼ်ၸီႉလႆႈ ဢၼ်ထတ်းလႆႈမၼ်း ၼၼ်ႉဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မီး လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCF) မိူင်းၽႂ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။         
                        ပေႃးမီး လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ  တေၶၢတ်းလိူၵ်ႈၵူၼ်း (Recruitment) မႃးႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ်ၵေႃႈငၢႆႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မီးသင်ဝႆႉ လူဝ်ႇၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေထတ်းႁူႉႁၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ် ပေႃးၼၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ တႃႇတေမႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းမီးသင်ဝႆႉလႄႈ ႁူႉသင်ဝႆႉ (Personal Skills)  ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းပၼ်သင်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ထတ်းႁူႉႁၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။
                        ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05-07/02/2024 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႃး ထတ်းထွၼ်တူၺ်းၶိုၼ်း ပိူင်ၵျၢမ်း
Draft TCF ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2022 ပွၵ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉႁဝ်း ၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈ TCF လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉတေႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ် လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် TCF (Teacher Competency Framwork) ၼႆသေတႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်မႃးၼႆႉသမ်ႉ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် TCSF (Teacher Competency Standard Framwork) ၼႆၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်းပၢင် Workshop TCS ပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈ  ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်း Zambai ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ SEA _TCSF ၊ MIE _ TCSF ၊Philippine TCSF လႄႈ 21st Century Competencies and student Out comes of Singapore ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႆႈတူၵ်းလူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး သၢင်ႉလၵ်း (4)ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးထတ်းတူၺ်းလႄႈ ၽိူမ်ႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်း (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူဝ်ၸႂ်သိူဝ်းသႃႇ (Well-being for teachers and students) တွၼ်ႈတႃႇၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
    • Know my students and how they learn
    • Protecting students & ensuring their well-being
    • Engaging the community and ethnic identity
    • Continuous learning and improvement of teaching practices
    • Well-being for teachers and students
                        ပိူင်ထၢၼ်ႈထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCSF) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇထတ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈပႃးၼမ်ႉၵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်တီႈမိူင်း Filand လႄႈ USA ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်သေၵူႈမိူင်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ။ 

                    မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCSF _ Filand ) ၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတေၸႅၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ TCSF For KG , TCSF For Primary Teacher , TCSF For Secondary Teacher , TCSF For High School and TCSF For University Teachers ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွႆႈယွႆႈယဵမ်းယဵမ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တမ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ၶူးသွၼ်ၶဝ်ပႃးထႅင်ႈယူႇ. ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉ လၢႆလၢႆၵူၺ်း တေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပႆႇမႅၼ်ႈဢွင်ႈတီႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉပေႃး ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းမေႃသွၼ် ႁဵတ်းၶူးသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ 
                    ၶူးသွၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸပ်းထွင်း ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်ၼမ် ၊ ဢမ်ႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉမီးၵႃး ၊ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းမီးယေးတႅင်ႉယႂ်ႇတႅင်ႉလူင် မိူၼ်ၽူႈပွင်ဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်. ပေႃးတေတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း မေႃသွၼ်ၶူးသွၼ် ၶဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉလီလီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ  ၶဝ်တေဢမ်ႇမီး ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းမႄးလႆႈလီလႄႈ ႁႃၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးသင်တေႉတေႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts