ၶၢဝ်ႇထႆးလႄႈ ပၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်


                        ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ထိုင်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁပ်ႉပႃး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆႉ. လႆႈႁပ်ႉၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ထႆးလၢႆလၢႆၶွင်ႉလႄႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃး လၢႆလၢႆဢၢၼ်ယူႇ။  ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈသၢင်ႈတေႉတေႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းတေယူႇယဵၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ။
                        ပၢၼ်ပဵၼ်ၽဝ မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်ၼမ် ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမိူၼ်ပိူၼ်ႈ. ငိုၼ်းလိူၼ်ၶူးၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး လိူဝ်သေမီးငိုၼ်း ၸွႆႈၵႃႈၵိၼ်ယိမ်ႉလႄႈ ၵႃႈသပ်ႉပျႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။


  • Insight into an educator's journey
                      ၼႂ်း Video ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇထႆး TNN ၶဝ် တွင်ႈထၢမ်ႇတေႉ တေပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽဝတီႈလႆႈ တႅပ်းတတ်းသဵင်ႈၸႂ်သေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်သင်မိူဝ်းၼႃႈ ၊ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်သင်လႄႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉဢီႈသင် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ထတ်းၵၢၼ် လိူဝ်သေၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုၼ်ႇတူဝ်သမ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts