မၢၼ်ႈၵႂ်ဢူႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းလပ်း
                           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16.10.2018 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.10.2018 ၼၼ်ႉ ၽူႈပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢင်ႁူပ်ႈထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ် 3ပီႊၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႄလႈ တၢင်ႇတူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းသမ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းယၢင်းလႅင် KNU မူတူးေသးၽူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင် ၵူၺ်း မၢၼ်ႊၶဝ်ၵမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းသင်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းသင် ဢမ်ႇမီးမိူင်းလႂ်ေသမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် သၢမ်ေၵႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆးဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႇၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ထတ်းသၢင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပႃးတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယူႇ။ ထိုင်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် RCSS/SSA ႄလႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ထိုင်တီႈဢမ်ႇ ေပႃးႁၼ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဢၼ်လႆႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း မီးယူႇသွင်ေၶႃဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ ၶွပ်ႇထူပ်း 3 ပီႊလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းသွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ႁူႉႁၼ်မႃးေတႉ ပဵၼ် 

  1.   လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ  ( Secede )
  2.   လွင်ႈတႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ( One Country and One Army )

                      လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ေတႉ လွင်ႈဝႃႈတႃႇေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈသႂ်ႇပႃးဢမ်ႇေပႃးၶႆႈဢုပ်ႇပႃး ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ သင်ဝႃႈၶႆႈေတႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈႄတႉၼႆၸိုဝ်ႊ ၶႆႈႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးယူႇ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ေၶႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် သင်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆၸိုင်ႈ မီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႆယူႇ။
  • လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ( Secede )
                      ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႊ ???  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၸႂ် ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၶဝ်ပတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈမီးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီၼႆႉေၵႃႈ ၵွပ်ႈမီးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉၵူၺ်း။ မိူင်းမၢၼ်ႊ မိူၼ်ၼင် ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ၊ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းလူင်ေၼပီႇေတႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သၢႆလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၶဝ်ၼႆႉ ေတပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ဝဵင်းမူႇေၸႊ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ေတႃႇၼင်မိူဝ်ႈပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း KIO/KIA ၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈ တႃႇၾႆးၼမ်ႉတီႈ သူၺ်ႇလီႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ဝဵင်းမိူင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းမၼ်းတလေးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပဵၼ်မိူင်းလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ ( မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵဝ်ၶႃႈတုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈယူႇ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်းၵဝ်ၶႃႈၵမ်းသိုဝ်ႈ )  ေတႃႇၼင်ၾႆးၾႃႉဢၼ် လႅင်းဝႆႉယူႇတီး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 80% ၼႆႉပဵၼ်ၾႆးၾႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆးႄလႈမိူင်းယၢင်းၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ဝႆႉယူႇ။ တႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊေတလႆႈယူႇလီၵိၼ်လီၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇ ၵၼ်ပႃးတၢင်း မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ ( National State ) ယူႇ သင်ဝႃႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼၼ်ႉတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ေတပၼ်သုၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈ မိူၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ မၢၼ်ႊၶဝ်ၶိုၼ်း ၶႃဢဝ်တူဝ်ၶဝ်တၢႆၶိုၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႆႉ မၢၼ်ႊၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ေသဢိတ်း။                  မိူၼ်ၼင်မိူင်း UK ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်း ( Constitution ) တႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ပႃးဝႃႈ သင်မိူင်းလႆႈ State လႂ် ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ UK ၼႆၸိုင်ႈ မီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၵၢင်ၸႂ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းဝႃႈ ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉေသၸုမ်း လိူဝ်ေသဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽႅင်ပႅင်း ၊ မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း ၊ မီးသုၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီ ၸိုင်ႈမိူင်း ( National State ) ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ပွင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမိူင်းလႆႈ ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႄလႈ ၶႆႈယႆႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်မိူင်းမႃးၸူႉၵၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်ေသ ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၶႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၼႂ်းေၶႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆႄလႈ ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း Constitution ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပၼ်ပႃးယူႇ ေပႃးပဵၼ်ၼၼ် မၼ်းၸွင်ႇမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ႄလႈ မီးလွင်ႈ ၽႅင်ပႅင်းၼိူဝ်ၵၼ်ယူႇ။  တႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉေတႉ မၼ်းယူႇတီႈ လူင်ႇပွင်ၸိုင်ႈ တမ်း ဝႆႉပၼ် လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းႄလႈ လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႃႊၼၼ်ႉၵူၺ်း။  • လွင်ႈတႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ( One Country and One Army )

                             တႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈ ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈ ၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽႅင်ပႅင်းသင် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းသင် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းသင်ေသ ႄလႈ ေတမႃးေၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ဝႆႉယူႇ။   တႃႇေတပဵၼ်မႃး သွင်လွင်ႈၼႆႉ   ၽၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ၼမ်ၼမ်ယူႇ  သူပ်းလၢတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁဵတ်းႄၼပႃးၸွမ်းယူႇ  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊပၢႆၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁႆလႆႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈမဵဝ်းႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းေတပဵၼ်မႃးလႆႈ တပ်ႉၸုမ်းလဵဝ် ( One Country and One Army ) ။  သင်ေတၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းေတလႆႈ မီးၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင် မၢႆထိုင်ဝႃႈေတလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း DDR/SSR ၶိုၼ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ၶႆႈ ႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မီးၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ေတလႆႈထွမ်ႇတူၺ်း သဵင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ ေပႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင်ႈ 100%  ၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ယုမ်ႇမၢၼ်ႊမီး ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 15% ၊ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ေတႃႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ။ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊေၵႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ သူပ်းေတလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း သူပ်းသမ်ႉလၢတ်ႈမဵဝ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈသမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ ဢၼ်ေတယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇေတပဵၼ်မႃး မိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ်ေတလႆႈမီးတပ်ႉၸုမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးေတႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈတၢင်းၵႆဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇငႆႈငႆႈတႃႇေတပဵၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉ။                   တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 15.10.2018 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ( Federal ) ၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊ 2019 ၼႆဝႆႉယူႇ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ  မၼ်းၶႆႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2020 ၼႆဝႆႉယူႇ ေပႃးတူၺ်း ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၼႆႉ ေၶႃႈမၼ်ႈၸႂ်ၶဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႄလႈလႆႈဝႃႈဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႆႈမိူၼ်လၢႆးၵူၼ်း ၵႂ်ဢူႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝႆႉယူႇ   ဢိူဝ်းလွႆးလွႆးေသ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း သင်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼွၼ်းလပ်းမိူဝ်ႈလႆႈေၵႃႈ ၶဝ်ေတၵိၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ( NCA - S - EA0 ) ၶႃႈေတတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႂ်ဢူႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။                    ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇယဝ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇယဝ်ႉ ၸၼ်ၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း မိူဝ်ႈလႆႈလႃႇ ႁဝ်းေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ေတႉႄလႈ လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈမၢၼ်ႊဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇႁဝ်းႁႃး ?  ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်းႁႃး ?? လႆႈဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈလီဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သုၵ်ႉႁႅင်း ၼႃႇ ေပႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်းႄလႈဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီေတႉ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးလူင်ၵႂႃႇတီႈယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ၵုမ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႈ 3 ပီႊၼႆႉ ေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ေတႁဵတ်း မိူင်းလဵဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလဵဝ်လႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းေတလႆႈထၢမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်းလူင်ပဵၼ်ယႂ်ႇႄလႈ ေတလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်မၼ်းယူႇ။
                  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၵူၺ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၶဝ်ေၵႃႈမီး သုၼ်ႇယူႇႄလႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းမိူၼ် ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်သုၼ်တူဝ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းေသ ႁူပ်းထူပ်းဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း သုၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းႄလႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းေတႉ ႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇ သင်ေတတင်ႇတူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉေသ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇေတႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပႆႇ သၢင်ႈထုၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA - S - EAO ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈႄၼပီေတႃႇ 15 - 17.10.2018 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင် ၶၢဝ်းယၢမ်းသူမ်းဢမ်ႇၵႃး သူမ်းငိုၼ်းသူမ်းတွင်းထႅင်ႈၵူၺ်း။ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ေသ လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ေသ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေသ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်လူဝ်ႇဢုမ်ႇၵၼ်သမ်ႉ ဢဝ်ပႂ်ႉဢုမ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈလူင်ၼႃႈ ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ေပႃးဝႃႈေတႉေတႉမၼ်း လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်းၵမ်း သၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၵူၺ်းေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈေၵႃႉလႆႈ ႁတ်းလၢတ်ႈမိူၼ် ၶိင်းဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႈ သင်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၼႆၸိုင်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း10 ပီႊ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆေသေၵႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႄၼ ၼႃႈတိူင်ႇ ႄၼၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၸုမ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢၼ်မႃးလူၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ တႆးႁဝ်းေၵႃႈထုၵ်ႇလီၶႅင်ယူႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ယွမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၸွမ်းႁႅင်း မၢၼ်ႊၼႃႇၽဵဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႁဝ်း ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းယဝ်ႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉလီလီ။                       ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈသင် ဢမ်ႇႁၼ်မီးၼမ်ႉတွၼ်းသင် လႆႈဝႃႈမႃးထူပ်းၵၼ် လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေသ ႁဵတ်းႄၼၼႃႇတိူင်ႇေတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း လဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယွၵ်ႇႄၼ ၵူႈမိူင်းမိူင်းယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ် လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင် ( ၵႃလႃး ) ၶႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈၶဝ် ေသႁဵတ်းၵိၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်မၼ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။
  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts