တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း

 

                        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉထိုင် ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈ ၸုမ်း Geneva Call ၶဝ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တေလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း (15) ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶႆႈမႃးပိၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၽူႈလူႇလိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။ လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵေႃႉသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈမီးၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉယူႇ။
                    ယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15)ၶေႃႈၼႆႉပဵၼ် တႃႇလၢတ်ႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လွင်ႈပုၼ်ႈ
ၽွၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ဢၼ်မီးတေႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢိင်ၼိူဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼၼ် သေ ၿႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼႆယူႇ။
                        မၼ်းဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း (IHL)  မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15) ၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇပၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မိူဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ တေႃႇၽေးၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၶွင်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
                    ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉပဵၼ် 

 • မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုင်လႄႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလူႉသုမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ယူႇ။


 • ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၶူဝ်းၶွင်ပိူင်ႇၶဝ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ူဝႆႉလႄႈ တၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၺႃးတိုၵ်းဢဝ်လႃးလႃး။

 • တႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈယူႇၸမ် ၊ ၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၸမ်တပ်ႉသိုၵ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

 • ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢမ်ႇၼၼ် မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းသိုၵ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပၢင်သိုၵ်း။

 • ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈလူႉသုမ်း သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶဝ် သင်ဝႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းသေၸုမ်းၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵပ်းႁွမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း သေၸုမ်းၸုမ်း။

 • ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၺႃးၵၢၼ်ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ သင်ဝႃႈထူပ်းၺႃးၵေႃႈၶဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။

 • ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၺႃးလွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလႃးလႃး။

 • ၽူႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလႄႈ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီလႆႈ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵူၼ်း။

 • ၽူႈလႆႈၶၢႆႉလႆႈဢွင်ႈတီႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီလႆႈမီး တီႈယူသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၊ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ဢႁႃႇရႃႇ (ထၼ်ႈလဵင်ႉၸႂ်) ဢၼ်ၵိုင်ႇငမ်ႇ။ တေဢမ်ႇလႆႈၽႄၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းလႃးလႃး။

 • ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတၢင်းၵႃႇမႃႉ တိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိုဝ်ႉတူဝ်။

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပေႃးမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းလႃးလႃး။ ၵႃၼင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ လွင်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ။

 • ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလႄႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ သေဢမ်ႇၵႃး တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၺႃးလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးတေႃႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁူမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလူမ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈယႃႉၵဝ်းသင်။

 • ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၽၢႆႇယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၼပ်ႉထိုင်လႄႈ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈယူတ်းယႃ လုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီ။

 • ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆ (ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်လႂ်လႄႈ ၸုမ်းလႂ်) တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶဝ်လႆႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း  ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း တႃႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉတၢင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းသင်ၽႂ်။

 • ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၺႃး လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် တႃႇႁႂ်ႈၶဝ်တေယူႇလွတ်ႈလႆႈ။

                        ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15) ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ  ၵမ်ႉၼမ်မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႂ်တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။
                        ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်း Geneva Call ၶဝ်တေႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းၼင်ႇ သၽႃႇဝလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးသုၼ်ႇသိုပ်ႇမီးဢႃႇသၢၵ်ႇမႃးလႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်ႉၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဝႆႉယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts